Työvoimaa metsäalalle hanke

maanantai, 27.09.2010

Hanke pohjautuu Matti Vanhasen hallitusohjelmaan, jossa tavoitteena on lisätä kotimaan metsien vuosittaisia hakkuita 10–15 miljoonaa kuutiometriä. Kansallinen metsäohjelman, Pohjois-Karjalan alueellinen metsäohjelman ja Pohjois-Karjalan nuorisostrategian tavoitteet tukevat myös hanketta.

Työvoimapula metsäsektorilla uhkaa teollisuuden puunhankintaa. Etenkin metsäkoneenkuljettajista ja puutavara-autonkuljettajista on pulaa. Hankkeessa on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on parantaa metsäalan ja metsäalan ammattien vetovoimaisuutta. Tätä pyritään edistämään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa eri keinoin. Toinen päätavoite on tiedottaa metsäalan ammateista ja työmahdollisuuksista nuorten ja työttömien kanssa toimivien keskuudessa ja pyrkiä näin saamaan uusia työntekijöitä ja yrittäjiä työvoimapulasta kärsivälle metsäsektorille Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena on saada myös nuorten ja työttömien kanssa toimivat tietoisiksi metsäalasta ja sen tarjoamista työmahdollisuuksista. Kohderyhminä ovat opinto-ohjaajat, opettajat, työvoimaviranomaiset, 4H-neuvojat sekä peruskouluikäisten vanhemmat.

Hankkeesta on tiedotettu maakunnallisissa sekä paikallisissa tiedotusvälineissä. Hankkeesta on tehty useita lehtiartikkeleita, jotka kertovat hankkeen tavoitteista, menetelmistä ja toiminnasta.

Metsäalan ammattien markkinoinnin edistämiseksi tuotettiin videomateriaalia metsäalan ammateista toimitettavaksi metsaopetus.fi sivustoille, joka on erittäin tärkeä sivusto nuorten ammatinvalintatilanteessa. Tiedonvälitystilaisuuksien toteutustapana ovat olleet pääasiassa luennot. Tilaisuuksien osallistujamäärät ovat vaihdelleet aiheen ja toteutustavan mukaan. Palautetta on kerätty tilaisuuksissa, joissa se on katsottu järkeväksi. Palaute on ollut positiivista. Metsäretkiä on järjestetty peruskoulun luokille, vaikka vaikeutena on ollut työmaiden puute taloustaantumasta johtuen alkusyksyn aikana.

Merkittävin ja näkyvin tapahtuma oli Pohjois-Karjalan Prikaatissa järjestetty yhden päivän mittainen tapahtuma, jossa varusmiehille esiteltiin metsäalan ammatteja. Hankkeessa tehtiin kysely peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan peruskoululaisille Pohjois-Karjalan alueella, jossa selvitettiin nuorten ammatinvalintaa ja syitä miksi nuori ei hakeudu metsäalalle. Hankkeessa tehtiin myös tutkimuksellinen opinnäytetyö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijan toimesta. Työ käsittelee alalla toimivien metsäkoneenkuljettajien työoloja sekä pyritään selvittämään syitä alan huonoon vetovoimaisuuteen ja alalta poistumiseen.

Hanke on ollut tiiviisti mukana metsaopetus.fi sivustojen kehittämisessä yhdessä metsäkonekoulujen kanssa. Varsinainen sivustojen kehittäminen alkoi vuoden 2010 alusta, jossa hankkeella on ollut merkittävä rooli mm. aineiston tuotannossa. Hanke teki videomateriaalia metsäkonealan ammateista ostopalveluna. Videomateriaalin tuotti Videpe Oy. Videoissa kuvataan metsäkoneenkuljettajan työpäivää sekä tuodaan nuorekkaalla tavalla esille metsäalan ammatteja. Materiaali julkaistiin metsaopetus.fi sivustoilla ja siitä tehdään DVD levyjä jaettavaksi tärkeimmille sidosryhmille kuten kouluille, työvoimatoimistoille ym. Hankkeessa on suunniteltu toteutettavaksi TET paikkojen verkostoa Pohjois-Karjalan alueelle. Verkostossa olisi jokaisella paikkakunnalla yhteyshenkilö, johon nuori voi ottaa yhteyttä työelämäjaksoa suunnitellessaan. Pilottialueeksi on suunniteltu Joensuuta.

Metsämiesten Säätiö on ollut suurena apuna hankkeen yksityisen rahoitusosuuden kartuttamisessa.

Lisätietoja:

Hankevetäjä Risto Julkunen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus, risto.julkunen(at)metsakeskus.fi,
puh. 040 350 3291

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.