Metsäalan ammatillisilla oppilaitoksilla vahva halu kehittää koulutusta ja toimintaansa

keskiviikko helmikuun 27. 2019

Metsäalan ammatillisen koulutuksen laadullisen arvioinnin tulosten oppilaitoksiin jalkauttamisen yhteydessä oli kouluilla havaittavissa vahva halu kehittää sekä omaa toimintaansa, että metsäalan ammatillista koulutusta kokonaisuutena.

Tammikuussa 2017 julkaistiin "Metsäalan ammatillisen koulutuksen oppimistulokset 2011 -2015 ja laadullinen työllisyys " – suuntautumisala -ja oppilaitoskohtaiset laatumittaustulokset (TTS 430/2017). Koska kyseessä olivat ensimmäiset myös oppilaitostasolle menevät tulokset, jalkautettiin ne koulujen henkilökunnille ja hallinnoille kohdennetuissa purkutilaisuuksissa 7.8. 2018 - 24.1.2019.

Tulosten jalkautushanke nähtiin tarpeellisena, jotta valmistumisvaiheen säännölliset laatumittaukset otettaisiin teholliseen käyttöön ja nähtäisiin koulutuksen kehittymisen mahdollisuutena, eikä uhkana. Mittausten ollessa kehittämisväline, eikä rankkauslista, on tulosten perustuttava luottamukseen tutkimusta kohtaan. Koulukohtaiset omat tulokset ovat vain kunkin koulun tiedossa, tulosjulkaisussa niitä on käsitelty anonyyminä yleisellä tasolla.

Koulukierroksella tavattiin 12 oppilaitoksen edustajat, joille kaikille avattiin omat koulukohtaiset metsäkoneenkuljettajatulokset ja kahdelle lisäksi valtakunnalliset, suuntautumisalakohtaiset metsuri-metsäpalvelujen tuottajatulokset. Mittauksen 2017 aineiston muodostivat kaikkien 19 metsäalan perustutkintoja vuosina 2011 -2015 metsäalan perustutkintoja toteuttaneiden koulutuksen järjestäjien oppilaitoksista valmistuneet Vastaukset saatiin 18 oppilaitoksesta valmistuneilta, mutta koulukohtaisiin tuloksiin riittäneet vastaajamäärät vain metsäkoneenkuljettajakoulutuksesta. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja – ja metsäenergiantuottajakoulutus voitiin käsitellä ainoastaan suuntautumisaloittain valtakunnallisesti.

Koulukohtaisissa tilaisuuksissa oppilaitosten omat laatutulokset avattiin verrattuna koko valtakunnan suuntautumisalakohtaisiin tuloksiin, mitkä ovat hyvällä tasolla (4 asteikolla 1-6). Tapaamisissa syntyi rakentavaa keskustelua tulosten käytettävyydestä ja käytöstä. Monia korjauksia oli jo valtakunnallisten tulosten perusteella tehty mm. opetusjärjestelyissä ja tarvittavien osaajien rekrytoinnissa heikommille osaamisaloille. Jatkotoimia heräsi sekä tilaisuuksissa että niiden jälkeen.

Koulujen valmius ottaa mittaustulokset käyttöön kehittämisvälineinä yllätti positiivisesti. Jopa tarkempia, toimipistekohtaisia tuloksia toivottiin, jotta kehittäminen pohjautuisi todennettuun tietoon. Seuraava ammatillinen mittaus metsäalalla on menossa valmistuen vuoden 2019 loppuun. Tuloksille ollaan luomassa sähköistä, koulukohtaista tulospalvelua korvaamaan nyt toteutettua jalkautuskierrosta, mikä toteutettiin yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n kanssa ja sen rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Metsäalan koulutuksen oppimistulosten työelämävastaavuuden ja laadullisen työllistymisen mittaukset on kehitetty TTS-Työtehoseurassa johtamisen ja kehittämistyön apuvälineiksi oppilaitoksille. Ne tuottavat tietoa koulutuksella saavutetuista oppimistuloksista, niiden työelämävastaavuudesta ja valmistuneiden laadullisesta työllistymisestä ala ja oppilaitoskohtaisesti. Kehitystyö on toteutettu yhdessä alan laajan toimijaverkoston kanssa vuodesta 2011 alkaen. Kehitystyötä ovat rahoittanut alusta saakka Metsämiesten Säätiö ja TTS Työtehoseura hankkeiden omarahoitusosuudellaan. Vuodesta 2016 metsäalan laatumittarityö saatiin osaksi Maa -ja metsätalousministeriön Metsästrategiaohjelmaa, josta rahoitetaan säännöllisten mittausten toteutusta pilottinavuoden 2021 loppuun.

Metsäala on edelläkävijä ja ensimmäinen koulusala, jolla on käytössään koulutuksen tuloksellisuuden laatumittari. Kehitetty alan omavalvontajärjestelmä on apu kilpailtaessa ikäluokkien parhaista koulutettavista, pystytäänhän sillä toteennäyttämään koulutuksen laatu. On metsäalan yhteinen etu saattaa koulutuksensa laatumittaukset pysyviksi.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura ry, eila.lautanen@tts.fi, puh. 0447143686

Tutkija Riitta Kipleläinen, TTS Työtehoseura ry, riitta.kilpelainen@tts.fi, puh. 0503087535

https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/metsahankkeet/metsaalan_koulutuksen_tutkimus_ja_kehittaminen/tulosseminaari25.02.2019