Puunkorjuun palvelukonseptin muutos- metsäasiantuntijoiden ja yrittäjien työhyvinvoinnin toimintamallin kehittäminen

keskiviikko helmikuun 20. 2013

Puuhuoltoprosessi on ollut voimakkaassa muutoksessa. Toiminta-ajatus on kehittynyt kohti asiakaslähtöistä palvelujen tuottamista. Toimintaympäristö tulee edelleen muuttumaan samaan aikaan, kun yhteiskunnallisena tavoitteena on työurien pidentäminen, johon liittyy sekä työn ja toimintatapojen kehittäminen, että pitkäaikaisterveyttä tukevien ja työkyvyttömyyttä ehkäisevien toimien ennakoiva toteuttaminen kustannustehokkain keinoin. Nämä tavoitteet ovat lähtökohtana Metsä Groupin hankkeessa, joka on osa Metsämiesten Säätiön hankekokonaisuutta. Hanke on alkanut vuonna 2012 ja jatkuu vuoteen 2014.

Hankkeen välituloksena on määritetty täsmällisesti ne strategisen työhyvinvoinnin kehittämiskohteet, jotka tukevat puunkorjuun tuloksellista toimintaa. Puunkorjuun toimintaympäristön muutos on perustana yritysten strategialle ja tavoitteelle toteuttaa puunkorjuun tuloksellista liiketoimintaa, jossa myös henkilöstön työhyvinvointi on keskeinen osa. Teknologinen muutos on mahdollistanut puuhuoltoprosessin uudet toimintamallit, joissa aikaisempi, välittömiin kontakteihin perustunut hierarkkinen toimintamalli oli muuttunut teknologian tukemaksi verkostomaiseksi yhteistyöksi ja tämä muutos on vaikuttanut näin myös puuhuoltoprosessissa toimivien metsäasiantuntijoiden ja yrittäjien keskinäisiin rooleihin.

Hankkeen lähtökohtana on ollut nykyinen ja ennakoitu puunkorjuun palvelukonseptin muutos. Tämän perusteella on määritetty ja profiloitu esiselvityksessä ne resurssit, joilla toimintaympäristön ja palvelukonseptin muutokseen vastataan ja luodaan onnistumisen kokemus. Hankkeessa selvitettiin haastattelujen ja kyselyn avulla, miten puunkorjuun palvelukonseptin muutos näkyy puuhuoltoprosessin toimijoiden työssä ja työhyvinvoinnissa sekä millaisia työterveyshuollon palveluita käytetään ja miten niitä voisi kehittää. Esiselvityksen ja lähtökohtatietojen perusteella on määritetty ne täsmätoimet, joilla tuetaan tuloksellista toimintaa ja palveluketjussa toimivien työhyvinvointia.

Tulosten perusteella hanke etenee suunnitelmallisesti ja systemaattisesti ja tuottaa palveluketjussa toimiville yrittäjille uutta tietoa ja toimintakäytännöt, joilla yrittäjät voivat kustannustehokkaasti toteuttaa strategisen työhyvinvoinnin edellyttämät käytännön toimet. Yrittäjille tuotettu tieto tukee sekä työhyvinvoinnin johtamista, että ennakoivan työhyvinvoinnin toteuttamisen työterveyshuollon käytäntöjä, joiden tavoitteena on pidemmät työurat, työkyvyttömyysriskien ennakoiva vähentäminen, että yrityksen tuloksellinen toiminta.

Kiitämme Metsämiesten Säätiötä siitä tuesta ja rahoituksesta, jolla Metsämiesten Säätiö on ratkaisevasti mahdollistanut Metsä Groupin hankkeen toteuttamisen ja ennen kaikkea uuden strategisen työhyvinvoinnin ajattelun eteenpäin viemisen puunkorjuun toimialalla.

Lisätietoja:

Johtaja, puunhankinta HR Maikki Kropsu, Metsä Group, maikki.kropsu(at)metsagroup.com,
puh. 050 535 5781

Työhyvinvointipäällikkö Hannu Pursio, Metsä Group, hannu.pursio(at)metsagroup.com,
puh. 0500 700 845