Stora Enso Metsän henkilöstö nuortui yhden vuoden

torstai, 20.02.2014

Stora Enso Metsä aloitti vuonna 2010 henkilöstön hyvinvointimatkan osana Rethink-muutosprosessia. Hyvinvointiohjelman tavoitteena on pitää yksikön ihmiset hyvässä kunnossa, saavuttaa riittävä terveyskunnon taso, välttää ylipainoa ja elää energistä ja vireää arkea. Hyvinvointipalveluiden perustana ohjelmassa on Kehon Ikä -kuntokartoitus. Vuoden 2013 uusintakartoituksen perusteella 64 % henkilöstöstä on tehnyt elämäntapamuutoksen ja koko henkilöstön terveyskunto kehoniällä arvioituna on parantunut seurantajakson aikana lähes yhdellä vuodella.

Hyvinvointihankkeessa saadut tulokset ja palautteet henkilöstöltä viittaavat siihen, että terveyskunnon muutos koko henkilöstön osalta on mahdollista, jos perinteisistä projekteista uskalletaan siirtyä pitkäjänteisempään, jatkuvaan toimintaan, jossa huomioidaan lähtötilanne ja erilaisten kohderyhmien tarpeet. Koko henkilöstön terveyskunto parani seurantajakson aikana. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Keskimääräinen Kehon Iän parannus oli aineistossa -0,87 vuotta.

Stora Enso Metsän hyvinvointiohjelma eroaa muista projekteista seuraavasti. 1) Alkukartoituksen tulosten perusteella henkilöstö jaettiin kolmeen eri ryhmään, mitä hyödynnettiin monipuolisesti ja lähes reaaliaikaisesti palveluiden suunnittelussa, kohdentamissa ja viestinnässä. 2) Koko henkilöstölle haluttiin tarjota palveluita, ei pelkästään riskiryhmille. Kohdennettuja palveluita on toteutettu eri ryhmille. 3) Hankkeessa etsittiin uutta viestintätapaa, tuloksena syntyi pelintekijäverkosto, joka koulutettiin erikseen jalkauttamaan uusia palveluita ja käytänteitä henkilöstölle. Jokaiselle työntekijälle lähetettiin hyvinvoinnin matkaopas kertomaan miten yhteisiin ja kohdennettuihin palveluihin voi osallistua. Tukena oli myös verkkoviestintä. 4) Lisäksi elämäntapamuutokseen kannustettiin ns. muutoshoipertelumallin mukaisesti, jossa muutoksien mielekkyys ja repsahduksien ymmärtäminen osana pysyvää muutosta korostuivat. Koko henkilöstölle annettiin henkilökohtainen Vireyskirja, joka sisälsi kyseisen tulokulman keskeisiä käytännön vinkkejä.

Terveyskunto kartoitettiin 2010-2011 ja 2013 Kehon Ikä –kartoituksella. Alkukartoituksen perusteella henkilöstön terveyskunto oli keskiverto verrattuna muiden 4eventin asiakasyritysten aineistoihin. Eri henkilöstöryhmien välillä esiintyi suuntaa antavia eroja terveyskunnossa. Ylemmät toimihenkilöt ja metsurit olivat paremmassa kunnossa kuin metsätoimihenkilöt ja terminaalityöntekijät. Ikäryhmien välillä terveyskunto heikkeni iän kasvaessa. Sukupuolten välillä eroja ei ollut.

Vuoden 2013 uusintakartoituksen perusteella aikana 64 % henkilöstöstä teki elämäntapamuutoksen. Reilu kolmannes, joka ei tehnyt muutosta, oli jo lähtötilanteessa paremmassa kunnossa. Henkilöstön ajatukset elämäntapamuutoksesta muuttuivat seurantajakson aikana. Elämäntapamuutosta harkitsevien määrä väheni tuntuvasti seurantajakson aikana, kun taas eri elämäntapamuutoksia kokeilevien ja pysyviä tapoja löytäneiden määrä kasvoi.

Mielenkiintoinen erityispiirre oli se, että elämäntapamuutoksen tehneet henkilöt kuroivat lähtötilanteessa havaittua terveyseroa  kiinni. Lisäksi heidän oman arvionsa mukaan työkyky kehittyi hyvinvointimatkan aikana suotuisammin kuin niiden henkilöiden, jotka muutosta eivät olleet tehneet. Eri kohderyhmille suunnitellut palvelut saavuttivat henkilöstön eri ryhmät tehokkaasti ja tasapuolisesti. Vuoden 2013 uusintakartoituksen vastanneista (n=378) alle 5 % vastasi, että olisi tarvinnut tukea, mutta ei ollut sitä saanut.

Tulosten ja kokemusten perusteella näyttäisi sille, että erilaisten kohderyhmien huomiointi ja vahva viestintä tuottaa mitattavia tuloksia hyvinvointityössä.

Metsämiesten Säätiö tuki hanketta, joka on osa Metsähyvinvointi -ohjelmaa.

Lisätietoja:

Resurssijohtaja Sami Honkanen, Stora Enso Oyj, sami.honkanen(at)storaenso.com

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs, 4Event Oy, antti.aikas(at)4event.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.