Metsä ja metsäenergia-ala ammatiksi -hanke

torstai, 26.04.2012

Työikäinen väestö vähenee maaseudulla, koska elinkeinopohjan heikentyessä muuttoliike suuntautuu asutuskeskuksiin. Ammattitaitoisen työvoiman riittämättömyys maaseudulla toimiville yrityksille heikentää niiden kehittymisedellytyksiä, mikä puolestaan heikentää yritysten työllistämismahdollisuuksia. Metsä- ja metsäbioenergia-alan yritystoiminnalla on keskeinen merkitys Pohjois-Karjalan kaltaisten maaseutuvaltaisten alueiden elinvoimaisuudelle.

Metsäkeskus Pohjois-Karjala käynnisti vuonna 2011 Metsä ja metsäenergia-ala ammatiksi -hankkeen. Hankkeessa on useita toimintamuotoja, joita on tarkoitus ottaa pysyvään käyttöön hankkeen jälkeen. Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti, joita on toteutettu seuraavanlaisesti.

Metsäalan TET verkoston Pohjois-Karjalaan

Tavoitteena on luoda metsäammattilaisista sekä metsäalan organisaatioista verkosto Pohjois-Karjalan alueelle, jotka edesauttavat nuorten hakeutumista TET- jaksoille tutustumaan metsä- metsäenergia-alan ammatteihin. Organisaatiossa nimetään jokaiselle paikkakunnalle vastuuhenkilö johon nuoret sekä oppilaanohjaajat voivat varauksetta ottaa yhteyttä suunnitellessaan TET- jaksoa. Vastuuhenkilöt yhdessä nuorten kanssa laativat mahdollisimman monipuolisen työelämän tutustumisjakson, jonka aikana nuori tutustuu eri metsä-ala ammatteihin. Syksyn 2011 aikana 16 oppilasta oli tutustumassa eri metsäalan työpaikkoihin. Verkostoa on koottu ja hankkeen tässä vaiheessa jo muutamilla paikkakunnilla toimijat hoitavat käytännön järjestelyn itse.

Metsäalan työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen viljelijöille ja alan vaihtoa harkitseville

Pohjois-Karjalan maakunnassa on 2600 tilaa, joista noin 1300 on osa-aikaisia. Tästä potentiaalista on mahdollista sada puunkorjuun ja metsäenergian korjuuseen työvoimaa talviaikana. Hankkeessa kartoitetaan maaseudulla asuvat osa-aikayrittäjät ja tiedotetaan metsä- ja metsäenergia-alan ammateista heille, tavoitteena saada heidät kiinnostumaan, kouluttautumaan ja työskentelemään näiden alojen ammateissa. Hankkeessa on käyty lähes kaikkien maaseutusihteerien luona selventämässä mitä on tarkoitus tehdä hankkeen viljelijäosiossa. Maaseutusihteerien nimeämille viljelijöille lähetettiin 420 kirjettä, jossa kerrottiin mahdollisuudesta sekä mahdollisesta kouluttautumisesta metsäalan ammatteihin. Noin 30 vastasi olevansa kiinnostuneita. Viljelijöille on soitettu sekä on tehty tilakäyntejä 17 kpl vuonna 2011. Käynnit ovat kohdistuneet Joensuun eteläpuolelle, mutta Nurmeksen ympäristön kiertäminen aloitetaan v. 2012 kevättalven aikana.

Metsäalan ammattien esittelyn vakiinnuttaminen varusmiehille

Pohjois-Karjalan prikaatissa järjestettävän tapahtuman vakiinnuttaminen pysyväksi käytännöksi jokaisen saapumiserän aikana. Kevään 2012 aikana toteutetaan jälleen esittelyitä prikaatissa ja tarkoituksena on vakiinnuttaa toiminta metsäalan toimijoiden voimin.

Metsäalan kesätyöpaikkojen edistäminen nuorille

Hankkeessa otetaan käyttöön toimia, joilla edistetään kesätyöpaikkojen saamista perus-koululaisille metsä- ja metsäenergia-aloilta. Työpaketissa luodaan yhteistyössä metsäyhtiöiden, bioenergia-alan yritysten sekä ammattikorkeakoulun kanssa järjestelmä, jossa metsäalan ammattikorkeakoulun opiskelijat hankkivat ja hallinnoivat työkokonaisuuksia metsänhoitokohteissa. Näitä kohteita toteutetaan yhdessä metsäopiskelijoiden ja nuorten kanssa. Näin tieto ja kokemus metsäalasta ja metsäenergia-alan mahdollisuuksista paranevat. Toiminta on suunnitteluvaiheessa ja sopimusneuvottelut ovat vielä kesken.

Metsäopetus.fi sivustojen ylläpitäminen ja aineiston tuottaminen

Internet on erittäin tehokas tapa jakaa tietoa ammateista varsinkin nuorten keskuudessa.
Metsäopetus.fi on metsäkoulujen ylläpitämä sivusto, jolla on suuri merkitys metsäalan sekä metsäalan koulutuksen informaatiokanavana. Hankkeessa tuotetaan materiaalia jo olemassa olevaan sivustoon, jota on markkinoitu laajalti valtakunnallisesti. Metsäopetus.fi sivustoista vastaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Valtimon yksikön rehtori Tommi Anttonen. Hanke ylläpitää sovitusti sivustoa ja tuottaa ammatteihin ja metsäalan koulutukseen liittyvää materiaalia kuten videoita ja kuvia.

Metsämiesten Säätiöllä on merkittävä rooli hankkeen yksityisrahoituksessa. Metsäteollisuus ry. on myös katsonut tarpeelliseksi osallistua hankkeen yksityisrahoitukseen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Risto Julkunen, Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, Pohjois-Karjala,
risto.julkunen(at)metsakeskus.fi, puh. 040 3503 291

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.