Metsäalan ammatillisen koulutuksen on kasvatettava nuoria kokonaisvaltaisesti ammattiin

perjantai, 20.09.2013

Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020- hankkeessa tutkittiin metsäalan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden metsäkoneenkuljettajien, metsureiden ja metsäenergian tuottajien nykytyössä vaadittava osaaminen, koulutuksen vaikuttavuus ja ammattien osaamistarpeet vuoteen 2020.

Tutkimuksen ensimmäisen osan TTS teki talvella 2013 vuosina 2005 -2009 metsäalan perustutkinnosta metsäkoneenkuljettajiksi, metsäenergian tuottajiksi ja metsureiksi valmistuneille. Tutkimuksen toisessa osassa haastateltiin keväällä 2013 yrityksiä, jotka palkkaavat metsureita, metsäenergian tuottajia ja metsäkoneenkuljettajia alan töihin. Haastattelujen teemoina olivat palkattavilta vaadittava osaaminen nyt sekä alan kehitysnäkymät vuoteen 2020.

Oppilaitosten metsälliseen opetukseen olivat vuosina 2005 - 2009 valmistuneet vastaajat varsin tyytyväisiä, mutta koulutuksen tuottama muiden työelämävalmiuksien, kuten asiakaspalveluosaamisen, vastuunoton oman työn laadusta, kustannustietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen nähtiin heikkona.

Kuitenkin tutkimuksen tuottamissa tuloksissa ovat tulevaisuuden osaamistarpeina molemmat osa-alueet työmarkkinakelpoisuuden kannalta aivan yhtä tärkeitä. Tämä asettaa koulutukselle haasteen kasvattaa nuoria kokonaisvaltaisesti ammattiin pelkän ammatillisen osaamisen sijaan niin, että myös muut kyvyt toimia työmarkkinoilla kehittyvät. Tutkimuksen tulosten mukaan metsäoppilaitoksilla on tässä selkeästi parannettavaa.

Metsäteollisuuden uudet tuotantosuunnat muuttuvassa toimintaympäristössä tulevat vaatimaan uutta osaamista niin alkutuotantoketjussa kuin laitospäässä. Metsäenergian tuotantomäärien nousu, metsänhoitotöiden koneellistuminen ja vierastyövoiman yleistyminen metsuritöissä aiheuttavat metsäalan perustutkinnon kaikkien koulutusohjelmien muokkaustarvetta.

Metsäalan ammateissa osaamiseksi ei riitä työn tekninen hallinta. Tarvitaan kykyä ratkaista itsenäisesti työssä esiintyvät ongelmat ja monipuolista sosiaalista kompetenssia. Ammattiosaaminen on syvennettävä oman työnjäljen kontrolloinnin lisäksi vastuunottoon omasta kehittymisestä saakka. Haastattelututkimuksen tulosten mukaan työssään menestyvän metsäammattilaisen motivaationa tehdä työtä tulee olla halu kehittyä työssään, työnjäljessään ja nostaa tuottavuuttaan.

Metsämiesten säätön rahoittama ja TTS - tutkimuksen toteuttama Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja tekee yhteistyötä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset -tutkimuksen sekä Metsäkoulutus 2013 –koulutuksen esiselvityshankeen (HY, JY) kanssa. Hankkeen tulosten avulla pyritään kehittämään alan koulutusta sekä kohdentamaan sitä tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaiseksi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jyrki Ketola, Metsätalouden koulutustoimikunta, jyrki.ketola(at)taaleritehdas.fi

Tutkija Eila Lautanen, TTS-tutkimus, eila.lautanen(at)tts.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.