Apurahat vuodelle 2012

keskiviikko marraskuun 30. 2011

Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2012 apurahoja noin 1,3 miljoonaa euroa. Määrä on sama kuin viime vuonna.

Apurahat ovat haettavissa 1.12.2011 - 31.1.2012 klo 24.00 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän  apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta. Päätökset apurahoista tehdään maaliskuun puolessa välissä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä tämän jälkeen.

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille ja ryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös monivuotisia. Apuraha myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaan. Siksi usean vuoden hankkeissa apuraha on haettava aina vuosittain uudelleen. Apurahoista päätettäessä edellytetään hakemukseen liitettyä suunnitelmaa tulosten viemiseksi käytäntöön ja julkisuuteen.

Erityispainotukset 2012 haussa

Metsämiesten Säätiö on valinnut Metsä Puhuu –tulevaisuushankkeen rinnalle toiseksi mittavaksi strategiseksi rahoituskohteeksi metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisen. Säätiö on varautunut rahoittamaan metsätalouden työhyvinvoinnin edistämistä 300.000 eurolla vuodessa usean vuoden ajan edellyttäen että hankkeeseen löytyy myös muita rahoittajatahoja. Rahoitettavien hakemusten tulee pohjautua 29.11.2011 julkistettuun metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan.

Säätiön hallitus on valinnut kehittämisohjelman koordinaattoriksi Työterveyslaitoksen, jossa koordinaatiohankkeesta vastaavana johtajana toimii teemajohtaja Marja Viluksela. Apurahahankkeiden valmistelun yhteydessä on syytä olla yhteydessä kehittämisohjelman koordinaattoriin (marja.viluksela(at)ttl.fi, puh. 044 720 1762).

Metsämiesten Säätiö haluaa edistää Suomen metsäsektorin kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä ja sitä tukevaa kansainvälistä politiikkaa, mihin liittyen Säätiö asettaa haettavaksi 1-2 tohtorikoulutusapurahaa. Tutkimushankkeessa painotetaan kansainvälisen politiikan tai –talouden vaikutusten analyysia Suomen metsäsektorin kilpailukykyyn ja metsäsektorin tulevaisuuteen. Hakemuksen tulee sisältää seikkaperäinen tutkimus- ja tohtorikoulutussuunnitelma kustannusarvioineen sekä kahden suosittelijan lausunto. Pätevien suomalaisten hakijoiden ilmetessä apuraha voidaan myöntää useana vuotena kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan.

Yleinen apurahojen suuntaus

Tutkimus

 • Metsiin perustuva hyvinvointi
 • Metsäalaan vaikuttavat kehityssuunnat, mahdollisuudet ja niiden vaikutukset
 • Metsäpolitiikka
 • Käytännön metsätalous
 • Säätiön muita painopistealueita palveleva tutkimus

Tutkimushankkeiden tavoitteena on metsäalan tulevaisuuden vahvistaminen. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, käytännönläheisyyttä ja kokonaiskuvan luomista. Hankkeissa painotamme taloudellisten, sosiaalisten, kulttuurillisten ja ekologisten näkökulmien huomioimista.
Edellytämme kaikilta tutkimushankkeilta tutkijayhteisön ulkopuolelle kohdentuvaa vuorovaikutusta ja viestintää sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

Metsäkulttuuri

 • Metsähistoria ja -perinne
 • Metsän merkitys kulttuurin eri alueilla
 • Yhteisöllisyys ja ammatillinen arvostus
 • Uudet avaukset nuorten näkökulmasta

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Hankkeet ovat yksi viestinnän keino metsähistorian tunnistamiseksi, nykyisyyden ymmärtämiseksi, uuden luomiseksi sekä henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeilla voidaan myös edistää metsäalan kiinnostavuutta ja vahvaa tulevaisuutta.

Koulutus

 • Lasten ja nuorten metsätiedot ja -taidot
 • Hyviä osaajia metsäalalle
 • Metsäalan koulutuksen laatu
 • Metsäalan opiskelijoiden kansainvälisyys

Koulutushankkeilla tuetaan osaamisen kehittymistä metsäalalla. Tavoitteena on saada lahjakkaita nuoria opiskelijoiksi, eri alojen osaajia metsäalalle sekä mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteyksiin. Osaamiseen tarvitaan laadukasta opetusta ja oppimateriaaleja. Palkitsemme hyvästä opiskelusta myöntämällä vuosittain stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille.

Viestintä

 • Metsäalan arvostus ja kiinnostavuus
 • Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu
 • Tilaisuudet ja tapahtumat

Viestintähankkeiden ja erilaisten tilaisuuksien avulla lisätään metsäalan tunnettuutta, kiinnostavuutta ja vetovoimaa sekä edistetään metsäalan ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Hyvinvointi

 • Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Metsätyömieskotien toimintaedellytykset

Hyvinvointihankkeilla tavoitellaan hyvää elämää metsäalalla työskenteleville. Hankkeet voivat tähdätä esimerkiksi johtamisen parantamiseen, työvalmiuden ylläpitoon tai muutosvalmiuden lisäämiseen. Sosiaalisen turvaverkon pettäessä Säätiöltä on mahdollista hakea myös tapauskohtaista, erilliseen harkintaan perustuvaa sosiaalista tukea.