Metsäsektorin työvoimatarpeet arvioitu uudelleen

keskiviikko, 23.10.2013

Metsä-, puu- ja paperialan työvoimatarpeet on arvioitu uudelleen Metsäsektorin työvoimatarve – Savotta 2020 -hankkeessa. Metsäalan työvoimatarve kasvaa ja puutuote- sekä massa- ja paperialan työvoimatarpeet vähenevät vuoteen 2020 asti ulottuvalla tarkastelujaksolla.

Metsäalan työvoimatarve kasvaa nykyisestä 19 700 henkilöstä 900–2 300 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. Lisätarve kohdistuu metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajiin. Metsurien tarve vähenee metsänhoitotöiden koneellistumisen myötä. Uutta työvoimaa metsäalalle tarvitaan keskimäärin 1 120– 1 360 henkilöä vuodessa. Metsäkoneen kuljettajien keskimääräinen vuositarve on 480–630 ja puutavara-auton kuljettajien 290–380 uutta kuljettaa. Metsureiden tarve on 160 henkilöä vuodessa. Uusia metsätoimihenkiöitä tarvitaan vuosittain 150 ja ylempiä toimihenkilöitä 40. Metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajia valmistuu liian vähän suhteessa uusien kuljettajien tarpeeseen.

Osaavan työvoiman puute on yksi merkittävä este puunkorjuu ja puunkuljetusyritysten kannattavalle kasvulle. Kuljettajakoulutuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska metsätalouden työvoiman absoluuttinen tarve ei näytä vähenevän. Toimihenkilöitä valmistuu metsäalan tämänhetkiseen työmarkkinatarpeeseen nähden riittävästi, mutta metsätalousinsinöörien kohdalla tarve ylittänee tarjonnan lähivuosina.

Puutuotealan työvoiman (26 000 henkilöä) arvioidaan vähenevän aiempaa hitaammin. Uutta työvoimaa tarvitaan alalle keskimäärin 420–620 henkilöä vuodessa. Alalle koulutetaan toisen asteen koulutuksessa lukumääräisesti riittävästi työntekijöitä, mutta nämä eivät kohdennu toimialan sisällä tarpeen mukaan. Haasteena on toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden riittävä kouluttaminen alalle. Osaavan työvoiman saatavuudesta huolehtiminen on tärkeää koko toimialan kehityksen kannalta. Tämä edellyttää koulutuksen kehittämistä ja koulutuspaikkojen lisäämistä. Puutuotealan kehittymisen kannalta on tärkeää saada puuosaamisen koulutus liitettyä laajasti rakentamisen koulutukseen.

Massa- ja paperialan työvoiman (22 000 henkilöä) vähenemisen arvioidaan hidastuvan. Uutta työvoimaa tarvitaan keskimäärin 290–590 henkilöä vuodessa. Laaja-alainen prosessiteollisuuden perustutkinto antaa koulutettaville monipuoliset valmiudet ja mahdollisuuden sijoittua eri aloille ja tehtäviin. Haasteena sitä vastoin on, miten varmistutaan siitä tuleeko tietylle alalle riittävästi työntekijöitä. Uusien työntekijöiden tarjonta ja osaaminen eivät vastaa kaikilta osin teollisuuden tarpeita. Toimijoiden oman oppisopimuskoulutuksen kautta valmistuu lähivuosina noin 100 henkilöä. Diplomi-insinöörejä ja ylemmän teknisen alan tutkinnon suorittavia tarvittaisiin enemmän, sillä he ovat työllistyneet laajasti koko klusteriin.

Koulutuksen mitoituksessa on tärkeää huomioida kaikilla aloilla ja koulutusasteilla koulutuksen läpäisyaste ja valmistuneiden siirtyminen muille aloille, jotta todellinen työvoiman tarjonta vastaa rekrytointitarvetta.

Metsäsektorin koulutus muodostaa pienen osan koko valtakunnan koulutusjärjestelmästä. Suoritetut tutkinnot ovat vuositasolla vain 2–3 % koko eri asteiden tutkintojen määrästä. Kysymys on siten koulutuksen osalta erikoisalasta. Metsäsektorin kansantaloudellinen merkitys on edelleen suuri, sillä esim. metsäteollisuuden bruttotuotannon arvo on viimeisen 10 vuoden aikana ollut keskimäärin noin 20 miljardia euroa vuodessa.

Tulokset tukevat Metsämiesten Säätiön rahoittamaa Metsäalan koulutuksen esiselvitys -hanketta koulutuksen määrällisen kehittämisen osalta. Metsämiesten Säätiö on osallistunut myös tämän hankkeen rahoitukseen.

Oheismateriaali:

Strandström, M. & Pajuoja, H. 2013. Metsäsektorin työvoimatarve – Savotta 2020. Metsätehon tuloskalvosarja 7/2013.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, heikki.pajuoja(at)metsateho.fi

Tutkija Markus Strandström, Metsäteho Oy, markus.strandstrom(at)metsateho.fi

www.metsateho.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.