Apurahat vuodelle 2023

Tässä apurahanjaossa Säätiö hakee erityisesti verkostohankkeita, joilla varmistetaan EU:n metsiä koskevan päätöksenteon korkea laatu Suomen kansallisista lähtökohdista. Niin ikään Säätiö pitää tärkeänä hankkeita, jotka lisäävät nuorten metsäalan ja metsätalouden tuntemusta, arvostusta ja kiinnostusta. Lisäksi Säätiö haluaa rahoittaa selvityksen toimenpiteistä suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistämiseksi. 

Toimijoiden henkilöstön koulutukseen sekä "Metsäosaaja 2030" -tohtorikoulutukseen on tarjolla rahoitusta aiempaan tapaan. 

Metsämiesten Säätiö rahoittaa alla olevien painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja sekä opinnäytetöitä. Lisäksi Säätiö tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.
 
Apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa 1.12.2022 - 31.1.2023 Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmän Kasöörin kautta. Jaettava summa on 1,7 milj. euroa ja päätökset apurahoista tehdään 13.3.2023.

Alkavaa Säätiön apurahanhakua varten Metsäkoulutus ry järjestää metsäalan koulutuksen kehittämisen hankeideahaun  1.-31.10.2022. Koulutusta ja oppimateriaaleja koskevien hakemusten toivotaan tulevan tämän käsittelyn kautta.

Tutkijoiden IUFRO-toimintaan osallistumisen apurahat haetaan suoraan Metsämiesten Säätiöltä normaaliin tapaan Kasöörin kautta.

Apurahojen painopistealueet

1) Osaaminen – Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen
Osaamisen ja alan koulutusjärjestelmien kehittäminen sekä muutoksen ymmärtäminen kasvattavat alan asiantuntijaresursseja. Ne varmistavat parhaan osaamisen kotimaassa ja kansainvälisissä tehtävissä.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:
•    Laadukas, resurssiviisas ja työmarkkinoiden tarvetta vastaava koulutus sekä siihen liittyvä koulutuksen ja osaamisen tutkimus
•    Metsäalan osaamistarpeiden tutkimus ja seuranta sekä alan koulutusjärjestelmien kehittäminen
•    Metsäosaamisen varmistaminen alaan kytkeytyvillä toimialoilla sekä toimialojen rajapinnoilla
•    Työelämäoppimisen ja -valmiuksien kehittäminen.

2) Hyvinvointi – Metsäosaajien hyvinvointi ja onnistumisen psykologia
Metsäalan osaajien työssä onnistuminen ja alan kilpailukyky rakentuvat myös työhyvinvoinnin ja luovuuden varaan. Tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä itsensä ja muiden johtaminen sekä toimivat verkostot.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:
•    Ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tutkimus sekä osaamisen ja sen kehityksen seuranta
•    Alan ammatti-identiteetti ja sen kehittäminen
•    Johtamisen, luovuuden, esihenkilötyön ja itsensä johtamisen kehittäminen 
•    Ihmisten vuorovaikutustaidot, erilaisuuden tuntemus ja hyödyntäminen.

3) Verkostot
Metsäalalle syntyy jo olemassa olevien verkostojen lisäksi jatkuvasti uusia ihmisten, yritysten, toimialojen ja kansallisuuksien välisiä verkostoja, joissa toimiminen edellyttää uudenlaisia taitoja. 
Painopistealueen keskeiset sisällöt:
•    Metsäosaajien verkosto-osaamisen ja -valmiuksien sekä verkostojohtamisen kehittäminen
•    Metsäalan yhteistyöverkostojen ja yhteistyön vahvistaminen yli perinteisten toimialarajojen
•    Opiskelijoiden kansainvälistymisen, opiskelijajärjestöjen sekä alan tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön tukeminen.

4) Tunnettuus – Metsäalan tunnettuus ja vetovoima
Mielikuva metsäalasta liittyy vahvasti sen käytäntöihin, muuttuu ajassa ja kytkeytyy alan vetovoimaan, uusiutumiseen ja osaavaan työvoimaan. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:
•    Metsäalan uudistumisen tunnetuksi tekeminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen
•    Metsäalan työn merkittävyyden ja merkityksellisyyden tukeminen
•    Metsäviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen.

5) Metsäsuhde ja -kulttuuri
Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Metsäkulttuuri auttaa ymmärtämään alan nykytilaa ja lisää metsätyön arvostusta sekä alan ammattilaisten henkistä hyvinvointia.
Painopistealueen keskeiset sisällöt:
•    Suomalaisen metsäsuhteen ymmärtäminen ja hyödyntäminen alan kehittämisessä
•    Elinvoimainen ja monipuolinen metsäkulttuuri alan vetovoimatekijänä
•    Metsäkulttuuriperinnön säilyttäminen ja esilletuonti.

6) Ennakointi - Metsäalan tulevaisuuden ymmärtäminen ja tekeminen
Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla siihen suomalainen metsäalan osaaminen säilyttää kansainvälisen edelläkävijän aseman. Ennakoinnin tulee realisoitua viestintänä ja keskusteluna siitä mihin olemme menossa ja millaisella osaamisella menestymme.
Painopistealueen keskeiset sisällöt: 
•    Tulevaisuuden muutosten analyysi, tulkinta ja ennakointi sekä vaikutukset metsäosaajiin 
•    Metsäalan koulutus- ja tutkimustarpeiden ennakointi
•    Kansallinen ja kansainvälinen metsäpolitiikka sekä sitä tukeva tutkimus ja analyysi.

Lisäksi Säätiö ottaa apurahanjaossaan ja toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sulautuneiden säätiöiden ja lahjoittajien linjaukset, jotka löytyvät ajantasaisina Säätiön kotisivuilta.
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.