Alempi tieverkko muodostumassa puutavaran autokuljetusten pullonkaulaksi

keskiviikko, 19.12.2012

Autokuljetus on tärkein puutavaran kaukokuljetusmuoto. Noin 70 % kotimaisesta raakapuusta saapuu perille käyttöpaikoille puutavara-autolla. Lisäksi lähes kaikki metsäteollisuuden hyödyntämästä puuraaka-aineesta kuljetetaan autolla jossain kuljetusketjun osavaiheessa. Puutavaran autokuljetus on säilyttänyt vankan asemansa pääkaukokuljetusmuotona sen ylivertaisen nopeuden, laadun, joustavuuden ja kilpailukykyisten kuljetuskustannusten vuoksi.

Kuitenkin puutavaran autokuljetusyrittäjille ovat viime aikoina asettaneet haasteita mm. muuttuvat ilmasto-olosuhteet ja alalle tyypillinen työn kausiluonteisuus. Erityisesti alempiasteinen tieverkon kunnossapidosta ovat ilmaisseet huolensa lähes kaikki alan toimijat yhteen ääneen. Nämä seikat ovat vaikeuttaneet työvoiman pysyvyyttä alalla ja asettaneet kuljetusyritysten kannattavuudelle haasteita. Lisäksi muuttuva toimintaympäristö edellyttää alan yrittäjiltä entistä suurempaa suunnitelmallisuutta ja liiketoimintaosaamista.

Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä Ville Nousiaisen pro gradu -tutkielmassa tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten puutavaran autokuljetuksia hoitavat ammattilaiset kokevat nykytoimintaympäristön haasteet eli ne pullonkaulat, joita liiketoiminnan tehokkaassa harjoittamisessa esiintyy. Aineisto kerättiin keväällä 2012 toteutetulla kirjekyselyllä, jossa kyselylomake ja saatekirje lähettiin suomalaisille puutavaran autokuljetusyrityksille. Kysely lähetettiin 450 puutavaran autokuljetusyritykselle ja vastaukset saatiin yhteensä 86 yrittäjältä.

Näin ollen tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 19,1 %. Osallistujista yrityksen maantieteellisen sijainnin perusteella luokiteltuna itäsuomalaisia yrityksiä oli 33,7 %, pohjoissuomalaisia 26,7 % länsisuomalaisia 24,4 % ja eteläsuomalaisia 15,1 %. Yhden puutavara-auton omistavia kuljetusyrityksiä, joita tässä tutkimuksessa kutsuttiin pieniksi yrityksiksi, oli 46,5 %, keskikokoisia eli kahden puutavara-auton yrityksiä oli 20,9 % ja suuria eli kolmen tai useamman puutavara-auton yrityksiä oli 32,6 %.

Tutkimus toi keskeisesti esiin, että puutavaraa kuljettavat yrittäjät kokevat muuttuvan infrastruktuurin ja tulevaisuuden koulutus- ja työvoimatekijöiden asettamista haasteista alemman tieverkon sekä ammattitaitoisen, sitoutuneen työvoiman saatavuuden tulevaisuudessa merkittävimmiksi kuljetusketjun toimintaa heikentäviksi tekijöiksi.

Tärkeimmäksi tieverkon ongelmaksi osallistujat nimesivät tiestön talvihoidon puutteet. Mahdollisen kuljettajapulan pelättiin nostavan palkkatasoa ja tekevän kustannuskehityksen myötä liiketoiminnasta entistä vaikeampaa. Lisäksi puutavaran toimittajien mielestä lisääntynyt tietotekniikka on mahdollistanut entistä joustavammat kuljetukset ja kyvyn palvella asiakasta paremmin, mutta silti investointeja uusiin toiminnanohjauksen tietojärjestelmiin pidetään riskeiltään suurina, eivätkä puutavaran autokuljetusyrittäjät kokeneet lisääntyvää tietotekniikkaa ratkaisuna kannattavuuskehityksen parantamiseksi. Osallistujien mielestä järjestelmillä on varsin huono yhteensopivuus eri toimijoiden välillä, eikä useita asiakkaita integroivia järjestelmiä näyttäisi olevan juurikaan markkinoilla.

Tutkimuksen tulosten perusteella puutavaran toimittajat haluaisivat päästä entistä tiiviimmin mukaan suunnittelemaan kuljetusketjun toimintoja. Yrittäjät uskoivat puutavarankuljettajien tehtävänkuvan laajentuvan vielä entisestään tulevaisuudessa. Kuitenkin huoli yrittäjien ja kuljettajien omasta jaksamisesta on ilmeinen autokuljetusten toimenkuvassa lisääntyneen kiireen vuoksi. Puutavaran autokuljetusyrittäjien mielestä yritysten toiminnassa tulisi keskittyä taloudellisen kannattavuuden kehittämiseen.

Suuret kiitokset Metsämiesten Säätiölle sen myöntämästä tuesta, joka osaltaan mahdollisti tämän tutkimuksen toteuttamisen.

Lisätietoja:

MMYO Ville Nousiainen, vinousia(at)student.uef.fi, puh. 040 767 6496

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.