Metsä -ja metsäenergia-ala ammatiksi -hanke

keskiviikko, 30.07.2014

Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä maaseutumaisten alueiden kehitykselle tärkeiden metsä- ja metsäenergia-alan ammattien vetovoimaisuutta ja imagoa sekä saada uusia työntekijöitä ja yrittäjiä näille työvoimapulasta kärsiville toimialoille Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen toisena tavoitteena oli saada Pohjoiskarjalaiset nuorten ja työttömien kanssa toimivat henkilöt kuten opettajat ja työvoimaviranomaiset tietoisiksi metsäalasta ja sen työnsaantimahdollisuuksista. Tätä kautta nuoret ja työttömät ohjautuvat metsä- ja metsäenergia-alan ammatteihin sekä jäävät töihin maaseudulle.

Hankkeen kolmantena tavoitteena oli lisätä metsä- ja metsäenergia-alan ammattien vetovoimaisuutta nuorille ja työttömille maakunnassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi lisättiin tietoa metsäalan ammateista ja työmahdollisuuksista nuorille, varusmiehille, työttömille sekä osa-aikaviljelijöille.

Hankkeessa esiteltiin metsäalaa ja metsäalan koulutusmahdollisuuksia nuorille luennoilla oppilaanohjaajien tunneilla, messuilla ym. tapahtumissa sekä järjestettiin työmaakäyntejä hakkuutyömaille.

Metsä-TET osaprojektissa saatiin aikaan verkosto metsäalan toimijoista jokaiselle yläkoululle. Metsäopetus.fi sivustoille tehtiin ohjelmasovellus, jossa on helppoa ja nopeaa tehdä Metsä-TET-ohjelma oppilaalle. Metsä-TET jaksoja toteutettiin noin 80. Internesivulle tehtiin myös palautejärjestelmä, jossa nuoret voivat antaa palautetta Metsä-TET-ohjelmista sekä järjestelyistä. Palautteissa nuoret kiittelivät monipuolisuutta. Lähes kaikki oppilaat suosittelivat Metsä-TET-jaksoa muille.

Pohjois-Karjalan maakunnassa on 2600 tilaa, joista noin puolet on osa-aikaisia. Tästä määrästä on mahdollista saada puunkorjuun ja metsäenergian korjuuseen työvoimaa talviaikana. Hankkeessa kartoitettiin maaseudulla asuvat osa-aikayrittäjät ja tiedotettiin metsä- ja metsäenergia-alan ammateista heille. Tavoitteena oli saada heidät kiinnostumaan, kouluttautumaan ja työskentelemään näiden alojen ammateissa.

Hanke esitteli metsäalaa Pohjois-Karjalan prikaatissa jokaiselle saapumiserälle. Prikaatin lakkauttamisen myötä vietiin hyvät käytänteet Kainuun Prikaatiin sekä Karjalan prikaatiin Kouvolaan. Tavoitteena oli saada toiminta jatkumaan tulevaisuudessa.

Hankkeessa edistettiin kesätyöpaikkojen saamista peruskoululaisille metsäalalla. Tässä osaprojektissa luotiin yhteistyössä metsäyhtiöiden, bioenergia-alan yritysten sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa järjestelmä, jossa metsäalan ammattikorkeakoulun opiskelijat hankkivat ja hallinnoivat työkokonaisuuksia metsänhoitokohteissa. Näitä kohteita toteutettiin yhdessä metsäopiskelijoiden ja nuorten kanssa. Näin tieto ja kokemus metsäalasta ja metsäalan mahdollisuuksista paranevat.

Internet on tärkeä kanava jakaa tietoa ammateista varsinkin nuorten keskuudessa. Metsäopetus.fi on metsäkonekoulujen ylläpitämä sivusto, jolla on suuri merkitys metsäalan sekä metsäalan koulutuksen informaatiokanavana. Hankkeessa tuotettiin metsäopetus.fi-sivustoon materiaalia, kuten videoita sekä kuvia metsäalan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista. Sivustoa markkinoitiin valtakunnallisesti yhteistyössä metsäkonekoulujen kanssa. Metsäopetus.fi sivustoa kehitettiin dynaamisemmaksi ja kiinnostavammaksi tuottamalla mm. videomateriaalia, josta saa hyvän kuvan metsäalan ammateista.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Risto Julkunen, Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjala, risto.julkunen(a)metsakeskus.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.