Investoinnit ja innovaatiot: metsäsektorin kilpailukyvyn avaimet - tutkimusseminaari 25.3.2013 Helsingissä

torstai, 23.05.2013

Kilpailu investoinneista metsäsektorille on kehittyvien markkinoiden tuotannon kasvun ja yritysten kansainvälistymisen myötä koventunut viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Perinteisillä tuotantoalueilla investoinnit ovat supistuneet määrällisesti 2000-luvulla ja ne ovat pääsääntöisesti liittyneet toiminnan tehostamiseen. Tuote- ja palveluinnovaatioiden rooli metsäsektorin uudistumisessa korostuu. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tämä tuo metsäalan tulevaisuudelle Suomessa?

Professori Fred Cubbage (North Carolina State University) Yhdysvalloista kertoi viimeaikaisesta tutkimuksesta, jossa analysoitiin ja vertailtiin metsänistutusinvestointien tuottoa keskeisimmissä metsätalousmaissa Etelä-Amerikassa, Yhdysvaltojen etelävaltioissa, Suomessa sekä muissa johtavissa metsätalousmaissa.

Tulosten mukaan investoinnit metsämaahan Etelä-Amerikassa tuottavat suotuisien kasvuolosuhteiden vuoksi hyvin ja investoijat ovat valmiita sopeutumaan näiden maiden institutionaalisiin riskeihin ja muihin liiketoiminnan haasteisiin. Vertailumaista Brasiliassa investointien tuotot ja olosuhteet ovat viime aikoina parantuneet eniten ja Brasilia on houkuttelevin investointikohdemaa Etelä-Amerikassa. Eniten investointien tuottavuuteen eri puolella Etelä-Amerikkaa vaikuttavat kohonnut metsämaan hinta ja koventuva kilpailu metsäistutuksille soveltuvasta maasta.

Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja Petri Rouvisen mukaan arvoketjun korkean jalostusarvon toimintojen sekä palvelujen rooli kilpailukyvyn muodostumisessa muuttuu yhä tärkeämmäksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Arvo muodostuu useissa tuotantoketjun vaiheissa ja eri vaiheiden rooli arvon jakautumisessa globaalissa ketjussa vaihtelee tuote- ja sektorikohtaisesti. Tärkeitä tuotannon arvoketjuun vaikuttavia tekijöitä ovat myös immateriaalioikeuksien hallinta ja eri tulosyksiköiden rooli ja sijoittuminen.

Innovaatiotoimintaa tukevan toimintaympäristön ylläpitäminen on tulevaisuudessa avainasemassa uusien investointien houkuttelemisessa ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä erityisesti Suomen kaltaisissa perinteisissä metsätalousmaissa. Apulaisprofessori Silja Korhonen-Sanden (Norjan maatalousyliopisto) mukaan kypsyvillä toimialoilla innovaatiotoiminta on pystyttävä sovittamaan yhteen nykyisten toimintamallien ja rakenteiden kanssa, mikäli yritykset haluavat säilyttää kilpailuasemansa. Kustannustehokkuus, yhteistyö organisaation sisällä ja rajapinnoilla sekä asiakaslähtöisyys auttavat sopeutumaan rakennemuutoksiin. Vihreän talouden ollessa yksi tulevaisuuden kehityssuunta myös yritysten sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyy merkittäviä
innovaatiomahdollisuuksia.

Metsämiesten Säätiö rahoitti tutkimushankkeen aloittamiseen liittyvän kansainvälisen kutsuseminaarin maanantaina 25.3.2013 Metsätalolla Helsingissä. Seminaarin järjestäjinä toimivat Helsingin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Metsäteho.

Seminaari liittyy Metsämiesten Säätiön vuonna 2012 aloittamaan väitöskirjatutkimushankkeeseen globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksista metsäsektorin toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn. Tutkimushankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitos yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon kanssa vetäjänään Helsingin yliopiston metsäekonomian ja markkinoinnin professori Anne Toppinen.

Tilaisuuden ohjelma löytyy alta (englanniksi):

International seminar 25.3.2013, Helsinki

 • Investments and innovations enhancing forest sector competitiveness
 • Chairman, Metsämiesten säätiö Ilpo Tikkanen: Welcoming address
 • Prof. Anne Toppinen/HY: KILPO-research project 2012–2015
 • Director Dr. Petri Rouvinen, ETLA: Value creation in global value chains: role of Finland
 • Prof. Fred Cubbage, NCSU, USA: South America as an investment destination in forest industry
 • Tiedote
 • Coffee break
 • Associate prof. Silja Korhonen-Sande, University of Life Sciences, Norway: Innovations in creating competitive
 • advantage in mature industries
 • Commentaries: Senior Technology Advisor Mikko Kiiskinen, Tekes, forest and chemical industries and Managing Director Kai Merivuori, Finnish Sawmills Association
 • Discussion
 • Closing

Lisätietoja:

Professori Anne Toppinen, Helsingin Yliopisto, anne.toppinen(at)helsinki.fi

kilpo1.wordpress.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.