Kuusimetsän rakenteen palautuminen luonnontilaan kaskiviljelyksen jälkeen

tiistaina, 07.10.2014

Tutkimuksessa selvitetään kaskipolton vaikutuksia nykyisien kuusimetsien rakenteeseen Patvinsuon kansallispuistossa sijaitsevan Autiovaaran alueella. Autiovaaran tutkimusalue jaetaan kaskialueisiin ja kaskeamattomiin alueisiin 1899 tehdyn aluekartoituksen perusteella.

Tutkimuksessa tutkitaan kolmea alueparia, jotka muodostuvat toisiaan lähellä sijaitsevista, yhtenäisistä samankaltaisista kaskeamattomista ja kasketuista alueista. Koealat sijoitetaan palohistorialtaan erilaisille alueille, joilta mitattiin kesän 2014 aikana puustotunnuksia sekä maaperänäytteitä. Kaskialueiden ja kaskeamattomien alueiden mittausten tuloksia verrattiin toisiinsa, niistä laaditaan analyysejä sekä johtopäätösten avulla selvitetään kaskiviljelyn pitkän aikavälin vaikutuksia alueen kuusimetsien rakenteeseen. Lisäksi vertailtavienalueiden maaperästä tehdään maaperäprofiileja sekä kuvauksia maaperän rakenteen mahdollisista eroista.

Tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä, koska metsien luonnontilan palauttaminen on keskeinen osa ennallistamista, mutta toistaiseksi pitkäaikaisvaikutukset tunnetaan huonosti. Tavoitteena on selvittää miten ns. passiiviinen ennallistuminen tapahtuu metsässä suunnitellun ennallistamisprosessin jälkeen. Tuloksista saadaan lisää tietoa suojelualueiden ennallistamisen ja luonnonmukaisempien metsänkäyttötapojen suunnitteluun sekä perinnemetsätyyppien hoitoon.

Tutkimuksen tulokset mahdollistavat toimenpiteiden vaikutuksien arvioinnin pitkällä aikavälillä.

Metsämiesten Säätiön rooli rahoittajana on ollut tärkeä, koska Säätiö tuki aineistonkeruutyötä maastossa. Säätiön tukea on myös käytetty kattavasti pro gradu-tutkielman aineistonkeruusta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Lisätietoja:

Metsätieteen kandidaatti Ida Sara-aho, Itä-Suomen yliopisto, isaraaho(at)student.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.