Metsänomistajien vaihtoehtoisiin metsänkäsittelymenetelmiin kohdistama kiinnostus huomioitava

keskiviikko, 29.01.2014

Metsälain muutoksen tavoitteena on lisätä metsänomistajien päätösvaltaa ja laajentaa metsänkäsittelyn vaihtoehtoja sallimalla muun muassa uusia metsänkäsittely- ja hakkuumenetelmiä. Muutostilanteessa on tarpeellista hahmottaa metsänomistajien näkemysten suhdetta metsäpalveluntarjoajien toimintaan, jotta tavoitteiltaan monipuolisten metsänomistajien eri metsänkäsittelyvaihtoehdoille kohdistamaan kiinnostukseen kyettäisiin vastaamaan.

Pro gradu -tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena olikin tutkia, millaisia aikomuksia metsänomistajilla on metsiensä käsittelyä kohtaan ja kuinka he suhtautuvat metsälain muutokseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää vastaavia mielipiteitä metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden näkökulmasta metsänomistajien aikomuksia pohjana käyttäen. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen tapaustutkimuksen avulla pyrkimyksenä oli hahmottaa näkemysten ja suhtautumiserojen kokonaisuutta sekä sitä, miten kyseiset asiat tulisi ottaa huomioon metsänhoitoyhdistyksen tarjoamissa palveluissa myös yleisemmällä tasolla metsälain muuttuessa.

Metsänomistajilla on selvästi laajaa kiinnostusta metsänkäsittelyn monipuolistamista ja vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä kohtaan, mikä kävi ilmi metsänomistajakyselyn vastauksista. Kiinnostus korostui esimerkkimetsiköiden käsittelyvaihtoehdon valinnan yhteydessä, sillä enemmistö vastaajista piti mieluisimpana käsittelynä eri-ikäisrakenteistavaa yläharvennusta. Mielenkiinnon taustalla oli halu toteuttaa omia metsänomistukselle asetettuja tavoitteita, joissa korostuivat pyrkimykset hyvään metsänhoitoon ja luontoarvojen ylläpitämiseen. Metsänomistajakyselyn jälkeen suoritetuissa metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöhaastatteluissa kävi puolestaan ilmi, että toimihenkilöt suhtautuivat metsälain muutokseen ja vaihtoehtoisiin menetelmiin selvästi varautuneemmin, mikä kertoi vastakkainasettelusta asiakaskunnan ja palveluntarjoajan suhtautumisessa uuteen metsälakiin.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että metsänomistajien vaihtoehtoisiin menetelmiin kohdistama kiinnostus ja entistä monipuolisemmat metsänomistuksen tavoitteet tulee huomioida metsänomistajille tarjottavissa palveluissa aiempaa paremmin. Palveluiden kehittämisen kannalta olennaista on toimihenkilöiden osaamisen ja asiantuntemuksen ylläpitäminen, palveluiden asiakaslähtöisyys ja palveluvalikoiman monipuolisuus, joka mukautuu asiakkaan ja tilanteen mukaisiin vaatimuksiin. Jatkotutkimusten avulla tulisikin laajentaa palveluihin liittyvää tietoutta, jotta sitä voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä sekä niiden korkean laadun ja kilpailukyvyn edistämisessä.

Tutkimuksen toteutumista tukivat taloudellisella avustuksellaan Metsämiesten Säätiö sekä Keski-Suomen Metsänhoitajat ry.

Lisätietoja:

MMK Anna-Rosa Asikainen, Itä-Suomen yliopisto, annarosa(at)student.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.