Polvelta Toiselle -messujen vaikuttavuus sukupolvenvaihdoksiin Etelä-Savossa

perjantai, 13.06.2014

Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olivat Perhemetsä 3G-projektin osana järjestetyt Polvelta Toiselle -messut.

Suomen Metsäkeskus on järjestänyt useita erikokoisia tiedotustilaisuuksia Etelä-Savon alueella ja lähettänyt kirjeitä metsänomistajille osana Perhemetsä 3G -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa ikääntyviä metsänomistajia toteuttamaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia. Samalla halutaan estää metsätilojen pirstoutuminen entistä pienemmiksi, joten yhden jatkajan tai sujuvan yhteisomistuksen (yhteismetsä) etuja nostetaan esiin.

Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olivat vuonna 2012 Mikkelin kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa pidettyyn Polvelta toiselle – tapahtumaan osallistuneet metsänomistajat. Kirje- ja verkkokyselynä toteutetun tutkimuksen tulokset ovat apuna metsäkeskuksen Perhemetsä 3G -hankkeen toteutuksen arvioinnissa. Kysely lähetettiin 257 metsänomistajalle, joiden metsätila sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa. 97 henkilöä vastasi, joten vastausprosentti oli 37,7. Vastanneista metsänomistajista 16 % ilmoitti sukupolvenvaihdoksen tehdyksi hankkeen aikana. Metsätila siirtyi yli puolessa tapauksista yhdelle jatkajalle. Mikäli sukupolvenvaihdosta ei ollut tehty, sen tekoa lähivuosina suunnitteli 46 % vastanneista. Yhteisomistus näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan olevan tulevaisuuden kehityssuunta.

52 % vastaajista kertoi kaipaavansa lisää tiedotusta sukupolvenvaihdokseen liittyvissä asioissa. Vastauksista nousi erityisesti esille henkilö- ja tilakohtaisen neuvonnan tarve. Kyselyssä kävi ilmi, että monen iäkkään metsänomistajan huolena on mahdollisten jatkajien metsällinen osaaminen tai ylipäätään kiinnostus metsänhoitoa kohtaan. Uusille metsänomistajille tarkoitettua koulutusta on tarjolla runsaasti, mutta sitä voisi markkinoida enemmänkin. Perheiden sisäinen kommunikointi metsätilaan liittyvissä asioissa olisi erittäin tärkeää.

Tuloksia on julkaistu Metsäkeskuksen nettisivuilla, sekä koko opinnäytetyö Theseus - Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa. Metsämiesten Säätiön myöntämä apuraha piti tutkimuksenteon motivaatiota hyvin yllä ja projekti eteni suunnitellussa aikataulussa.

Lisätietoja:

Mti-opiskelija Jenni Tommola, Mikkelin ammattikorkeakoulu, jenni.tommola(at)edu.mamk.fi

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/78441/OppariJenniTommola.pdf?sequence=1

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.