METSÄKIINTEISTÖT


Metsämiesten Säätiön omistuksessa on eri puolilla Suomea 4 800 hehtaaria metsiä. Pohjoisimmat tilat sijaitsevat Vöyrissä, Soinissa ja Kuopiossa. Eteläisimmät tilat ovat Salossa ja Somerolla. 

Säätiö on kilpailuttanut omien metsiensä hoidon kumppanin. Kilpailutuksen voitti 2011 Metsäliitto, 2019 Metsä Group ja 2022 Stora Enso. 

Kilpailutusta varten Säätiö päivitti metsiensä metsäomaisuuden hoidon linjauksen, joka linjaa omistuksen ja hoidon tavoitteet sekä käytännöt. Lisäksi Säätiö määritti omista lähtökohdistaan metsäomaisuuden hoidon tarkoituksenmukaisen järjestämisen tavoitetilan

Tarjoukseen Säätiö halusi asiat eriteltyinä seuraavasti ja seuraavassa järjestyksessä sekä kaikki mahdolliset hinnat ilman arvonlisäveroa:
A. Selvitys niistä keinoista, joilla kumppanina pystytte vastaamaan seuraaviin Säätiön asettamiin 13 kriteeriin:
1.    metsäomaisuuden hoito on osaavaa ja Säätiön tavoitteiden mukaista
2.    kaikki Säätiön metsissä hakkuu- ja hoitotöitä tekevät ja suunnittelevat ihmiset ovat tietoisia Säätiön metsäomaisuuden hoidon linjauksesta ja toimivat sen mukaan
3.    työn jälki ja metsänviljelymateriaali on laadukasta
4.    metsänhoidon hinnoittelu on kilpailukykyistä
5.    puusta saadaan hyvä hinta ja se pystytään Säätiölle osoittamaan
6.    Säätiöllä on etuasema myös huonon kysyntätilanteen ja poikkeustilanteiden aikana (esim. laajat myrskytuhot)
7.    kuvio- ja yhteenvetotiedot ylläpidetään internetpohjaisessa palvelussa ja että metsäomaisuustietojen vuosittainen päivitys on tehty 30.9. mennessä
8.    puukauppa- ja metsänhoitobudjetti tehdään Säätiölle 30.9. mennessä
9.    edellisvuoden toteumat raportoidaan 15.1. mennessä
10. metsäalan hyväksi saadaan Säätiölle ”Metsätestamentteja” (Säätiö on sitoutunut käyttämään niiden metsätaloudellisen nettotuoton lahjoittajan toivomaan kohteeseen metsäalalla 100 %sesti, lisätietoa www.mmsaatio.fi/lahjoita/metsatestamentti.html)
11. metsissä tehtävässä työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia
12. Säätiön metsissä töitä tekevät yritykset ovat rekisteröityneitä Suomessa
13. kumppani kantaa isona työnantajana ja tilaajana sosiaalisen vastuun metsäpalveluyrityksistä ja niiden työntekijöistä.

B. Hinnasto, josta selviää tämänhetkinen metsänhoitotoimenpiteiden hinnoittelu ja ehdotus hinnantarkistusten määrittelystä.
C. Muut mahdolliset kulut ja mahdollisen sopimuksen tuomat edut.
D. Selvitys asioista, jotka saattavat olla tai ovat esteenä toimia Säätiön metsäomaisuuden hoidon linjauksen ja/tai Säätiön metsäomaisuuden hoidon tarkoituksenmukaisen järjestämisen tavoitetilan mukaisesti. 
E. Selvitys metsässä tehtyjen toimenpiteiden laadunseurannasta ja sen raportoinnista Säätiölle.
F. Selvitys mahdollisista puukauppatulojen sijoitusvaihtoehdoista.
G. Mahdolliset hinnat metsäsuunnitelmien siirto- ja päivitystyölle, jatkossa tapahtuvalle ylläpitotyölle sekä markkina-arvon määrittämiseen kiinteistökohtaisesti 4 vuoden välein.
H. Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroja.
I. Kooste kolmen viime vuoden asiakaspalautteesta esimerkiksi niiden tilojen osalta, joilla on ”täyden palvelun metsäomaisuuden hoitosopimus”.

Tarjouksessaan Metsämiesten Säätiö ilmoitti, että se sitoutuu kumppanina:
• Pyytämään nykyisen metsäomaisuuden hoidon kumppanin toimittamaan metsäsuunnitelma-aineiston uuden kumppanin järjestelmään sovittuna ajankohtana 2023 niin, että kumppani pystyy tekemään syyskuun 2023 loppuun mennessä hakkuu- ja hoitotyöehdotuksen vuodelle 2024 ja ottamaan sopimuskumppanina vastuun metsien hoidosta 1.1.2024 alkaen.
• Hoidattamaan ja hakkaamaan metsiä vuosittain Säätiön metsäomaisuuden hoidon linjauksensa mukaisesti. Hakkuutaso on noin 23.000 - 28.000 m3 vuodessa.
• Päättämään vuosittain budjetin teon yhteydessä marraskuussa seuraavana vuonna tehtävät metsänhoitotyöt ja pääosan hakkuista. Mahdollisia lisähakkuita (pääosin päätehakkuita) sovitaan vuoden aikana puumarkkinatilanteen ja Säätiön muista sijoituksista saatavan tuoton mukaan tarvittaessa.
• Tekemään valittavan kumppanin kanssa neljän vuoden sopimuksen, jota jatketaan neljällä vuodella, mikäli molemmat osapuolet niin haluavat.

Julkaisemalla tämän kilpailutusaineiston Metsämiesten Säätiö haluaa helpottaa muiden vastaavien metsänomistajien tietä oman metsäomaisuutensa hoidon kilpailutukseen omista lähtökohdistaan ja omilla kriteereillään.
 

 

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.