Metsänhoitoyhdistys Keskipohja oppivana organisaationa nuorten työntekijöiden näkökulmasta

tiistai, 23.04.2013

Työn tarkoituksena oli selvittää Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan ja sen toimihenkilöiden oppimista. Aihe on ajankohtainen Keskipohjan metsänhoitoyhdistykselle, koska siellä on parin viime vuoden aikana ollut paljon vaihtuvuutta henkilöstössä. Vaihtuvuuden syinä olivat erimielisyydet metsänhoitoyhdistyksen sisällä.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla metsänhoitoyhdistyksen nuoria, parin vuoden sisällä palkattuja, työntekijöitä. Kysymyksissä keskityttiin organisaation oppimiseen, jossa haastateltavien mielestä on menty eteenpäin, ja haastateltavien omaan oppimiseen, siihen mitä ja miten he ovat metsänhoitoyhdistyksellä töissä ollessaan oppineet.

Haastatteluiden perusteella Metsänhoitoyhdistys Keskipohjaa ja sen toimihenkilöitä voidaan pitää oppivina. Henkilövaihdosten myötä työilmapiiri on parantunut paljon, ja toimintaa on voitu ryhtyä parantamaan uusien toimihenkilöiden myötä. Uudet metsäneuvojat kokevat voineensa kysyä apua ongelmiinsa kaikilta metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiltä, ja kertoivat saaneensa sitä riittävästi. Nuoret toimihenkilöt ovat myös oppineet paljon itseopiskelun kautta ja omista virheistään. Toimihenkilöt kertoivat saaneensa riittävästi koulutusta ja päässeensä mukaan haluamiinsa koulutuksiin. Toimihenkilöt ovat sitoutuneita työtehtäviinsä ja kokevat työskentelyn metsänhoitoyhdistyksellä mielekkääksi.

Haastatteluissa ilmeni myös parannettavia asioita. Selvimpänä heikkoutena koettiin tiedotus. Esille tuli myös henkilökohtaisten tavoitteiden tarkempi läpikäynti ja niistä keskustelu. Jo aloitetun tehtävien jakamisen metsänhoitoyhdistyksen sisällä toivottiin jatkuvan.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri AMK Hanna Aho, hanna.002(at)hotmail.com, puh. 045 358 5744

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.