METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN STRATEGIA 2030

Strategian tarkoitus

Metsämiesten Säätiön strategian tarkoituksena on asemoida Säätiö metsäalalla ja suunnata Säätiön toiminta ja rahoitus mahdollisimman vaikuttavasti. Strategia kuvaa Säätiön toimintatavat, vision tulevaisuuden metsäosaajasta, Säätiön tavan toteuttaa visiotaan sekä erityisesti apurahoituksen painopistealueet.

Strategia toimii myös Säätiön sidosryhmäviestinnän työkaluna sekä yhteistyön kehittämisen ja varainhankinnan tukena. Säätiön toiminta

Säätiön toiminta-alue metsäalalla: Ihminen ja metsä

Metsiin pohjautuva hyvinvointi luo pohjan tulevaisuuden menestykselle. Ihmiset ovat metsäalan tärkein menestystekijä. Metsämiesten Säätiö keskittää toimintaansa metsäalalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin, osaamisen ja henkisen pääoman edistämiseen – kehittämällä metsäosaajia kehitetään menestyvää metsäalaa ja rakennetaan kestävää biotaloutta. 

Säätiö ymmärtää metsäalan laajasti. Muutostekijät, kuten vihreä siirtymä, luontokato, ilmastonmuutos, taloudellinen omavaraisuus, kansallinen huoltovarmuus, väestökehitys, muuttoliikkeet, hiilitase, tekoäly, kiertotalous, sosiaalinen kestävyys sekä digitalisaatio, luovat osaltaan metsäalan osaajille sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita. Samalla muille aloille syntyy metsäosaamistarpeita. Perinteiset toimialarajat hälvenevät ja alan arvonmuodostus muuttuu. Palvelut ja niiden markkinointi korostuvat. Toimialarajat eivät välttämättä enää määrittele metsäalalla toimivien ihmisten osaamistarpeita. On huomioitava kasvava määrä uusia arvoverkostoja, tietotarpeita ja toimintatapoja sekä ymmärrettävä niiden vaikutukset metsäalaan.

Säätiön toimintatavat

Säätiön keskeisin toimintatapa on apurahojen ja stipendien jakaminen. Lisäksi Säätiö viestii eri kanavissa, osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen metsäkeskusteluun sekä toimii erilaisissa verkostoissa.

Säätiö arvioi säännöllisesti toimintansa vaikuttavuutta ja metsäalan toimintaa. Säätiö edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta Säätiön päämäärien mukaista vaikuttavuutta, ulkoista viestintää ja tulosten käytäntöön viemistä.

Säätiö toimii itsenäisesti ja yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa korostaen innovatiivisuutta, avoimuutta ja käytännönläheisyyttä.

Säätiön itsenäisen ja vaikuttavan toiminnan perusta on Säätiön omaisuuden pitkäjänteinen ja vastuullinen hoitaminen. Erityisen tärkeä omaisuuserä on metsäomaisuus; Säätiö uskoo metsään.

Lisätäkseen toimintansa volyymiä Säätiö kasvattaa tunnettuuttaan erityisesti alan ammattilaisten ja metsänomistajien keskuudessa. Työn tunnettuuden kautta tavoitellaan lisää säätiöfuusioita sekä lahjoituksia, jotka Säätiö on sitoutunut käyttämään täysimääräisesti ja korvamerkittynä lahjoittajan toivomaan asiaan metsäalalla.


Säätiön visio ja missio

Visio: Metsäosaaja 2030

Metsämiesten Säätiö vaikuttaa siihen, että metsäalalla toimiva osaaja voi hyvin. Hän on monitaitoinen, motivoitunut, itseohjautuva ja sosiaalisesti kyvykäs toimija muuttuvissa verkostoissa Suomessa ja kansainvälisesti. 

