Oikeaa työtä, vapautta ja ristiriitoja - työhyvinvoinnista metsänhoitoyhdistyksessä

torstai, 23.01.2014

Tässä tiedotteessa kuvataan metsänhoitoyhdistyksiin suunnatun työhyvinvointihankkeen tuloksia. Hankkeessa selvitettiin metsänhoitoyhdistysten työhyvinvointiin vaikuttavia seikkoja, kehitettiin luottamushenkilöille (hallitukselle ja valtuustolle) sekä toimihenkilöille suunnattuja valmennus- ja koulutusohjelmia sekä kehitettiin työhyvinvointikartoitus.

Tämän hetken metsänhoitoyhdistyksen työhyvinvointiin liittyvät seikat voidaan tiivistää mm. seuraaviin otsikoihin:

 • Muutos haastaa arvomaailman
 • Strategisten tavoitteiden epämääräisyys haittaa työtä
 • Liiketoiminnan ja toiminnan vapauden ristiriita
 • Jaksaminen, liiketoiminta ja organisointi kietoutuvat yhteen
 • Vaatimusten ja kapasiteetin välinen ristiriita – millaista käyttäytymistä muutos suosii?
 • Toimenkuvien selkeyttäminen tarpeen
 • Johtamisjärjestelmien ja – resurssien puutteellisuus – seurantaa ja ennustettavuutta on kehitettävä
 • Yksilöiden organisaatiosta tiimeihin
 • Metsäalan työn hallinta hyvällä tasolla, eikä tieto-taito katoa muutoksessa
 • Metsänhoitoyhdistys on hyvä työpaikka, jossa viihdytään

Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön aiheuttama metsänhoitoyhdistystoiminnan rahoitusaseman perustojen muutos aiheuttaa ristiriitoja monella tasolla. Työ metsänhoitoyhdistyksessä voidaan kokea henkilökohtaiseksi asiaksi. Osalle toimihenkilöitä työ on muodostunut ”elämäntehtäväksi”, joka asettaa tiukat rajat ja tavoitteet työlle. Elämäntehtäväksi koettu työ voi johtaa ylikorostuneeseen työmoraaliin ja henkilökohtaisella tasolla ristiriitoihin. Toisaalta tavallista asiakassuhdetta syvempi suhde metsänomistajaan sitouttaa kaikki toimijat toiminnan laatuun – mikä näkyy erinomaisena asiakaspalautteena.

Organisaation kannalta arvoissa on keskeistä, että valtaosa henkilöstöstä elää ja toimii yhteisesti jaettujen arvojen mukaan. Organisaatio voi vaikuttaa keskeiseen arvoon, joka viimekädessä määrittää mikä on hyvää ja huonoa, tavoiteltua ja ei-toivottua, organisaatiokäyttäytymistä. Arvoissa organisaatiokäyttäytymisen näkökulmasta erityisen tärkeää ovat henkilöstön asenteet, eli toivotun ja ei-toivotun käyttäytymisen käytännön näkökulma. Organisaation toiminnan kannalta haitallisia ovat toimintaan vaikuttavat arvoristiriidat Ohjatulle arvokeskustelulle on varattava aikaa. Arvot realisoituvat arkisessa työssä tehtävinä valintoina, joten paras tapa pohtia arvoja on luoda arvoista osa arkista työtä.

Metsänhoitoyhdistykset ovat matkalla historiansa suurinta muutosta. Matkalla kohti muutosta metsänhoitoyhdistysten pitäisi varmistua seuraavista seikoista:

 1. Varmistetaan koulutuksella, että kaikki puhuvat samaa kieltä, samoilla termeillä
 2. Käydään läpi yhä uudestaan palvelujen tuotantoprosessit
 3. Varmistetaan asiantuntijapalveluiden oikea laatu/hinta-suhde ja myynti
 4. Varmistetaan johtamisen resurssit ja johtamisjärjestelmä
 5. Varmistetaan luottamushenkilöiden (erityisesti hallituksen) ammattitaito ja yhteistyö toimihenkilöiden kanssa
 6. Varmistetaan jokaisen kyky ja osaaminen arvioida omaa toimintaansa.

Hanke sai rahoitusta Metsämiesten Säätiön kehittämisohjelman kautta. Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimi yliopettaja, MML Pasi Pakkala, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos.

Lisätietoja:

Yliopettaja Pasi Pakkala, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy, Metsätalouden laitos, pasi.pakkala(at)mamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.