Ilmastonmuutoksen vaikutuksia puutavaran kuljetukseen selvitetään tutkimuksessa

maanantai, 27.02.2012

Sorateiden kelirikossa tien kantavuus on alentunut huomattavasti normaalitilanteeseen verrattuna.
Runkokelirikossa kantavuuden aleneminen johtuu tierakenteeseen talven kuluessa syntyneiden jäälinssien sulamisesta ja vaikutus ulottuu syvälle tierakenteeseen. Pintakelirikossa puolestaan kantavuus alenee tien pintakerroksessa sulamisen alkuvaiheessa ja runsassateisina kausina. Puutavaran kuljetuksen näkökulmasta kelirikko on merkittävä lisäkustannustekijä, sillä suuri osa metsätieverkosta on kelirikon aikana käyttörajoitusten piirissä eikä kuljetuksia voida hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sääolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti sekä kevään runkokelirikon että pintakelirikon esiintymiseen ja voimakkuuteen. Kevään olosuhteista nopea lämpeneminen ja runsas sadanta pahentavat kelirikkoa mutta vaikutusta on myös syksyn lämpötilalla ja sademäärällä. Esimerkiksi tierakenteen hidas routaantuminen mahdollistaa hienojakoisilla pohjamailla veden pitkäkestoisen nousun jäätyvään tierunkoon, jolloin runkokelirikkoa pahentavat jäälinssit ennättävät paksuuntua. Syksyn runsas sademäärä puolestaan pehmentää tien pintakerrosta mutta nostaa myös pohjavedenpinnan tasoa, jolloin olosuhteet ovat jäätymisen aikana otolliset paksujen jäälinssien muodostumiselle ja vaikealle kelirikolle.

Ilmastonmuutoksen on arvioitu jo lähivuosikymmenten aikana sekä nostavan keskilämpötiloja että lisäävän sadantaa. Näin ollen myös metsäteiden kelirikkoon ja voimakkuuteen voidaan olettaa tulevan muutoksia. Tutkimusten ja arvioiden mukaan roudan maksimisyvyys pienenee vähitellen, kevätkelirikko lisääntyy ja voimistuu ja myös syyskelirikon määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Näistä arvioista puuttuu kuitenkin puutavaran kuljetuksen näkökulmasta tärkeä lähivuosikymmenten aikajänne, johon Metsämiesten Säätiön rahoittamassa tutkimuksessa ”Ilmastonmuutoksen vaikutus metsäteiden kelirikkoon” on keskitytty.

Tutkimuksessa arvioidaan, miten kelirikkoon keskeisesti vaikuttavat tekijät muuttuvat vertailuilmastoon (v.1971-2000) nähden seuraavien kahden vuosikymmenen aikana, mikäli ilmasto muuttuu annettujen arvioiden mukaisesti. Tarkasteltavina tekijöinä ovat mm. tien routaantumiseen alkutalvella kuluva aika, sulamisen alkamisajankohta ja sulamisen kesto. Alustavien tulosten mukaan muutoksia näissä tekijöissä on simulointien perusteella nähtävissä jo tarkastelujakson aikana.

Lisätietoja:

Jatko-opiskelija Mervi Kokkila, Helsingin yliopisto, mervi.kokkila(at)kotikone.fi, puh. 0400 511 243

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.