Yhteistyömahdollisuuksia vastuullisuusraportoinnin hyödyntämisessä kilpailukyvyn edistämiseksi

maanantai, 17.03.2014

Puutuotteiden valmistuksen eri vaiheisiin liittyvän vastuullisuuden merkitys globaaleilla puutuotemarkkinoilla on kasvussa erityisesti maksukykyisissä, ekologisesti ja sosiaalisesti valveutuneissa asiakasryhmissä. Kotimaisen metsäsektorin vahvuus globaalissa kilpailuympäristössä on jo nyt esimerkiksi metsätalouden ympäristövaikutusten ja puunjalostuksen työolosuhteiden osalta kansainvälisesti vertailtuna vastuullisesti toimiva metsäsektori. Tähän liittyen hankkeessa selvitettiin yksityismetsätalouden edustajien ja itsenäisen sahateollisuuden johtajien näkemyksiä omien toimintojensa näkökulmasta olennaisimmista vastuuraportoinnin osa-alueista.

Tulokset osoittavat, että yksityismetsätaloudessa ja sahateollisuudessa näkemykset vastuullisesta liiketoiminnasta ovat hyvin samankaltaiset: molempien tahojen arvostuksissa nousivat tärkeimpinä esille taloudellisen lisäarvon tuottaminen, asiakastyytyväisyyteen liittyvät periaatteet ja käytännöt, paikallisiin toimittajiin liittyvä vastuullisuus sekä paikallisten hankintojen tärkeys liiketoiminnassa. Lisäksi, vaikka yksityismetsätalouden ja sahateollisuuden edustajien näkemykset tärkeimmistä vastuullisuuden osa-alueista eivät olleet täysin yhtenevät, ei näkemysten välillä ollut havaittavissa merkittäviä ristiriitoja.

Suomalaisissa tukkipuun-sahateollisuuden tuotantoketjuissa voi tulosten mukaan olla uusia, liiketoimintalähtöiseen vastuuraportointiin liittyviä yhteistyömahdollisuuksia. Merkittävää on, että suomalaisille tukkipuun-sahateollisuuden tuotantoketjuille tämän osoittaminen voi tuoda jatkossa huomattavia kilpailukyvyn edistämismahdollisuuksia. Varsinkin, kun esimerkiksi alhaisella kustannustasollaan globaaleilla markkinoilla kilpailuetua saavuttaneille aasialaisille puutuoteyrityksille vastuullisesti kasvatetun tukkipuun laajamittainen hankkiminen on erittäin haastavaa.

Pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan liittyvää vastuullisuusraportointia on tutkittu niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin toistaiseksi vähän. Metsäsektoria koskevaa tutkimustietoa on aihepiiristä olemassa tätäkin niukemmin. Metsämiesten Säätiön rahoitus mahdollisti osaltaan pilottitutkimuksen toteuttamisen teema-alueesta, jolla voi olla lisätiedon kartuttamisen myötä merkittäviäkin hyödyntämismahdollisuuksia yksityismetsätalouden ja puutuoteteollisuuden yhteisissä arvoketjuissa.

Ennen tukkipuun-sahateollisuuden tuotantoketjujen vastuullisuusraportoinnin käytännön toteuttamista tarvittaisiin lisätietoa muun muassa siitä, miten taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvän informaation välittäminen voitaisiin olennaisilta osiltaan toteuttaa tehokkaasti eri tahojen liiketoiminnassa. Tärkeää olisi myös syventää käsitystä siitä, kuinka tietoa suomalaisten tukkipuun-sahateollisuuden tuotantoketjujen vastuullisuudesta voitaisiin erityisesti erikoistuotemarkkinoilla jakaa ymmärrettävästi ja tehokkaasti tuotteita ostaville kotimaisille ja kansainvälisille kuluttajille.

Kuluttajien yleistä vastuullisuustietoisuutta herättämällä sekä jo vastuullisuutta arvostavien asiakasryhmien vastuullisuusodotuksiin vastaamalla voitaisiin etsiä uusia keinoja nostaa kotimaisista puutuotteista markkinoilla saatavaa hintaa. Suomalaiselle yksityismetsätaloudelle ja puuta käyttävälle jalostusteollisuudelle tämä olisi pitkällä aikavälillä merkittävä mahdollisuus kannattavuuden edistämiseen.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori (MMT, dos.) Katja Lähtinen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos, katja.lahtinen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.