METSÄKIINTEISTÖT

Säätiö omistaa noin 4 800 ha metsiä 18 eri kunnassa Suomessa. Pohjoisimmat tilat sijaitsevat Vöyrissä, Soinissa ja Kuopiossa. Eteläisimmät tilat ovat Salossa ja Somerolla.

Säätiö on kilpailuttanut omien metsiensä hoidon kumppanin. Kilpailutuksen voitti 2011 Metsäliitto ja 2019 Metsä Group. Kilpailutusta varten Säätiö päivitti metsäomaisuuden hoidon linjauksensa, joka linjaa omistuksen ja hoidon tavoitteet sekä käytännöt. Lisäksi Säätiö määritti omista lähtökohdistaan metsäomaisuuden hoidon tarkoituksenmukaisen järjestämisen tavoitetilan.

Tarjoukseen Säätiö halusi asiat eriteltyinä seuraavasti ja seuraavassa järjestyksessä sekä kaikki mahdolliset hinnat ilman arvonlisäveroa:

A. Selvitys niistä keinoista, joilla kumppani pystyy vastaamaan seuraaviin Säätiön asettamiin 11 kriteeriin:

 1. Metsäomaisuuden hoito on osaavaa ja Säätiön tavoitteiden mukaista
 2. Kaikki Säätiön metsissä hakkuu- ja hoitotöitä tekevät ihmiset ovat tietoisia Säätiön metsäomaisuuden hoidon linjauksesta
 3. Työn jälki ja metsänviljelymateriaali on laadukasta
 4. Metsänhoidon hinnoittelu on kilpailukykyistä
 5. Puusta saadaan hyvä hinta ja se pystytään Säätiölle osoittamaan
 6. Säätiöllä on etuasema myös huonon kysyntätilanteen ja poikkeustilanteiden aikana (esim. laajat myrskytuhot)
 7. Kuvio- ja yhteenvetotiedot ylläpidetään internetpohjaisessa palvelussa ja että metsäomaisuustietojen vuosittainen päivitys on tehty 30.9. mennessä
 8. Puukauppa- ja metsänhoitobudjetti tehdään Säätiölle 30.9. mennessä
 9. Metsissä tehtävässä työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia
 10. Säätiön metsissä töitä tekevät yritykset ovat rekisteröityneitä Suomessa
 11. Kumppani kantaa isona työnantajana ja tilaajana sosiaalisen vastuun metsäpalveluyrityksistä ja niiden työntekijöistä.

B. Hinnasto, josta selviää tämänhetkinen metsänhoitotoimenpiteiden hinnoittelu ja ehdotus hinnantarkistusten määrittelystä.

C. Muut mahdolliset kulut ja mahdollisen sopimuksen tuomat edut.

D. Selvitys metsässä tehtyjen toimenpiteiden laadunseurannasta ja sen raportoinnista Säätiölle.

E. Selvitys mahdollisista puukauppatulojen sijoitusvaihtoehdoista.

F. Mahdolliset hinnat metsäsuunnitelmien siirto- ja päivitystyölle, jatkossa tapahtuvalle ylläpitotyölle sekä markkina-arvon määrittämiseen kiinteistökohtaisesti 4 vuoden välein, 1. kerran 30.11.2019.

G. Kooste kolmen viime vuoden asiakaspalautteesta esimerkiksi niiden tilojen osalta, joilla on ”täyden palvelun metsäomaisuuden hoitosopimus”.

Tarjouspyynnössään Metsämiesten Säätiö sitoutui seuraaviin asioihin:

• Hoidattamaan ja hakkaamaan metsiä vuosittain Säätiön metsäomaisuuden hoidon linjauksensa mukaisesti. Hakkuutaso on noin 24.000 - 28.000 m3 vuodessa.

• Päättämään vuosittain budjetin teon yhteydessä marraskuussa seuraavana vuonna tehtävät metsänhoitotyöt ja pääosan hakkuista. Sopimaan mahdolliset lisähakkuut (pääosin päätehakkuita) vuoden aikana puumarkkinatilanteen ja Säätiön muista sijoituksista saatavan tuoton mukaan.

• Tekemään valittavan kumppanin kanssa neljän vuoden sopimuksen, jota jatketaan neljällä vuodella, mikäli molemmat osapuolet niin haluavat.

• Julkaisemaan metsäomaisuuden hoidon suuntaviivat nettisivuillaan samassa yhteydessä, kun valittu kumppani julkistetaan.

• Pyytämään nykyisen metsäomaisuuden hoidon kumppanin toimittamaan metsäsuunnitelmatiedot sähköisenä uudelle kumppanille, joka päivittää ne omaan järjestelmäänsä ja pitää ne siellä jatkossa yllä.

• Lisäksi Säätiö ilmoitti kiinnostuksensa selvittää valitun kumppanin kanssa eri sertifiointijärjestelmien väliset erot tuotoissa, kustannuksissa ja muissa vaikutuksissa Säätiön tavoitteiden näkökulmasta.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.