Kuntien metsäviestinnän kehittäminen - näkökulmana stakeholder-ajattelu ja maineenhallinta

maanantai, 19.03.2012

Tutkimuksessa viestintää ja sen kehittämistä tarkastellaan osana suurten kaupunkien metsien omistuksen ja hallinnan prosessia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää metsäasiantuntijoiden käsityksiä viestinnän kehittämistarpeista. Työssä metsäviestintää pyritään kehittämään siten, että kuntien metsäasiantuntijoiden sekä asukkaiden ja muiden sidosryhmien välille saadaan rakennettua vahvempaa luottamusta. Kuntien metsäviestinnän kehittämismahdollisuuksia arvioidaan yhteisöviestinnän keinojen kautta. Erityisesti kehittämismahdollisuuksia selvitetään maineenhallinnan ja stakeholder-ajattelun näkökulmasta.

Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena, tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kaupunkien metsäasiantuntijoita. Aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu. Tutkimusjoukon muodostavat Helsinki, Espoo, Hämeenlinna, Pori, Kuopio, Oulu, Lappeenranta ja Tampere.

Tutkimuksen mukaan kaupunkien metsäviestinnän suunnittelulle ja toteutukselle on luonteenomaista tilannesidonnaisuus, sillä strateginen viestinnän suunnittelu on hyvin vähäistä. Kaupunkiorganisaation strategioiden ja metsäviestinnän välillä ei ole selkeää yhteyttä. Sen sijaan metsäviestintään on muotoutunut varsin vakiintuneet mallit käytännön kautta. Erityisesti taajamametsien ja erityiskohteiden suunnittelussa viestintää toteutetaan vuorovaikutteisesti ja järjestelmällisesti. Toimenpiteiden toteutuksesta pyritään pääsääntöisesti informoimaan monikanavaisesti. Monissa kaupungeissa on tiedostettu myös maineen merkitys, ja etenkin asukkaiden näkemyksiä toiminnan laadusta pyritään arvioimaan säännöllisesti. Sen sijaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien viestintäodotuksia tai tietotarpeita ei ole juurikaan selvitetty. 

Kaupunkien metsäviestintä on kehitettävissä strategisen viestinnän ja yhteisökuvan rakentamisen osalta tavoitteellisemmaksi. Käytäntöjen kirjaaminen toimintaohjeiksi lisää läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien luottamusta sekä hiljaisen tiedon kiinnittymistä organisaatioon. Viestinnän kehittämistä rajoittavat resurssit, mutta viestintäasiantuntijoiden ja toimialojen yhteistyön tiivistämisessä nähdään mahdollisuuksia. Viestinnän keinoin on mahdollista vahvistaa myös sidosryhmäyhteistyön kautta saavutettavaa luottamusta ja mainetta.

Metsämiesten Säätiö avusti opinnäytetyötä apurahalla.

Lisätietoja:

Anne Tuominen, annej.tuominen(at)hotmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.