Metsäalan sijoittumisselvitys julkaistu

tiistai, 3.06.2014

Metsäalan sijoittumisselvitys toteutettiin osana Metsäalan koulutuksen esiselvitys-hanketta. Hankkeen rahoittajana oli Metsämiesten säätiö. Tarve selvittää metsäalan koulutuksen suorittaneiden työmarkkinoille sijoittumista ja metsäalalla työskentelevien koulutusrakennetta on noussut esille metsäalalla tapahtuneiden muutosten myötä. Metsäalan on todettu palveluvaltaistuvan. Erilaiset suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitys- sekä konsultaatio- ja koulutustoiminnot ovat kasvattaneet merkitystään osana metsäalan toimintoja. Lisäksi luontomatkailu- ja virkistyspalvelut sekä metsien ympäristöarvoja hyödyntävä liiketoiminta ovat tulevaisuuden kehittyviä toimintoja metsäalalla.

Tässä selvityksessä oli kaksi erilaista tapaa lähestyä metsäalaa ja alalla tarvittavia osaamistarpeita. Ensinnäkin pyrittiin selvittämään mihin metsäalan koulutuksen suorittaneet työmarkkinoille sijoittuvat eri koulutusasteilta. Toiseksi tässä selvitystyössä haluttiin selvittää metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työskentelevien henkilöiden koulutusrakenne. Sijoittumisselvityksessä hyödynnetään Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelun kautta hankittuja työssäkäyntitilastoihin perustuvia aineistoja.

Sijoittumisselvityksen tulosten perusteella metsäalan tutkinnon suorittaneiden työllisyydessä oli eroja riippuen suoritetusta tutkinnosta. Perustutkinnon suorittaneilla työllisten osuudet olivat pienemmät, työmarkkinoille kiinnittyminen oli hitaampaa ja osavuotisten työsuhteiden osuus suurempi kuin ammattitutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla. Näissä koulutusryhmien välisissä eroissa on otettava huomioon työllistyminen erilaisiin työtehtäviin ja eri toimialoille. Perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneilla työtehtävien ympärivuotisuuteen vaikuttaa mm. puunkorjuun kausittaisuus, mikä ei tule esille metsäalan korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla, jotka sijoittuivat pitkälti erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Työttömyys liittyi metsäalan tutkinnon suorittaneilla enimmäkseen työmarkkinoille siirtymisvaiheeseen ja oli lyhytkestoista. Osittain työttömyys liittyi metsäalalle ominaiseen kausivaihteluun (esimerkiksi metsureilla ja metsäkoneenkuljettajilla) ja joissakin ammattiryhmissä myös metsäalan suhdannevaihteluihin.

Metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työskenteli vuonna 2010 vajaat 18 000 henkilöä. Tällä toimialalla vuonna 2010 työssä olleista ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olleiden osuus oli 23 %. Tässä ryhmässä oli sekä alle 20-vuotiaita että yli 60-vuotiaita työntekijöitä. Metsäalan koulutuksen suorittaneiden osuus oli 38 % ja 35 % oli jokin muu koulutus suoritettuna. Naisilla oli miehiä enemmän muuta kuin metsäalan koulutusta. Miehiä oli puolestaan naisia enemmän ilman perusasteen jälkeistä koulutusta olleiden ryhmässä. Muiden alojen tutkintoja oli suoritettu hyvin monilta eri aloilta, suurimpina liiketalous ja kauppa, maatilatalous sekä arkkitehtuuri ja rakentaminen.

Lisätietoja:

Tutkija Riitta Kilpeläinen, riitta.kilpelainen(at)uef.fi

Yliopistonlehtori Mika Rekola, mika.rekola(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.