Millä hinnalla männynpihkaa kannattaa valuttaa?

keskiviikko, 22.05.2013

Kahden kesän pihkan valutuksen perusteella männyn pihkasta tulisi saada vähintään 17 euroa kilolta, jotta työ ja välinekustannukset saadaan katettua. Sen lisäksi pitää vielä ottaa huomioon metsänomistajan taloudelliset intressit kuten korvaus puuston käytöstä ja sille mahdollisesta aiheutetusta haitasta ja arvon alenemisesta.

Dos. Anssi Ahtikosken johdolla laaditut kannattavuuslaskelmat perustuvat tutkimuksen maastotöiden toteutuneisiin ajanmenekkeihin ja matkakuluihin. Työvoimakustannuksina käytettiin metsätyöntekijöiden keskimääräisiä tuntiansioita vuonna 2010. Liiketaloudellinen tulos määritettiin nettotulojen nykyarvona vuotuisten myyntitulojen ja kustannusten erotuksena. Nettotulojen nykyarvot määritettiin erikseen kolmelle ja viidelle vuodelle. Suhteellisen pienet laskentakorkokannat (2 % – 6 %) eivät vaikuta ratkaisevasti kannattavuusrajaan näinkin lyhyillä aikahorisonteilla (3 tai 5 vuotta). 17 euron hintaraja perustuu kolmen prosentin reaalikorkoon.

Kesällä 2011 aloitettiin kolmivuotinen pihkan tuottoa ja pihkomisen työaikamenekkiä selvittävä kenttäkoe Lapissa. Yksityiselle metsätilalle perustettiin yhteensä kuusi koealaa; kolme kuusi- ja kolme mäntyvaltaisille kohteille. Kokeista on nyt olemassa kahden kesän mittaukset.

Koetulosten perusteella elinvoimaiset ja isot männyt tuottavat enemmän pihkaa, mutta puukohtainen vaihtelu on suurta. Eniten pihkaa valuu heinäkuussa ja näyttäisi siltä, että isot puut ”pääsivät vauhtiin” hieman myöhemmin. Männyllä pihkan saantoon vaikuttaa ratkaisevasti myös viiltojen määrä, eli kuinka usein niitä viilletään. Suositus on 3-4 päivän välein.

Lämpötilalla on merkittävä rooli ainakin näin pohjoisessa. Viime vuonna kasvukausi oli viileämpi kuin edellisen vuoden keskimääräistä lämpimämpi kesä. Kesällä 2012 kerätyn pihka määrä oli männyllä 76 % ja kuusella 62 % edellisen vuoden tuotoksesta. Oletettavaa on, että etelämmäksi mentäessä pihkantuotos lisääntyy, johtuen osin pitemmästä kasvukaudesta ja paremmista lämpöoloista. Pihkan tuotos vähenee alle 14 °C:ssa ja lakkaa alle 7 °C:n lämpötilassa.

Männyllä pihkatuotos oli keskimäärin 428 g (2011) ja 324 g (2012) puuta kohti. Suurin puukohtainen tuotos oli 913 g ja pienin 150 g (2011) ja 804 g ja pienin 98 g (2012).

Vuonna 2011 mäntyjen kesän pihkatuotos oli 39 kg, josta kesäkuussa kertyi 27 %, heinäkuussa 40 % ja elokuussa 33 %. Vuonna 2012 tuotos oli 29 kg, josta kesäkuussa 24 %, heinäkuussa 43 % ja
elokuussa 33 %.

Kuuset tuottivat pihkaa huomattavasti vähemmän ja tuotos ei riippunut niin paljon puun koosta kuin männyllä. Kuusien koko kesäkauden tuotos 2011 oli yhteensä 8,1 kiloa ja vuonna 2012 viisi kiloa. Korkein puukohtainen tuotos oli 322 grammaa, pienin 30 ja keskimääräinen tuotos 134 grammaa. Vuonna 2012 korkein puukohtainen tuotos oli 396 grammaa, pienin 10 ja keskimääräinen tuotos 83 grammaa.

Tutkimushankkeesta vastaa tutkija Asta Kietäväinen ja asiantuntija-apuna toimii MMT Hannu Salminen. Alustavia taloudellisia tuloksia on laskenut dosentti Anssi Ahtikoski (Metla). Hanke tekee yhteistyötä Lapin 4H:n (Eija Vuorela) sekä MTT:n Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelman kanssa (Rainer Peltola). Tutkimushanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Tutkija Asta Kietäväinen, asta.kietavainen(at)iki.fi

Vanhempi tutkija Hannu Salminen, Metla, hannu.salminen(at)metla.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.