Metsien virkistyskäyttäjien näkemykset viestinnästä Tampereen kaupunkimetsissä

keskiviikko, 15.06.2011

Pauliina Peltosen opinnäytetyön tarkoituksena on selkiyttää, millaisia kehittämiskohteita Tampereen kaupungin metsäviestinnässä on. Opinnäytetyö on rajattu koskemaan ulkoista viestintää, jolloin työ palvelee juuri sitä tarkoitusta, jota varten kaupunki omistaa metsiä: metsät ovat kaupunkilaisten virkistystarpeita varten.

Opinnäytetyö tarkastelee viestintää asukkaan ja hallinnon näkökulmasta. Hallinnon näkemys saadaan kaupungin metsäasiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja asukkaiden näkemystä selvitetään asukaskyselyn avulla. Asukkaiden näkemys antaa toisen näkökannan viestinnän nykytilasta sekä tulevaisuuden kehittämistarpeista.

Opinnäytetyössä kuvataan Tampereen kaupungin metsäviestinnän nykytila ja selvitetään asukaskyselytutkimuksella, mitkä ovat viestinnän vahvuudet ja heikkoudet sekä millaisia mahdollisuuksia viestinnässä on nähtävissä ja mitä ovat mahdolliset tulevaisuuden uhkakuvat viestinnän osalta.

Asukaskyselyyn oli mahdollista vastata internetissä, Tampereen kirjastoissa sekä Frenckell-palvelupisteessä. Lisäksi kyselyitä jaettiin satunnaisotannalla 600 kappaletta suoraan neljän asuinalueen koteihin. Vastauksia tuli 200 kappaletta, joista 105 kappaletta tuli internet-kyselyn kautta.

Tulokset osoittivat, että virkistyskäyttäjät haluavat vaikuttaa ja kokea pystyvänsä sanomaan mielipiteensä metsienhoidosta ja metsien suunnittelusta niin, että sillä on vaikutusta päätöksiin. Virkistyskäyttäjät eivät kokeneet pystyvänsä vaikuttamaan kaupunkimetsäasioihin haluamallaan tavalla. Tärkeimmäksi tietolähteeksi kaupungin metsäasioissa koettiin maasto- ja opastaulut. Luotettavimmaksi tietolähteeksi koettiin kaupungin internet-sivut.

Tutkimukseen perustuen kaupunkimetsäviestinnässä tulee jatkossa kehittää varsinkin vaikuttamismahdollisuuksista, osallistumismahdollisuuksista ja kaupungin suunnitelmista ja toimenpidepäätöksistä sekä yleisesti metsäasioista kertomista. Viestinnässä tulee lisätä edelleen oma-aloitteista valmisteilla olevista asioista kertomista, mutta etenkin kertoa enemmän keinoista, joilla valmisteltavista asioista saa jo nyt tietoa. Kaupunkimetsien virkistyskäyttäjät kaipaavat avointa keskustelua ja tarvitsevat kuuntelijaa mielipiteilleen.

Metsämiesten Säätiö on tukenut opinnäytetyön laatimista.

Lisätietoja:

Pauliina Peltonen, pauliina_peltonen(at)hotmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.