Konsistentin ja harhattoman metsän tuottoindeksin kehittäminen

tiistai, 04.06.2013

Pro gradu -tutkielma koskien metsän tuottoindeksejä saatettiin päätökseen toukokuussa 2013 Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella. Tutkielma käsittelee metsän tuottolaskennassa sovellettuja menetelmiä ja tutustuu niiden teoriaan. Aiemmin jo sovellettujen sekä uusien mahdollisten menetelmien pohjalta tutkielma pyrkii parantamaan metsän tuottolaskennan tarkkuutta ja seurantatapoja.

Aiempi tutkimus käsittelee metsän tuottolaskentaan liittyviä yleisiä seikkoja mutta puhuu hyvin vähän indeksiteoriasta ja sen vaikutuksista metsän tuottoindeksien laskentaan. Tästä johtuen nykyisissä, käytössä olevissa indekseissä, on ongelmia, joiden takia ne ovat harhaisia ja ominaisuuksiltaan epäsuotuisia indeksiteorian valossa.

Tutkimuksen keskeisin havainto on, että Metsäntutkimuslaitoksen käyttämä metsän sijoitustuoton indeksikaava kärsii painotusongelmasta, eikä se myöskään ole konsistentti aggregoinnissa. Tästä syystä työssä sovelletaan ensimmäistä kertaa pseudo-superlatiivista Montgomery-Vartia  indeksikaavaa metsän tuoton laskentaan. Työssä todistetaan, että kyseinen indeksikaava on konsistentti aggregoinnissa ja että se jäljittelee hyvin tarkasti tavoiteltavia superlatiivisia indeksejä. Saatujen tulosten perusteella Montgomery-Vartia -indeksikaavan on todettu olevan soveltuvin kaava metsän tuoton seuraamiseen verrattuna käytössä nyt oleviin ja muihin vaihtoehtoisiin indeksikaavoihin. Tästä syystä sen käyttöönottoa tulisi harkita.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös normaalimetsän edullisuuden indeksin rakennuksessa, sillä se tarjoaa vakaan ja vertailukelpoisen pohjan indeksille. Tutkimuksessa käsitellään myös hintavalinnan, korkokannan ja indeksin julkaisutiheyden vaikutuksia indeksinumeroon sekä niiden valintaan liittyviä vaihtoehtoja. Poiketen aiemmista indeksitutkimuksista, tässä työssä sovelletaan ja tutkitaan myös nettonykyarvon käyttöä indeksilaskennassa perinteisen metsäkiinteistön hakkuuarvon sijasta.

Tutkielman toivotaan nostavan esiin uusia näkökulmia koskien metsän tuoton laskentaa ja parantavan sen tarkkuutta. Pro gradu -tutkielma toteutettiin Metsämiesten Säätiön apurahan turvin.

Tutkielma (engl. Developing a Consistent and Unbiased Index for Timberland Returns) tulee saataville Helsingin yliopiston E-thesis-tietokantaan ja se on myös luettavissa Helsingin yliopiston Viikin tiedekirjastossa.

Lisätietoja:

Maat. ja metsät. yo. Johannes Äärilä, johannes.aarila(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.