Missio: Miten Säätiö toteuttaa visiota

Säätiö luo itsenäisenä toimijana metsäalan osaajille kehittymis- ja verkostoitumismahdollisuuksia, työhyvinvointia sekä tekee vaikuttavia avauksia metsäalan ja sen osaajien parhaaksi.


Toiminnan ja rahoituksen painopistealueet

Päämääränä menestyvä metsäosaaja

Ihminen ja ihmiset yhdessä ratkaisevat metsäalan, sen yritysten sekä yhteisöjen menestyksen ja sen, miten uudistumme ja menestymme muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisessä kilpailussa. Menestystä vahvistetaan lyhyellä aikavälillä kehittämällä osaamista, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, toimintatapoja ja työhyvinvointia. Pitkällä aikavälillä uuden tiedon merkitys korostuu; on varmistettava kestävästi alan vetovoima ja ymmärrettävä ennakoivasti muutoksia ja niiden vaikutuksia ihmiseen metsäalalla.

Ihminen metsäalan menestystekijänä

Suomi on metsien kestävässä käytössä maailman johtavia maita – sama asema on tavoitteena ihmisten osaamisessa, motivaatiossa, johtamisessa ja vastuullisessa toiminnassa. On tärkeää varmistaa metsäalan osaamispohja, ammattilaisten motivaatio ja kyky muutoksiin. Erityisen tärkeää on kyky johtaa itseä ja muutosta sekä kyky toimia eri tasoisissa ihmisten, organisaatioiden ja toimialojen välisissä verkostoissa sekä viestiä vuorovaikutteisesti omasta työstä ja osaamisesta laajasti koko yhteiskunnassa. Osaamispohjaa tarvitaan myös muusta koulutuksesta, muilta toimialoilta ja muista maista.

Metsäalan vetovoima 

Metsäala laajenee, hyödyttää muita aloja ja tarjoaa kansainvälisen, monipuolisen ja vastuullisen työympäristön kestävän biotalouden parissa. Alalla kehitetään myös jatkuvasti kansainvälisesti merkittäviä innovaatioita. Metsäalalle tarvitaan lisää laajapohjaista osaamista, osaajia ja verkostoja. Ne määrittelevät alan menestyksen, elinvoimaisuuden ja uusiutumiskyvyn. Menestys, osaaminen, uudistuminen, kestävyys sekä metsäsuhde ja -kulttuuri ovat keskeisiä metsäalan vetovoimatekijöitä. 

Metsäalan tulevaisuustyö

Metsäalan ja sen toimintaympäristön jatkuvassa ja kiihtyvässä muutoksessa on pystyttävä ennakoimaan tulevaa. Tarvitsemme monipuolisen ja -arvoisen käsityksen siitä, mihin olemme menossa ja millaisella osaamisella menestymme, sekä alan sisäistä ja ulkoista keskustelua ja viestintää tulevaisuudesta. Metsäala tarvitsee myös kykyä kuunnella alan ulkopuolelta tulevia signaaleja ja kääntää ne osaksi alan kehitystyötä. Tulevaisuuden ennakointi luo pohjan metsäalan ihmisen hyvinvoinnin ja osaamisen näkemykselliselle ja vaikuttavalle kehittämiselle, ja toisaalta metsäalalla toimivat ihmiset vaikuttavat sekä alan että sen osaajien tulevaisuuteen.

Rahoituksen painopistealueet

Metsämiesten Säätiön rahoituksen painopistealueita on kuusi ja ne linkittyvät toisiinsa ja ovat osin lomittaisia. 

Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

1) Osaaminen – Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen
Osaamisen ja alan koulutusjärjestelmien kehittäminen sekä muutoksen ymmärtäminen kasvattavat alan asiantuntijaresursseja. Ne varmistavat parhaan osaamisen kotimaassa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Laadukas, resurssiviisas ja työmarkkinoiden tarvetta vastaava koulutus sekä siihen liittyvä koulutuksen ja osaamisen tutkimus
 • Metsäalan osaamistarpeiden tutkimus ja seuranta sekä alan koulutusjärjestelmien kehittäminen
 • Metsäosaamisen varmistaminen alaan kytkeytyvillä toimialoilla sekä toimialojen rajapinnoilla
 • Työelämäoppimisen ja -valmiuksien kehittäminen

2) Hyvinvointi – Metsäosaajien hyvinvointi ja onnistumisen psykologia
Metsäalan osaajien työssä onnistuminen ja alan kilpailukyky rakentuvat myös työhyvinvoinnin ja luovuuden varaan. Tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä itsensä ja muiden johtaminen sekä toimivat verkostot.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tutkimus sekä osaamisen ja sen kehityksen seuranta
 • Alan ammatti-identiteetti ja sen kehittäminen
 • Johtamisen, luovuuden, esihenkilötyön ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Ihmisten viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sekä erilaisuuden tuntemus, arvostus ja hyödyntäminen

3) Verkostot
Metsäalalle syntyy jo olemassa olevien verkostojen lisäksi jatkuvasti uusia ihmisten, yritysten, toimialojen ja kansallisuuksien välisiä verkostoja, joissa toimiminen edellyttää uudenlaisia taitoja. 

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäosaajien verkosto-osaamisen ja -valmiuksien sekä verkostojohtamisen kehittäminen
 • Metsäalan yhteistyöverkostojen ja yhteistyön vahvistaminen yli perinteisten toimialarajojen
 • Metsäalan EU-vaikuttamisen kehittäminen
 • Opiskelijoiden kansainvälistymisen, opiskelijajärjestöjen sekä alan tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön lisääminen

4) Tunnettuus – Metsäalan tunnettuus ja vetovoima
Mielikuva metsäalasta liittyy vahvasti sen käytäntöihin, muuttuu ajassa ja kytkeytyy alan vetovoimaan, uusiutumiseen ja osaavaan työvoimaan. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäalan uudistumisen tunnetuksi tekeminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen
 • Metsäalan osaamisen sekä työn merkittävyyden ja merkityksellisyyden näkyväksi tekeminen
 • Metsäviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
 • Kiinnostuksen lisääminen metsäalan työtehtäviin erityisesti naisten ja ulkomaalaistaustaisten keskuudessa
 • Metsien merkityksen tunnistaminen kansantalouden, huoltovarmuuden ja alueellisen elinvoiman näkökulmista

5) Metsäsuhde ja -kulttuuri
Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Metsäkulttuuri auttaa ymmärtämään metsien ja metsien käytön nykytilaa, lisää metsätyön arvostusta sekä alan ammattilaisten henkistä hyvinvointia.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Suomalaisen metsien käytön historian ja metsäsuhteen ymmärtäminen sekä hyödyntäminen alan kehittämisessä
 • Elinvoimainen ja monipuolinen metsäkulttuuri alan vetovoimatekijänä
 • Metsäkulttuuriperinnön säilyttäminen ja esilletuonti
 • Metsien käytön sosiaalisen kestävyyden laajempi ymmärtäminen

6) Ennakointi - Metsäalan tulevaisuuden ymmärtäminen ja tekeminen
Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla siihen suomalainen metsäalan osaaminen säilyttää kansainvälisen edelläkävijän aseman. Ennakoinnin tulee realisoitua viestintänä ja keskusteluna siitä mihin olemme menossa ja millaisella osaamisella menestymme.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Tulevaisuuden muutosten analyysi, tulkinta ja ennakointi sekä vaikutukset metsäosaajiin
 • Metsäalan koulutus- ja tutkimustarpeiden ennakointi
 • Kansallinen ja kansainvälinen metsäpolitiikka sekä sitä tukeva tutkimus ja analyysi.

Lisäksi Säätiö ottaa apurahanjaossaan ja toiminnassaan huomioon sulautuneiden säätiöiden ja lahjoittajien linjaukset, jotka löytyvät ajantasaisina Säätiön kotisivuilta.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.