Maailma vetää metsämiestä

maanantai, 03.10.2011

Metsäalan korkeakouluopiskelijoille suunnatussa kyselytutkimuksessa metsänhoitajiksi opiskelevat osoittivat olevansa kiinnostuneempia metsäalan kansainvälisistä tehtävistä kuin metsätalousinsinööriopiskelijat. Jopa 76 % yliopisto-opiskelijoista ilmoitti olevansa vähintään kiinnostuneita kotimaassa suoritettavista metsäalan kansainvälisistä tehtävistä, kun ammattikorkeakouluopiskelijoista vain puolet (50 %) vastasi samoin.

Kiinnostus kansainvälisiin työtehtäviin ulkomailla on kotimaan työtehtäviin kohdistuvaa kiinnostusta vähäisempää molemmissa koulutusasteissa. Kun metsänhoitajiksi opiskelevista reilu puolet (55 %) on vähintään kiinnostuneita ulkomailla suoritettavista tehtävistä, vain reilu kolmannes (35 %) ammattikorkeakouluopiskelijoista vastasi samoin. Metsänhoitajiksi opiskelevat miehet suhtautuvat ulkomaankokemuksiin positiivisemmin kuin naiset – 59 % miehistä on vähintään kiinnostuneita töistä ulkomailla, kun naisista vastaavasti vain puolet.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla kiinnostus on vähäisempää ja sukupuolten suhtautuminen on päinvastaista – 40 % naisista on vähintään kiinnostuneita töistä ulkomailla kun miehistä vastaavasti vain 32 %. On huomattava, että verrattuna yliopisto-opiskelijoihin ammattikorkeakouluopiskelijoiden joukossa on jopa 20 % vähemmän kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneita opiskelijoita. Lisäksi molempien koulutusasteiden metsäalan opiskelijoista suurin osa vaikuttaa olevan kiinnostuneempia kotimaassa suoritettavista kansainvälisistä tehtävistä kuin ulkomaisista työtehtävistä.

Tulokset ovat sinänsä hieman huolestuttavia, sillä tutkimuksen puitteissa suoritettujen asiantuntijahaastatteluiden valossa metsäalan korkeakoulutettujen osaamiselle olisi kysyntää kansainvälisissä työtehtävissä maailmalla – osa haastatelluista koki ulkomailla olevan jopa enemmän kysyntää kuin kotimaan kentällä. Haastattelututkimuksesta saatiin vahvistusta jo tutulle ilmiölle: kansainvälisyys on merkittävä vaikuttava tekijä metsäsektorilla, niinpä myös opiskelijoiden tulisi huomioida kansainvälisyys entistä laajemmin urasuunnittelussaan.

Suurin osa haastateltavista koki, ettei kansainvälisyyttä voi juurikaan välttää tulevissa metsäalan työtehtävissä, oli valmistunut metsänhoitaja- tai metsätalousinsinööri kiinnostunut kansainvälisyydestä tai ei. Menestyksekkäässä työnhaussa kansainvälisiin työtehtäviin auttaa haastateltavien mukaan ensisijaisesti vahva, aktiivinen kiinnostus kansainvälisyyteen, kun substanssiosaaminen sekä hankittu kansainvälinen kokemus tulevat tärkeysjärjestyksessä vahvoina peesaajina.

Metsämiesten Säätiön tukemassa tutkimuksessa ”Suomalaisen metsäosaamisen viennin kansainväliset valmiudet koulutuksen ja uran alkuvaiheen näkökulmasta tarkasteltuna” paneuduttiin selvittämään, onko metsäalan korkeakoulutetuilla kiinnostusta ja tarvittavia valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelijakyselyllä ja asiantuntijoiden haastattelututkimuksella saatiin kattava kuva metsäalan kansainvälisistä tehtävistä sekä metsäalan opiskelijoiden soveltuvuudesta niihin.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööriopiskelija Tommi Sutinen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,
tommi.sutinen(at)pkamk.fi, puh. 040 556 0245

Apurahatutkija Eveliina Varis, eveliina.varis(at)gmail.com, puh. 044 560 0006

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.