Kestävä rahoitus ja sen merkitys kehittyvänä käytäntönä sellu- ja paperiteollisuudessa

tiistai, 18.06.2013

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää mitä kestävä rahoitus merkitsee sellu- ja paperiteollisuudelle, mitä funktioita sillä on ja mitä toimijoita käsite pitää sisällään. Työssä pyrittiin myös selvittämään käsitteen tulevaisuuden kannalta oleellisia haasteita ja myötävaikuttavia tekijöitä, sekä muodostamaan käsitys siitä, minkälaisia vaikutuksia kestävällä rahoituksella on nykyisellään sellu- ja paperiteollisuudessa.

Käsitteenä kestävä rahoitus on rahoitusta, jolle vaaditaan tuotto perinteisessä mielessä, mutta sen lisäksi rahoitukselle on asetettu tietyt kestävän kehityksen mukaiset ja edistävät kriteerit. Käsite ei kuitenkaan ole aivan yksioikoinen ja sen suhteellisen tuoreuden vuoksi käsitteen epämääräisyys on saanut osakseen kritiikkiä.

Lähtökohtana käytettiin aiempaa tutkimustietoa, jonka valossa kestävä rahoitus saattaa kannustaa yrityksiä parantamaan riskienhallintaa ja kehittämään sidosryhmäsuhteita. Lisäksi teorian mukaan kestävä rahoitus voi pääoman tuoton ohella mahdollistaa epäsuoria positiivisia vaikutuksia kuten kilpailuetua, brändiarvoa, tehokkaampaa sidosryhmädialogia ja kontrolloidumpaa riskiprofiilia.

Edellä mainitut asiat saattavat myös myöhemmin edistää pääoman saatavuutta ja alentaa pääoman kustannusta. Kestävä rahoitus saattaa osaltaan vastata yleiseen vaatimukseen rahoitussektorin aiempaa laaja-alaisemmasta kestävyydestä ja läpinäkyvyydestä, sekä näin edistää rahoitussektorin vastuullisuutta. Näin ollen, kestävä rahoitus on osaltaan noussut yhdeksi mahdollisuudeksi tunnettujen standardien ja sertifikaattien rinnalle vastaamaan sellu- ja paperiteollisuudessa valloillaan oleviin haasteisiin.

Erityisesti aiheen kehittyvästä luonteesta johtuen tutkielmassa päädyttiin käyttämään kvalitatiivista menetelmää ja aineistossa useita eri lähteitä. Käytetty aineisto jaettiin edustamaan pääpiirteittäin kahta lähestymistapaa, kestävän rahoituksen kysyntää ja tarjontaa. Tarjonta pitää sisällään organisaatioita, jotka tarjoavat kestävää rahoitusta, ja kysyntäpuolta edustaa sellu- ja paperiteollisuus. Teoria ja peruskäsitys aiheesta muodostettiin kirjallisuudesta. Tämän jälkeen empiirinen aineisto kerättiin tekemällä valikoituja teemahaastatteluita sekä kysynnän että tarjonnan parissa.

Kestävän rahoituksen tulevaisuuden kannalta sellu- ja paperiteollisuudessa tuloksissa tunnistettiin enemmän myötävaikuttavia tekijöitä kuin haasteita. Myötävaikuttavia tekijöitä tunnistettiin erityisesti kansainvälisessä yhteydessä. Kestävän rahoituksen myötävaikuttavien tekijöiden nähtiin kumpuavan pääasiallisesti yleisestä toimintaympäristön muutoksesta ja sen vuoksi se helposti liitetään osaksi laajempaa kokonaisuutta kuten yritysvastuuta.

Aineiston mukaan kestävän rahoituksen merkitys erityisesti kysynnän investointipäätöksissä on edelleen suhteellisen vähäinen, mutta sen kasvavaa merkitystä ei myöskään kiistetä. Oletetut epäsuorat positiiviset vaikutukset ovat edelleen verrattain epämääräisiä, mutta ne tunnistetaan erityisesti riskienhallinnan ja sidosryhmien kontekstissa.

Kilpailullisia seikkoja tunnistettiin kestävän rahoituksen yhteydessä, kuten myös pääoman saatavuuteen vaikuttavat seikat, mutta aineiston valossa niiden merkitys koettiin edelleen suhteellisen merkityksettömäksi. Kestävästä toiminnasta johtuva parantunut riskiprofiili pääoman saatavuuden kannalta tunnistettiin erityisesti rahoituksen tarjonnan parissa.

Aineiston perusteella aiheeseen liitetään myös haasteita, mutta haastatteluiden perusteella ei kuitenkaan negatiivisia merkityksiä, ennemmin tällä hetkellä kestävän rahoituksen kehittyvä potentiaali erilaisissa yhteyksissä tunnistetaan. Aihepiirin toimijoiden ja haastateltavien keskuudessa pitkän aikavälin taloudellinen kannattavuus ja kestävät toimintatavat olivat yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttamiseksi kestävä rahoitus tunnistettiin hyväksi lähtökohdaksi.

Työlle myönnettiin Metsämiesten Säätiön apuraha. Työ on hyväksytty helmikuussa 2013 ja se on julkaistu Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjaston kokoelmissa.

Lisätietoja:

MMM Aleksi Heiskanen, aleksi.heiskanen(at)helsinki.fi, puh. 040 574 1440

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.