Metsämiesten Säätiön apurahat haettavissa

torstaina joulukuun 01. 2016

Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2017 apurahoja 1,5 miljoonaa euroa. Jaettavan apurahan määrä on sama kuin viime vuonna.

Apurahat ovat haettavissa 1.12.2016 - 31.1.2017 klo 24.00 välisenä aikana näiltä kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta. Päätökset apurahoista tehdään 13.3.2017 ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä tämän jälkeen.

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille ja ryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös monivuotisia. Apuraha myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaan. Siksi usean vuoden hankkeissa apuraha on haettava aina vuosittain uudelleen. Apurahoista päätettäessä edellytetään hakemukseen liitettyä suunnitelmaa tulosten viemiseksi käytäntöön ja julkisuuteen.

Säätiön apurahat metsäalan koulutuksen kehittämiseen kanavoidaan lähtökohtaisesti Metsäkoulutus ry:n kautta.

Erityispainotukset vuoden 2017 haussa

Säätiö haluaa teettää ja rahoittaa metsäalan nuorisoviestinnän evaluoinnin, jossa tarkastellaan kaikkien valtakunnallisesti metsäalan nuorisoviestintää tekevien tahojen nuorisoviestintää, keskinäistä yhteistyötä ja synergiamahdollisuuksia.

Metsämiesten Säätiön Suomi 100 -juhlavuoden päärahoituskohde on Bioaika-tapahtumakiertue (www.bioaika.fi), eikä Säätiö rahoita enää uusia Suomi 100 -hankkeita.

Rahoitusstrategian apurahalinjaus

Metsämiesten Säätiön rahoitusstrategia linjaa millaisia hankkeita Säätiö apurahanjaossaan ensisijaisesti tukee:

Tutkimus

Tutkimushankkeiden tavoitteena on metsäalan tulevaisuuden ja toimintaedellytysten vahvistaminen. Arvostamme monitieteellistä tarkastelutapaa, käytännön päätöksentekoon sovellettavuutta, kokonaiskuvan luomista sekä tutkimustiedon synteesien tekoon tähtääviä hankkeita. Edellytämme kaikilta tutkimushankkeilta tutkijayhteisön ulkopuolelle kohdentuvaa vuorovaikutusta ja tiedottamista sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä suositusten ja viestinnän keinoin. Myös opinnäytetyöhankkeiden rahoitus arvioidaan näiden kriteerien mukaisesti.

 • Metsäalan tulevaisuuteen vaikuttavat kehityssuunnat, mahdollisuudet ja niiden vaikutukset
 • Metsäalan sosioekonominen ja metsäpolitiikkaa koskeva tutkimus
 • Metsiin perustuvan hyvinvoinnin, metsäalan toimintaedellytysten ja kannattavuuden parantaminen
 • Säätiön muita painopistealueita palveleva tutkimus.

Koulutus

Koulutuksella ja opetuksen kehittämisellä kasvatetaan asiantuntijaresursseja ja osaamista kotimaassa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Osaamisen lisäämiseen tarvitaan toimiva koulutusjärjestelmä, laadukasta opetusta ja ajantasaisia oppimateriaaleja.

 • Metsäalan koulutuksen sisältö, laatu ja määrä
 • Metsäalan opiskelijoiden ja alalla toimivien kansainvälistyminen
 • Lasten ja nuorten metsätiedot ja -taidot

Hyvinvointi

Ihmiset ovat metsän ohella Suomen keskeisin voimavara. Hyvinvointihankkeiden tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä hallintotapa ja menestyvä metsäala. Sosiaalisen turvaverkon pettäessä Säätiöltä on mahdollista hakea myös tapauskohtaista, erilliseen harkintaan perustuvaa sosiaalista tukea.

 • työn organisointi ja muutosvalmius
 • johtaminen ja alaistyöskentely
 • sosiaalinen kestävyys

Viestintä

Viestintähankkeiden, yhteiskunnallisen metsäkeskustelun sekä tilaisuuksien ja tapahtumien avulla lisätään tietoisuutta metsätalouden merkityksestä sekä metsäalan tunnettuutta ja vetovoimaa. Arvostamme alan toimintaedellytyksien vahvistamista tutkimuksen ja koulutuksen sekä metsäalan päätöksenteon ja käytännön vuorovaikutuksella.

 • Metsäalan merkitys, kiinnostavuus, tunnettuus, arvostus ja imago
 • Metsäalan työ- ja uramahdollisuuksien viestintä
 • Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu

Metsäkulttuuri

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Hankkeet ovat yksi viestinnän keino metsähistorian tunnistamiseksi, nykyisyyden ymmärtämiseksi, uuden luomiseksi sekä henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Arvostamme hankkeita, joilla edistetään metsäalan kiinnostavuutta ja vahvaa tulevaisuutta.

 • Metsähistoria ja -perinne
 • Puu, metsä ja metsätalous kulttuurin eri alueilla
 • Yhteisöllisyys ja ammatillinen arvostus

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.

Tarkemmat tiedot apurahojen kriteereistä ja hakemisesta saa Säätiön kotisivulta kohdasta Apurahan hakeminen.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.