Metsämiesten Säätiön apurahat haettavissa

lauantai, 01.12.2018

Metsämiesten Säätiö kasvattaa apurahanjakoaan 100 000 eurolla 1,6 miljoonaan euroon vuodelle 2019. Apurahojen kasvu perustuu sulautuneiden säätiöiden pääoman sekä systemaattisen omien metsien hoidon kasvattamien hakkuumahdollisuuksien tuomaan lisätuottoon sekä menestyksekkääseen sijoitustoimintaan.

Apurahat ovat haettavissa 1.12.2018 - 31.1.2019 Säätiön uusituilta kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Päätökset apurahoista tehdään 13.3.2019, ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä tämän jälkeen.

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö rahoittaa uusitun strategian alla olevien painopistealueiden mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

Erityispainotuksina tässä apurahanjaossa Säätiö haluaa rahoittaa seuraavia tutkimushankkeita tai selvityksiä:

 • Alan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat, arvot ja motivaattorit ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) hakeutuvatko alalle sen haasteista motivoituvat nuoret 2) pitääkö alan ja koulutuksen tarjoajien nuorisoviestintää ja sen sisältöä kehittää 3) pitääkö koulutuksen sisällöissä huomioida jotain uutta
   
 • Markkinoinnin ja vetovoiman lisäämisen panokset metsäalalla ja muilla aloilla. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) paljonko metsäalan toimijat investoivat kokonaisuutena maineeseensa 2) eroaako metsäalan panos muista toimialoista 3) millaista markkinointia tulisi lisätä ja mitä voitaisiin vähentää
   
 • Metsäosaajiin kohdentuvien toimialan ja työelämän muutospaineiden analyysi, tulkinta ja viestintä. Tuloksena tulee olla konkreettiset suositukset siitä, miten nuorisoasteen koulutusta tulisi muuttaa ja millaista täydennys- ja aikuiskoulutusta tarvitaan

Painopistealueet

1) Osaaminen – Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen

Osaamisen ja alan koulutusjärjestelmien kehittäminen sekä muutoksen ymmärtäminen kasvattavat alan asiantuntijaresursseja. Ne varmistavat parhaan osaamisen kotimaassa ja kansainvälisissä tehtävissä.

 Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Laadukas, resurssiviisas ja työmarkkinoiden tarvetta vastaava koulutus sekä siihen liittyvä koulutuksen ja osaamisen tutkimus
 • Metsäalan osaamistarpeiden tutkimus ja seuranta sekä alan koulutusjärjestelmien kehittäminen
 • Metsäosaamisen varmistaminen alaan kytkeytyvillä toimialoilla sekä toimialojen rajapinnoilla
 • Työelämäoppimisen ja -valmiuksien kehittäminen.

2) Hyvinvointi - Metsäosaajien hyvinvointi ja onnistumisen psykologia

Metsäalan osaajien työssä onnistuminen ja alan kilpailukyky rakentuvat myös työhyvinvoinnin ja luovuuden varaan. Tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä itsensä ja muiden johtaminen sekä toimivat verkostot.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tutkimus sekä osaamisen ja sen kehityksen seuranta
 • Alan ammatti-identiteetti ja sen kehittäminen
 • Johtamisen, luovuuden, esihenkilötyön ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Ihmisten vuorovaikutustaidot, erilaisuuden tuntemus ja hyödyntäminen.

3) Verkostot

Metsäalalle syntyy jo olemassa olevien verkostojen lisäksi jatkuvasti uusia ihmisten, yritysten, toimialojen ja kansallisuuksien välisiä verkostoja, joissa toimiminen edellyttää uudenlaisia taitoja.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäosaajien verkosto-osaamisen ja -valmiuksien sekä verkostojohtamisen kehittäminen
 • Metsäalan yhteistyöverkostojen ja yhteistyön vahvistaminen yli perinteisten toimialarajojen
 • Opiskelijoiden kansainvälistymisen, opiskelijajärjestöjen sekä alan tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön tukeminen.

4) Tunnettuus – Metsäalan tunnettuus ja vetovoima

Mielikuva metsäalasta liittyy vahvasti sen käytäntöihin, muuttuu ajassa ja kytkeytyy alan vetovoimaan, uusiutumiseen ja osaavaan työvoimaan. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäalan uudistumisen tunnetuksi tekeminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen
 • Metsäalan työn merkittävyyden ja merkityksellisyyden tukeminen
 • Metsäviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen.

5) Metsäsuhde ja -kulttuuri

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Metsäkulttuuri auttaa ymmärtämään alan nykytilaa ja lisää metsätyön arvostusta sekä alan ammattilaisten henkistä hyvinvointia.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Suomalaisen metsäsuhteen ymmärtäminen ja hyödyntäminen alan kehittämisessä
 • Elinvoimainen ja monipuolinen metsäkulttuuri alan vetovoimatekijänä
 • Metsäkulttuuriperinnön säilyttäminen ja esilletuonti.

6) Ennakointi - Metsäalan tulevaisuuden ymmärtäminen ja tekeminen

Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla siihen suomalainen metsäalan osaaminen säilyttää kansainvälisen edelläkävijän aseman. Ennakoinnin tulee realisoitua viestintänä ja keskusteluna siitä mihin olemme menossa ja millaisella osaamisella menestymme.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Tulevaisuuden muutosten analyysi, tulkinta ja ennakointi sekä vaikutukset metsäosaajiin
 • Metsäalan koulutus- ja tutkimustarpeiden ennakointi
 • Kansallinen ja kansainvälinen metsäpolitiikka sekä sitä tukeva tutkimus ja analyysi.

Lisäksi Säätiö ottaa apurahanjaossaan ja toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sulautuneiden säätiöiden ja lahjoittajien linjaukset, jotka löytyvät ajantasaisina täältä.

Tarkemmat tiedot apurahojen kriteereistä ja hakemisesta saa Säätiön kotisivulta kohdasta Apurahan hakijalle.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.