Apurahat vuodelle 2013

lauantai, 01.12.2012

Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2013 apurahoja noin 1,4 miljoonaa euroa. Jaettavan apurahan määrä kasvaa edellisvuodesta 100.000 eurolla.

Apurahat ovat haettavissa 1.12.2012 - 31.1.2013 klo 24.00 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta. Päätökset apurahoista tehdään maaliskuun puolessa välissä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä tämän jälkeen.

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille ja ryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös monivuotisia. Apuraha myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaan. Siksi usean vuoden hankkeissa apuraha on haettava aina vuosittain uudelleen. Apurahoista päätettäessä edellytetään hakemukseen liitettyä suunnitelmaa tulosten viemiseksi käytäntöön ja julkisuuteen.

Erityispainotukset 2013 haussa

Metsämiesten Säätiö kiinnittää huomiota metsäalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeeseen. Säätiö haluaa rahoittaa

 1. metsäalan koulutuksen esiselvityksen, jossa tulee olla konkreettiset ehdotukset koulutuksen määrälliseen, sisällölliseen ja markkinoinnilliseen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä ohjauskeinojen parantamiseen.
 2. esiselvityksenä metsäntutkimuksen kokonaistarkastelun, jonka tavoitteena on arvioida miten tutkimuskapasiteetti on suuntautunut ja miten se vastaa metsäsektorin strategisiin haasteisiin.

Molempien selvitystöiden edellytetään valmistuvan vuoden 2013 aikana.

Metsämiesten Säätiö jatkaa metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisen rahoitusta. Rahoitettavien hankkeiden tulee pohjautua 29.11.2011 julkistettuun Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan. Hankkeiden rahoituksessa kiinnitetään huomiota saavutettavissa oleviin konkreettisiin parannuksiin käytännön työelämässä, tulosten laajempaan hyödynnettävyyteen metsäalalla sekä tavoitteiden saavuttamiseen liittyvään riskiin. Työhyvinvoinnin kehittämiseen rahoitusta saavien hankkeiden tulee olla valmiita osallistumaan koordinaatiotilaisuuteen 10.4. ja työpajatilaisuuteen 22.5.2013.

Osana työhyvinvointiohjelmaa Säätiö on kiinnostunut rahoittamaan myös viestintähanketta, jossa Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa ja sitä toteuttavien hankkeiden tuloksia välitetään metsätalouden organisaatioiden käyttöön yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Yleinen apurahojen suuntaus

Tutkimus

 • Metsiin perustuva hyvinvointi
 • Metsäalaan vaikuttavat kehityssuunnat, mahdollisuudet ja niiden vaikutukset
 • Metsäpolitiikka
 • Käytännön metsätalous
 • Säätiön muita painopistealueita palveleva tutkimus

Tutkimushankkeiden tavoitteena on metsäalan tulevaisuuden vahvistaminen. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, käytännönläheisyyttä ja kokonaiskuvan luomista. Hankkeissa painotamme taloudellisten, sosiaalisten, kulttuurillisten ja ekologisten näkökulmien huomioimista.
Edellytämme kaikilta tutkimushankkeilta tutkijayhteisön ulkopuolelle kohdentuvaa vuorovaikutusta ja viestintää sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

Metsäkulttuuri

 • Metsähistoria ja -perinne
 • Metsän merkitys kulttuurin eri alueilla
 • Yhteisöllisyys ja ammatillinen arvostus
 • Uudet avaukset nuorten näkökulmasta

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Hankkeet ovat yksi viestinnän keino metsähistorian tunnistamiseksi, nykyisyyden ymmärtämiseksi, uuden luomiseksi sekä henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeilla voidaan myös edistää metsäalan kiinnostavuutta ja vahvaa tulevaisuutta.

Koulutus

 • Lasten ja nuorten metsätiedot ja -taidot
 • Hyviä osaajia metsäalalle
 • Metsäalan koulutuksen laatu
 • Metsäalan opiskelijoiden kansainvälisyys

Koulutushankkeilla tuetaan osaamisen kehittymistä metsäalalla. Tavoitteena on saada lahjakkaita nuoria opiskelijoiksi, eri alojen osaajia metsäalalle sekä mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteyksiin. Osaamiseen tarvitaan laadukasta opetusta ja oppimateriaaleja. Palkitsemme hyvästä opiskelusta myöntämällä vuosittain stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille.

Viestintä

 • Metsäalan arvostus ja kiinnostavuus
 • Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu
 • Tilaisuudet ja tapahtumat

Viestintähankkeiden ja erilaisten tilaisuuksien avulla lisätään metsäalan tunnettuutta, kiinnostavuutta ja vetovoimaa sekä edistetään metsäalan ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Hyvinvointi

 • Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Metsätyömieskotien toimintaedellytykset

Hyvinvointihankkeilla tavoitellaan hyvää elämää metsäalalla työskenteleville. Hankkeet voivat tähdätä esimerkiksi johtamisen parantamiseen, työvalmiuden ylläpitoon tai muutosvalmiuden lisäämiseen. Sosiaalisen turvaverkon pettäessä Säätiöltä on mahdollista hakea myös tapauskohtaista, erilliseen harkintaan perustuvaa sosiaalista tukea.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.