Uudet tiedonkeruut ja uusi data avuksi metsäalan uudistumisen ja osaamisen johtamisessa?

Työn tekemisen arkeen selkeästi limittyvät ja vaikuttavat kyselyt ovat toiminnan muutosta synnyttäviä, ajattelua herättäviä ja tietoa lisääviä. Uusilla menetelmillä toteutettuna kyselyitä olisi mahdollista yhdistää myös muuhun työstä kertyvään dataan ja saada käyttöön nykyistä laajempaa, johtamista ja esimiestyötä uudella tavalla tukevaa mittari- ja ohjaustietoa. Kertyvää tietoa olisi mahdollista käyttää metsäalan benchmarkkauksessa ja alan brändin tukena. Uusia datankeruutapoja ja digitaalista maailmaa hyödyntämällä olisi mahdollista tuottaa myös uudenlaista tietoa väestön, sidosryhmien ja metsänomistajien metsäalaa koskevista näkemyksistä ja yhdistää siihen myös viestintää ja vuoropuhelua.

Metsäala on murroksessa kuten muutkin toimialat Suomessa ja kohtaa samat haasteet ihmisten johtamisessa toiminnan ja työn sisältöjen muuttuessa. Hyvinvoinnin tila, muutosvalmius, tulevaisuuden näky ja oman kyvykkyyden, vastuunoton ja identiteetin kehitys vaikuttavat henkilöstön potentiaaliin toimia ja kehittyä muutoksessa. Perinteiset kyselyt eivät suoraan tuota kaikkea näiden arviointiin tarvittavaa tietoa ja työstä ja arjesta irrallaan olevat tai yleisellä tasolla liikkuvat kyselyt jäävät helposti pinnallisiksi tai turhauttaviksi tai jäävät vastaamatta.

Kyvykkyyksien ja ja osaamisen tietoon perustuva vahvistaminen tuottaa nopeasti tulosta sekä työn laadussa että tekijän motivaatiossa ja hyvinvoinnissa. Digitalisaation hyödyntäminen ja yhteisten mittaristojen kehittäminen nousivat ajatuksena esiin hyvänä jatkumona Metsähyvinvointi-toimintaan ja tukemaan ihmisten johtamisessa ja työskentelyssä tärkeiden teemojen tilannekuvan hahmottamista.

Väestön ja esimerkiksi metsänomistajien ja muiden sidosryhmien näkemysten keräämiseen on myös uusia mahdollisuuksia, jotka kehittyvät parhaillaan nopeasti. Toimintaympäristön tilannekuvaa on mahdollista tuottaa käyttökelpoisilla uusilla tavoilla mm. uusia datapalveluita ja yhdistettyä viestintää ja keskusteluttamista hyödyntäen, näistä löytyy jo toimivia esimerkkejä muilta toimialoilta.

”Kyselyt avuksi metsäalan murroksen johtamisessa?” -esiselvitys toteutettiin asiantuntija-arviona, jossa käytiin läpi Suomessa  käytettävissä olevia kyselymenetelmiä ja -palveluita sekä vaihtoehtoisia datalähteitä, uusia tiedonkeruutapoja ja näihin liittyviä palveluita ja peilautettiin havaintoja, mahdollisuuksia ja tarpeita keskusteluissa metsäalan toimijoiden kanssa. Samalla arvioitiin menetelmien käyttökelpoisuutta ja potentiaalia
metsäalan uudistumisen ja osaamisen johtamisen näkökulmasta. Esiselvityksen tuotti työelämäasiantuntija Marja Viluksela, Ajatuspari.

Metsämiesten Säätiö on rahoittanut ”Kyselyt avuksi metsäalan murroksen johtamisessa ?” -esiselvityksen tuottamisen, lämmin kiitos siitä!


Lisätietoja:
työelämäasiantuntija Marja Viluksela, Ajatuspari, marja(a)ajatuspari.fi, puh. 050 5294 294

Julkaistu: 09.03.2018