Ennakoinnilla tuottavuutta metsätöihin

tiistai helmikuun 16. 2016

Tuottavalla työpaikalla pidetään huolta ihmisestä, työn mielekkyydestä ja työn sujuvuudesta. Ennakoinnilla tuottavuutta metsätöihin -hanke on osa Metsämiesten Säätiön rahoittamaa Metsähyvinvointi-ohjelmaa. Hankkeessa tarkastellaan metsäkoneyritysten työhyvinvoinnin tilaa ja haasteita sekä miten niitä voidaan ennakoivasti havainnoida ja mitata.

Metsäkoneyritysten toimintaympäristö ja  työntekijöiden työnkuvat ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä on johtanut joustavuuden ja  reagointikyvyn tarpeen nousemiseen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tuottavalla työpaikalla  pidetään huolta ihmisestä, työn mielekkyydestä ja työn sujuvuudesta. Sujuvuuden, mielekkyyden ja työkykyä haittaavien tekijöiden havainnointia on hyvä aktiivisesti harjoittaa, kerätä tietoa haitan laajuudesta, ymmärtää tärkeimmät syy-yhteydet ja keinot haittojen poistamiseksi.

Ennakoinnilla tuottavuutta metsätöihin -hankkeessa selvitettiin haastatteluilla ja kyselyillä, millainen on metsäkoneyrityksen arki, millaisia työhyvinvoinnin haasteita esiintyy ja millä toimintatavoilla niitä hallitaan. Haastateltavina oli kolme metsäkoneyritystä, ja kyselyihin  vastasi 50 yrittäjää sekä 70 työntekijää.  Työhyvinvointi painottuu vastauksissa työturvallisuuteen ja työvälineiden toimivuuteen.

Tapaturmia, liukastumisia lukuun ottamatta, sattuu alalla vähän. Vastaajien mukaan kaluston tulee olla helppoa ja turvallista käyttää sekä tukea työviihtyvyyttä – ilmastointi, radio ja ergonomia ovat tärkeitä. Suurimmat työhyvinvointia uhkaavat tekijät liittyivät työn tekemisen olosuhteisiin, kuten pimeyteen, kelioloihin ja yksintyöskentelyyn. Työhyvinvointia näissä tilanteissa voidaan parantaa työturvallisuuden, ensiaputaitojen ja työtä edistävän osaamisen avulla. Entistä suurempi kilpailutekijä on myös asiakaskumppanuus ja hyvä työn laatu. Ennen metsätyöt kuormittivat fyysisesti, mutta nykyään vastuu, kiire ja paineet aiheuttavat henkistä kuormitusta.

Työkyvyllä nähtiin urakkaluonteisessa työssä olevan suora yhteys työn määrään ja laatuun. Työhyvinvoinnin johtamista on töiden oikeudenmukainen ja tarkoituksenmukainen jako. Tämä edellyttää suunnittelua ja ennakointia. Ennakointia on myös tuntea työntekijänsä ja täten käyttää heidän osaamistaan optimaalisesti. Esimerkiksi perehdytyksen tarve riippuu pitkälti työntekijästä, mutta jokaiselle on tarjottava mahdollisuus kattavaan perehdytykseen.

Metsäalan työn luonteeseen kuuluvat kiire ja itsenäisyys, jotka osaltaan vaikeuttavat ennakoinnin jalkauttamista. Työhyvinvoinnin kehittämistä ja sen jalkauttamista metsäkoneyrityksissä edistää henkilöstöjohtaminen, jossa asioita käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja käytäntöjä sovelletaan yrityksen toimintaa tukevaksi. Työturvallisuutta, työkykyä, työyhteisön toimintaa ja osaamista kannattaa käsitellä kokonaisuutena, työhyvinvoinnin johtamisena, ja sitoa se päivittäiseen toimintaan.

Työhyvinvoinnin johtaminen on työntekijöiden ohjaamista ja tulosten seurantaa, kannustamista ja palautteen antamista sekä  toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Tarvitaan herkistymistä näiden asioiden havainnointiin.

Havainnointi voidaan aloittaa kartoittamalla esimerkiksi siisteyden ja järjestyksen havainnointilomakkeen avulla oman työpisteen tilanne, arvioimalla uusien työmaiden vaara- ja haittatekijät tai avaamalla työhyvinvointikeskustelu työpaikalla käyttämällä pikahenkilöstökyselyä. Arvioinnista voidaan tehdä asteittain järjestelmällisempi ja ottaa avuksi tässä hankkeessa tehty työhyvinvoinnin mittarityökalu. Tavoite on tunnistaa riskit ja vaikuttaa niin, etteivät riskit toteudu työntekijän pitkinä sairauspoissaoloina, työvoiman nopeana vaihtuvuutena, yrityskuvan tai toiminnan ja työn laadun heikkenemisenä.

Lisätietoja:

Vesa Tanttu, Toimialajohtaja, TTS Työtehoseura, vesa.tanttu(at)tts.fi