Monitieteistä tutkimusta metsäammattilaisten elämäntarinoista

maanantai, 31.01.2011

Metsäammattilaisten parissa toteutettiin vuosina 1999–2002 mittava ja ainutkertainen metsäperinteen tallennushanke Metsäammatit metsätalouden murroksessa. Hankkeen rahoitti Metsämiesten Säätiö, ja sen toteuttivat Metsähistorian Seura, Lusto – Suomen Metsämuseo ja Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaine. Hankkeen tavoitteiksi kirjattiin metsäalalla tapahtuneiden muutosten ja murroskokemusten tallentaminen tuhannen elämäkerrallisen haastattelun avulla sekä toisaalta tämän aineiston jatkokäyttö monitieteisessä tutkimuksessa tulevina vuosikymmeninä.

Metsäammattilaisten kokemuksia metsätalouden murroksissa kertyi määrällisesti jopa yli asetettujen tavoitteiden. Hankkeessa haastateltiin yhteensä lähes 1100 metsänhoitajaa, metsätoimihenkilöä, metsuria, metsätyöntekijää, kämppäemäntää, metsäkoneyrittäjää, koneenkuljettajaa tai muuta metsäalalla työskennellyttä henkilöä ympäri maata. Vanhimmat haastatellut olivat syntyneet 1910-luvulla, nuorimmat 1970-luvulla. Luston arkistoon tallennettu aineisto käsittää 2 500 tuntia nauhoitettua puhetta ja 22 000 liuskaa puhtaaksikirjoitettua haastattelutekstiä. Vastaavaa ja yhtä laajaa haastatteluaineistoa näistä näkökulmista metsäalalla ei ole aiemmin kerätty.

Kulunut vuosikymmen tallennushankkeen päättymisen jälkeen on osoittanut, että niin ikään toive haastatteluaineiston tutkimuskäytöstä on toteutunut runsaana ja monitieteisenä. Aineistoon on annettu lähes 30 tutkimuslupaa väitöskirjoille, pro gradu -tutkimuksille ja muille opinnäytetöille, monografioille sekä artikkeleille, ja erilaisia julkaisuja, joissa aineistoa on käytetty, on ilmestynyt jo yli 60. Metsäammattilaisten elämäntarinoita on tarkasteltu ainakin sosiologian, kansatieteen, historian, kulttuuriantropologian, yhteiskuntapolitiikan, maantieteen ja kasvatustieteen näkökulmista. Monessa tutkimuksessa aineistolla on ollut erittäin keskeinen merkitys. Lisäksi aineisto on luonut tukevaa pohjaa metsäalan valtakunnallisen erikoismuseon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnalle, ja mahdollistaa jatkossakin vahvan yksilönäkökulman painottamisen Luston tuottamissa metsähistorian esityksissä.

Metsäammattilaisten vuosituhannen taitteessa tallennetut elämän- ja työelämäntarinat ovat siten tuottaneet jo suuren joukon uusia kertomuksia, jotka valottavat jälkipolville monitahoisia kokemuksia suomalaisesta metsätaloudesta, elämäntavasta ja yhteiskunnasta. Aineisto mahdollistaa tulevina vuosikymmeninä yhä edelleen uusia tulkintoja, uusista näkökulmista, uusille yleisöille. Oman historian tallentaminen motivoi myös monia metsäammattilaisia jo haastatteluita tehtäessä. Oman historian tuntemusta ja toisaalta muutoksesta ja sen kokemisesta saatuja tutkimustuloksia uskottiin voitavan käyttää apuna tulevaisuuden suunnittelussa.

Lisätietoja:

Intendentti Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi,
puh. 050 366 9552

Professori Hanna Snellman, Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto,
hanna.k.snellman(at)jyu.fi, puh. 0400 247 440

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.