METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §
Säätiön nimi on Metsämiesten Säätiö sr ja sen kotipaikkana on Helsinki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsämiesten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen.

Metsäalalla tarkoitetaan metsätaloutta, metsäntutkimusta, metsäalan koulutusta ja metsätyötä sekä metsämiehellä metsäalan eri tehtävissä olevia tai aikaisemmin toimineita ammattihenkilöitä sekä muita tämän alan edistämisessä ansioituneita henkilöitä.

3 §
Tarkoitustaan säätiö toteuttaa:

 • myöntämällä apurahoja ja palkkioita metsäalan tutkimukseen, koulutukseen, kulttuuriin, viestintään ja hyvinvointiin;
 • jakamalla tunnustuspalkintoja; 
 • avustamalla taloudellisen avun tarpeessa olevia metsämiehiä ja heidän perheitään;
 • avustamalla metsämiehiä ja heidän perheitään varten toimivia laitoksia;
 • organisoimalla ja tukemalla hankkeita metsäalan työhyvinvoinnin kehittämiseksi;
 • myötävaikuttamalla metsäalan ja metsätyön arvostuksen kasvattamiseen ja tunnettuuden lisäämiseen sekä kulttuurin ja perinteiden säilyttämiseen;
 • harjoittamalla metsätaloutta;
 • sekä harjoittamalla muuta säätiön toimintamuotoja tukevaa toimintaa.

4 §
Säätiön peruspääoma, joka on kerääntynyt Metsätyömaiden Muonitustoimiston toiminnasta, on 16818,79 euroa.

Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.

Säätiöllä voi lisäksi olla käyttörahasto.

Säätiön vuotuinen tuotto kokonaisuudessaan laskettuna edellisen vuoden tilinpäätöksen osoittamasta summasta, voidaan käyttää edellä 2 §:ssä määrättyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Käyttämätön osa siitä liitetään käyttörahastoon, jonka käytöstä määrää säätiön hallitus.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan kuin myös omistaa kiinteistöjä.

Säätiön käyttörahastoon liitetään lahjat ja testamentit, ellei niiden antaja ole nimenomaan toisin määrännyt, jolloin niistä on muodostettava omien sääntömääräysten puitteissa erikoisrahastoja.

5 §
Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies.

Hallituksesta on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä varamiehineen. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallituksen jäseneksi kutsutaan Suomen kansalainen, joka edustaa metsäalan asiantuntemusta, kuitenkin niin, että hallituksessa on edustettuna metsäntutkimus, metsähallinto, metsäalan työnantajat ja yrittäjät sekä metsäalan työntekijät ja toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten tulee omata myös taloudellista asiantuntemusta.

Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi tai hänen varamiehekseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa työvaliokunnan tai muita toimikuntia, joiden tehtävistä se antaa tarkemmat ohjeet.

6 §
Säätiön tilien ja hallinnon tarkastusta varten hallitus valitsee tilintarkastajan ja tälle varahenkilön, joiden tulee molempien olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT).

Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita tilintarkastajaksi tai hänen varahenkilöksi.

7 §
Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin.

8 §
Säätiön hallitus ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallituksen päätöksellä säätiöllä voi toimitusjohtajan sijasta olla työsuhteinen asiamies, jolloin näissä säännöissä olevat toimitusjohtajaviittaukset tarkoittavat asiamiestä.

9 §
Säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille, sekä eri toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja vuosipalkkio heidän säätiön hyväksi tekemästään työstä. Päiväraha ja muut matkakulujen korvaukset maksetaan verohallinnon ohjeiden mukaan.

Säätiön työvaliokunnan ja muiden toimikuntien jäsenten sekä toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkion määrää hallitus.

10 §
Säätiön hallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa (kevätkokous) ja marras-joulukuussa (syyskokous).

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta;
 2. tilinpäätöksen vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin edellisen toimintavuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta;
 3. päätöksen tekeminen tilikauden yli- tai alijäämän käytöstä;
 4. vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle;
 5. apurahoista päättäminen
 6. muut kokouskutsussa mainitut tai hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan käsiteltäviksi esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle;
 2. erovuorossa olevien hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen;
 3. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen seuraavaksi vuodeksi;
 4. päätetään hallituksen jäsenten ja toimikuntien jäsenten palkkiot seuraavaksi vuodeksi;
 5. tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä valitseminen; sekä
 6. muut kokouskutsussa mainitut tai hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan käsiteltäviksi esittämät asiat.

11 §
Säätiön hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen.

Kutsu hallituksen kokouksiin on jätettävä postin kuljetettavaksi tai lähetettävä sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

12 §
Säätiön hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä on paikalla. Paikalla olijaksi voidaan hyväksyä myös jäsen, joka ei ole fyysisesti läsnä, mutta on teknisin välinein suorassa yhteydessä kokoukseen.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Milloin äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

13 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös sekä tilintarkastajan siitä antama kertomus on maaliskuun loppuun mennessä annettava säätiön hallitukselle.

Säätiön hallituksen on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava säätiölain edellyttämälle viranomaiselle jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.

14 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta on hallituksen kokouksessa kannattanut 2/3 äänten enemmistö.

Päätös säätiön lakkauttamisesta tehdään samassa järjestyksessä.

15 §
Jos säätiö syystä tai toisesta lakkaa, sen jäljellä olevat varat on käytettävä säätiön hallituksen määräämällä tavalla säätiön toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseksi.

16 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevan säätiölain ja sen soveltamisesta annettuja määräyksiä.