Mikrobit merkittävä työympäristöriski metsätähteiden haketustyössä

torstai, 20.02.2014

Hakkuutähteiden sisältämät mikrobit osoittautuivat todelliseksi työturvallisuusriskiksi. Homesienet, bakteerit ja niiden endotoksiinit ovat riskitekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa työntekijöille hengityselinsairauksia hakkuutähteiden haketustyön seurauksena. Mikrobeita esiintyi erittäin runsaasti hakkuutähteissä. Haketuksen aikana hakkuutähteistä mikrobeita levisi ilmaan ja työkoneiden ohjaamoihin merkittäviä määriä. Hakkureiden ohjaamoissa voidaan altistua myös pakokaasun komponenteille varsinkin silloin, jos ohjaamon ilmanottoaukko on tuulen alapuolella hakkurin pakoputkeen nähden.

Mikrobeita sisältävältä pölyltä suojautumiseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Etenkin hengityksensuojaimia käytettiin huonosti, vaikka hengitysteitä ärsyttävät pölyt ja homeen hajut koettiin suureksi haitaksi.

Keskimääräinen melualtistus oli mittausten mukaan pienempi kuin meluasetuksen ylempi toiminta-arvo 85 dB(A). Kuormaimen istuimen keskimääräinen tärinä oli samaa luokkaa tai alempi kuin tärinäasetuksen toiminta-arvo 0,5 m/s2.

Haastatteluissa merkittävimmiksi tapaturmariskeiksi koettiin liikkuminen hakkurin päällä sekä huolto- ja korjaustyöt sekä liikenteen riskit. Koneiden lähistöllä ja päällä liikkumisen riskitekijöinä mainittiin huonot kulkutiet. Yleisimmät puutteet olivat portaiden/tikkaiden mitoitus, askelmien liukkaus ja huonot tai puuttuvat käsituet. Kyselyssä haketustyön ruumiillinen ja varsinkin henkinen rasittavuus koettiin tapaturmariskiäkin suuremmaksi.

Tärkeimmät vinkit hyvään työhyvinvointiin haketustyössä:

 • työkoneiden ohjaamot tulee pyrkiä sijoittamaan tuulen yläpuolelle haketusprosessiin nähden
 • haketusalueella liikkumista on vältettävä haketuksen ja kuormauksen aikana kaikkien työntekijöiden, hakettajien kuin autonkuljettajien
 • varoetäisyyksiä koneisiin on noudatettava
 • haketuksen jälkeen on odotettava hetki – ainakin niin kauan, että silmämääräisesti näkyvä pöly ennättää hävitä ulkoilmasta – ennen kuin poistutaan ohjaamoista tai muutoin tullaan haketusalueelle
 • ohjaamoiden ja ajoneuvojen ikkunat ja ovet on pidettävä ehdottomasti kiinni haketuksen aikana
 • ohjaamoiden ilmastointiin ja ilmansuodatukseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota
 • ohjaamoiden ilmansuodattimien säännöllinen vaihto ja sisätilojen siistiminen vähentävät mikrobeita ja muita pölyjä ohjaamoista
 • paineilman käyttöä tulee välttää hakkurin, ajoneuvojen, työvälineiden yms. puhdistuksessa, jollei käytä samanaikaisesti hengityksensuojainta ja suojalaseja
 • hengityksensuojaimista paras malli on toistuvaan, pitempiaikaiseen käyttöön moottoroitu puhallinsuojain varustettuna P3-luokan hiukkassuodattimella
 • lyhytaikaisessa, korkeintaan 2 tuntia kestävässä työssä voi käyttää kevytsuojainta FFP3 hengityksensuojaimena
 • kuulonsuojainten käyttö on suositeltavaa ja tarpeetonta oleskelua hakkurin lähellä sen käydessä tulee välttää
 • varoitusvaatetus ja suojakypärä ovat suositeltavia käytettäväksi hakkuri- ja murskaintyömailla liikuttaessa

”Työympäristöriskien hallinta tienvarsihaketuksessa” -hanketta rahoittivat Metsämiesten Säätiö ja Työterveyslaitos. Hankkeessa selvitettiin hakkureiden kuljettajien altistumista bioaerosoleille, pölylle, kaasuille, melulle, tärinälle ja tapaturmariskeille osana Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. Kohteina oli neljä hakkuria ja yksi murskain. Menetelminä olivat työhygieeniset mittaukset, työpaikkaselvitykset sekä työolosuhdekysely. Tavoitteena oli työperäisten terveysriskien arviointi ja vähentäminen.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Sirpa Laitinen, Työterveyslaitos, sirpa.Laitinen(at)ttl.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.