Metsänvuokrauksen toimintamallien soveltuvuuden arviointi Suomalaisessa yksityismetsätaloudessa

torstai, 25.10.2012

Hankkeessa oli kysymys Pro Gradu-työstä, jossa tutkittiin metsän ja hakkuuoikeuksien vuokrauksen vaihtoehtoja Suomen yksityismetsissä. Kyseessä on esim. Kanadassa ja Venäjällä käytössä oleva toimintamalli, joka on Suomen oloissa uusi näkökulma metsän omistukseen. Metsänvuokraus voisi olla Suomessa vaihtoehto helppoutta etsivälle metsänomisajalle, joka haluaa ulkoistaa metsien hoidon ja käytön, mutta nauttia edelleen metsänomistuksesta. Metsänvuokraus Suomessa olisi periaatteessa mahdollista, mutta käytännössä sen toteutumisen tekee hankalaksi nykyisen lainsäädännön asettama vaatimus hakkuiden perustumisesta ainoastaan vuotuiseen tuottoon ja vuokratulojen ansiotuloverotus. Myös maanvuokralaissa oleva aikaraja heikentää vuokrauksen houkuttelevuutta. Lisäksi vuokrauksen hyväksyttävyyden ja yleistymisen todennäköinen este on se, että metsänomistukseen liittyy muitakin kuin taloudellisia arvoja.

Työn alkuosa on kirjallisuuskatsaus maailmalla käytössä oleviin metsänvuokrauskäytäntöihin. Toisessa osassa on analysoitu viittä erilaista toimintamallia arviointikriteerien mukaan sekä metsänomistajan että mahdollisen metsän vuokraajan näkökulmista. Työssä on luotu katsaus metsänvuokrauksen käsitteeseen, ja mahdollisten metsänvuokrauksen toimintamallien arviointiin ja sen tuottamiin eroihin toimintamallien välillä.

Mahdollisina vaihtoehtoisina toimintamalleina työssä vertailtiin hypoteettisia malleja: 10 vuoden ajanjaksolle pidennettyä metsänhakkuusopimusta (ns. pitkä puukauppa), metsänomistajan nettotulojen nykyarvon maksimointiin sidottua toimintamallia kahdella eri hinnoittelutavalla (NPV I ja NPV II) ja monitavoitteiseen, perinteiseen metsänhoidolliseen metsäsuunnitelmaan sidottua toimintamallia kahdella eri hinnoittelutavalla (MTS I ja MTS II).

Arviointikriteereitä olivat riskinhallinta, ymmärrettävyys, oikeudenmukaisuus ja kannattavuus. Kaikissa malleissa on vahvuutensa ja heikkoutensa. Kriteerien suhteen arvioituna yksiselitteisesti parasta toimintamallia ei voida nimetä, sillä toimintamallin soveltuvuus riippuu toimijan eli metsänomistajan tai vuokralaisen arvoista, tavoitteista ja asenteista. Jatkotutkimuksen tarve on sekä asiantuntijatyönä toteutetun toimintamallien arvioinnin että laskelmavertailujen teossa.

Pro gradu -työni on viimeistelyssä ja aion jättää sen tarkastettavaksi kuukauden sisällä. Tulokset julkistetaan sähköisessä pdf-muodossa kaikkien saataviksi Itä-Suomen yliopiston kirjaston julkaisuarkistosta.  Metsämiesten Säätiölle on osoitettu kiitokset työn alkusanoissa.

Lisätietoja:

MTI AMK, metsät.yo Jaana Jalasaho, jalasaho(at)student.uef.fi, puh. 044 333 9320

KTM, MMT, vanhempi tutkija Mikko Kurttila, Metla, mikko.kurttila(at)metla.fi,
puh. 029 532 3262

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.