Metsätalouden koulutus ammattikorkeakouluissa - markkinointi ja sen kehittäminen

perjantai, 06.05.2011

Metsätalouden koulutusta annetaan kahdeksassa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Alan koulutuksen markkinointi on ollut koulutusta antavien oppilaitosten vastuulla. Vuonna 2009 metsätalouden koulutusohjelman aloituspaikkoja oli yhteensä 242 ja koulutukseen ensisijaisesti hakeneita 390.

Jaana Parkkisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä saa nuoret kiinnostumaan metsäalasta ja mitä tiedonhaun väyliä alasta kiinnostuneet käyttävät, jotta markkinoinnissa osattaisiin tuoda esille oikeat asiat. Työn aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla viidestä oppilaitoksesta vuonna 2008 syksyllä aloittaneilta opiskelijoilta. Saatujen tietojen pohjalta pohdittiin, mitä kautta jatkossa metsätaloutta ja sen opiskelua voidaan markkinoida tehokkaasti.

Vastauksia saatiin 90 kpl ja kyselyn vastausprosentti oli 55,6. Saatujen aineistojen pohjalta todettiin, että tietoa metsäalasta ja sen opiskelusta haetaan ensisijaisesti Internetistä ja Opetushallituksen julkaisemasta opinto-oppaasta. Internetissä ensisijaisia tiedonhakupaikkoja ovat oppilaitosten Internet-sivut sekä yhdyssivut kuten Opintoluotsi.

Tutkimuksen loppupohdinnassa esitetään, että metsäalan opiskelua ryhdyttäisiin markkinoimaan toisen asteen oppilaitosten, kuten lukioiden ja ammattiopistojen, opinto-ohjaajien kautta. Tärkeänä pidetään myös sitä, että metsäalan toimijoiden tulisi ryhtyä alamarkkinointiin ja statuksen nostamiseen.

Metsämiesten Säätiö on tukenut opinnäytetyön laatimista.

Lisätietoja:

Jaana Parkkinen, jaana.parkkinen1(at)luukku.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.