Maailman tiikki-konferenssi 2013 - World Teak Conference 2013

maanantai, 29.04.2013

Maailman tiikkikonferenssi järjestettiin tänä vuonna Thaimaassa, Bangkokissa. Viikon kestäneessä konferenssissa oli neljä pääteemaa:

  1. Genetiikka, metsänhoito ja puun hyödyntäminen
  2. Ympäristö, ilmastonmuutos ja hiilensidonta
  3. Talous ja investoinnit
  4. Maaseudun kehittäminen

Hankkeen vastuullinen omistaja esitteli oman juliste-esityksensä osana talous ja investoinnit -teemaa. Esitys herätti konferenssivieraissa kiinnostusta ja kysymyksiä. Tutkimustulosten käytäntöön viemiselle olisi kysyntää, jos tutkimusmetodia voitaisiin soveltaa helpommin. Ongelmaksi koettiin alueellisesti tarkempien ekologisien kasvumallien puuttuminen taloudellista mallintamista varten. Voidaan kuitenkin olettaa, että jopa käyttäen yleisempiä kasvumalleja voidaan epälineaarisella optimoinnilla määrittää tiikkiplantaasin harvennus- ja päätehakkuuajankohdat ja intensiteetit.

Vaikka epälineaarinen optimointi tasa-ikäisessä metsikössä harvennusten kanssa ei ole metodina uusi, silti sen soveltaminen käytännössä on merkittävän vähäistä. Metodi ei vaikuttanut tutulta henkilöille, jotka tulivat tutustumaan hankkeen omistajan esitykseen, eikä kukaan tiettävästi ole soveltanut metodia käytännössä.

Konferenssissa oli voimakkaasti esillä, yli pääteemojen, tiikin genetiikan tutkimus. Tiikin genetiikan tutkimuksessa yleisenä tavoitteena oli nopeampi kasvu ja suurempi sydänpuun osuus. Ongelmana nopeassa kasvussa nähtiin puun laadun heikkeneminen niin mekaanisilta ominaisuuksiltaan kuin myös ulkonäöltään. Genetiikalla on myös vaikutus hankkeen omistajan tutkimustulosten käytäntöön viemiseen. Genetiikka vaikuttaa kahteen tärkeimpään mallinnettavaan asiaan tiikkiplantaasilla, tiikin kasvuun ja puusta saatavaan hintaan.

Hankkeen omistaja keskusteli konferenssissa tutkimuksessa käytetyn ekologisen mallin tekijän kanssa. Erityisen arvokkaaksi koettiin kommentit tiikin hintakehityksestä, ja kuinka tiikin hintaa tulisi pystyä mallintamaan paremmin. Tiikin tukkihintaan vaikuttavat merkittävimmin kolme seikkaa, tukin yläläpimitta, sydänpuunosuus sekä ikä (vuosirenkaiden tiheys). Konferenssissa esitetyssä mallissa sydänpuunosuuden ja iän vaikutus hintaan oli karkeasti estimoitu ja tukkien läpimitta oli merkittävin hintaa määrittävä asia.

Hinnan monimutkaisen määräytymisen vuoksi tutkimusta jatketaan niin, että hinta mallinnetaan iän ja läpimitan suhteen. Tutkimusta tulisi myös jatkaa niin, että mallintamiseen lisätään ajankohtaiset aiheet kuten hiilensidonta ja genetiikka. Kasvumallia tulisi tarkentaa läpimittaluokkajakauman avulla niin, että voitaisiin paremmin todentaa mihin kokoluokkiin harvennukset kohdistuvat tiikkiplantaasilla.

Metsämiesten Säätiöllä oli tärkeä rooli hankkeen rahoituksessa, joka mahdollisti konferenssiin osallistumisen.

Lisätietoja:

Maatalous-metsätieteiden kandidaatti Miika Malmström, miika.malmstrom(at)helsinki.fi,
puh. +358 50 303 8066

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.