Metsäteollisuusosakkeet riskin hajauttajina osakeportfoliossa

perjantai, 31.01.2014

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella portfolioteorian avulla metsäteollisuusosakkeiden vaikutusta osakeportfolion riskiin sekä vertailla keskenään kansainvälisiä metsäteollisuusyhtiöitä sijoituskohteina käyttäen fundamenttianalyysin tutkimusmenetelmiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsäteollisuuden painopiste maiden välillä on muuttunut. Länsimaissa metsäteollisuustuotteiden kysyntä on ollut laskussa, vaikka kokonaiskysyntä globaali tasolla on kasvanut.

Metsäteollisuustuotteiden kokonaiskysynnän kasvua on selitetty kehittyvien maiden kysynnän kasvulla. Suomessa metsäteollisuutta on perinteisesti pidetty vakaana toimialana, joka on tuottanut osakesijoittajille tasaiset tuotot. Aiempien tutkimuksien mukaan metsäteollisuusosakkeiden tuoton riski on ollut tietyillä periodilla keskimäärin muiden osakkeiden riskiä matalampi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaisen sijoittajan portfolion riskiin olisi vaikuttanut sijoittamisen hajauttaminen eri maiden metsäteollisuusosakkeiden kesken vuosina 2003–2013.

Tutkimuksen teoreettisen kehityksen muodostivat portfolioteoria sekä fundamenttianalyysi. Portfolioteorian lähtökohtana on sijoitussalkun parhaan mahdollisen tuoton saavuttaminen annetulla riskitasolla tai vaihtoehtoisesti pienimmän mahdollisen riskin saavuttaminen annetulla tuottotasolla. Valitsemalla sijoitussalkkuun arvopapereita, joiden odotetut tuoton korreloivat keskenään mahdollisimman vähän, voidaan saavuttaa paras hajautushyöty ja näin pienentää portfolioriskiä. Fundamenttianalyysin avulla tarkasteltiin keskeisimpiä yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä ilmaisevia tunnuslukuja, jotka kuvasivat yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta.

Portfolioriskin laskemista varten muodostettiin markkinaportfolio, johon vuorotellen sisällytettiin eri maiden metsäteollisuusosakkeita, jonka jälkeen osakkeiden painot portfoliossa optimoitiin. Analyysin markkinaportfolioksi valittiin Helsingin pörssin OMXH CAP -tuottoindeksi, joka edusti Helsingin pörssissä vaihdettujen arvopapereiden kesken täydellisesti hajautettua osakeportfoliota. Tutkimusaineiston muut arvopapereiden tuottoindeksit edustivat suomalaisia, saksalaisia, yhdysvaltalaisia, eteläamerikkalaisia sekä kiinalaisia metsäteollisuusosakkeita.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että eri maiden metsäteollisuusosakkeiden keskinäisessä vertailussa suurin riskin hajautushyöty saavutettiin saksalaisten metsäteollisuusosakkeiden kohdalla. Saksalaisten metsäteollisuusosakkeiden sisällyttäminen osakeportfolioon laski riskiä 2,77 %, kun tutkimuksen muiden maiden metsäteollisuusosakkeet laskivat riskiä huomattavasti vähemmän, vain alle 1 %. Verrattuna muiden maiden metsäteollisuusosakkeisiin saksalaisten osakkeiden korrelaatio OMXH CAP -tuottoindeksin kanssa oli myös pienempi. Yksiselitteistä vastausta, minkä maan metsäteollisuusosakkeet tulisivat olemaan kannattavimmat sijoittajan kannalta, ei pelkän fundamenttianalyysin perusteella voitu antaa, sillä yksittäiset yhtiöiden tulokset vaihtelivat maan sisällä hyvinkin paljon.

Pro gradu -tutkielman painettu versio sisältyy Viikin kampuskirjaston kokoelmiin ja löytyy sähköisenä kokonaisuudessaan HELDA-arkistossa. Tutkielman tekoon myönnettiin Metsämiesten Säätiön apuraha.

Lisätietoja:

Metsätieteiden yo Angelica Adomaa, angelica.adomaa(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.