Maaperän vahvistusratkaisut puunkorjuussa

tiistai, 01.03.2011

Puunhankinnassa korostuu tasaisen ympärivuotisen puuvirran tarve, samalla kun turvemaiden puustot saavuttavat harvennusiän. On tarpeen selvittää turvemaiden kesäaikaisen korjuun edellytyksiä. Turvemailla on työskentelyn kannalta kriittisiä kohtia, joissa korjuuolosuhteita voidaan parantaa ja konetyöskentelyä sopeuttaa kantavuusoloja vastaaviksi. Kriittisissä kohdissa ratkaisuina voivat olla leimikon rajaus, varastopaikkojen ja ajourien sijoittelu, kuorman koon ja urakohtaisten ajokertojen säätely, sekä erilaiset ajoalustan vahvistamisratkaisut.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa Metsätalouden laitoksella on testattu ajosiltoja ja niiden toimivuutta kuormatraktorin alla. Testien perusteella on todettu ajosiltojen olevan toimiva ratkaisu huonosti kantavien maiden puunkorjuussa. Käyttökohteita ovat mm. kokoojauran vahvistaminen, ojien ja purojen ylitys sekä koneen pelastaminen uppoamistilanteessa. Suurimpana hyötynä ojitettujen alueiden puunkorjuussa ajosiltojen käytöllä voidaan lyhentää metsäkuljetusmatkaa ja tätä kautta pienentää puunkorjuukustannuksia.

Kumimattojen käyttöä on testattu metsässä ajouran vahvistamisessa sekä metsätien vahvistamisessa. Pitkospuumattoja on testattu ajouran vahvistamisessa. Kumimattoja voidaan näiden testausten perusteella suositella talvitiepohjien, varastopistojen ja huonosti kantavien metsätiepohjien vahvistamiseen. Pitkospuumattojen käyttökokemukset ajouran vahvistamisessa olivat vaihtelevia. Testauksien mukaan ne vähentävät maaperävaurioita, mutta käytettävyys hakee vielä muotoaan.

Vahvistamisratkaisut voivat mahdollistaa puunkorjuun ja -kuljetuksen sellaisilla kohteilla, joista muutoin korjattuna vaurioista tulisi suuria tai ajankohtana, jolloin vaurioitumisriski on suuri. Kumimattojen käyttö metsäteiden vahvistajana vähentää vähäisten luonnonsoravarojen käyttöä. Ajosiltojen käytön hyötynä voidaan mainita pienemmät ajourat ja tätä kautta juuristovaurioiden väheneminen, vähempi pintakasvillisuuden tuhoutuminen, vesien kulkusuunnan muuttumattomuus sekä pienemmät kasvutappiot.

Monivuotisten testauksien ja tutkimuksien perusteella maaperän vahvistamisratkaisuista ajosillat vaikuttavat toimivimmilta ratkaisuilta. Hankintahinta on halvin, käsittely nopeinta ja paino pienin. Myös käyttömahdollisuudet ovat monipuolisimmat.

Toimittaessa maisemallisesti aroilla alueilla, suojelualueiden läheisyydessä tai taajamissa, puunkorjuun ja - kuljetuksen onnistumiselle aiheutuu lisäpaineita ulkopuolisilta tahoilta. Kumimattojen, ajosiltojen tai pitkopuiden käyttö tällaisilla kohteilla voi olla hyvin suositeltavaa. Näin voidaan tehokkaasti ehkäistä maaperään kohdistuvia vaurioita, kyseessähän ei aina tarvitse olla huonosti kantava maaperä.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Kati Kontinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, kati.kontinen(at)mamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.