RAHOITUSSTRATEGIA

Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

1) Osaaminen – Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen

Osaamisen ja alan koulutusjärjestelmien kehittäminen sekä muutoksen ymmärtäminen kasvattavat alan asiantuntijaresursseja. Ne varmistavat parhaan osaamisen kotimaassa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Laadukas, resurssiviisas ja työmarkkinoiden tarvetta vastaava koulutus sekä siihen liittyvä koulutuksen ja osaamisen tutkimus
 • Metsäalan osaamistarpeiden tutkimus ja seuranta sekä alan koulutusjärjestelmien kehittäminen
 • Metsäosaamisen varmistaminen alaan kytkeytyvillä toimialoilla sekä toimialojen rajapinnoilla
 • Työelämäoppimisen ja -valmiuksien kehittäminen

2) Hyvinvointi – Metsäosaajien hyvinvointi ja onnistumisen psykologia

Metsäalan osaajien työssä onnistuminen ja alan kilpailukyky rakentuvat myös työhyvinvoinnin ja luovuuden varaan. Tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä itsensä ja muiden johtaminen sekä toimivat verkostot.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tutkimus sekä osaamisen ja sen kehityksen seuranta
 • Alan ammatti-identiteetti ja sen kehittäminen
 • Johtamisen, luovuuden, esihenkilötyön ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Ihmisten viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sekä erilaisuuden tuntemus, arvostus ja hyödyntäminen

3) Verkostot

Metsäalalle syntyy jo olemassa olevien verkostojen lisäksi jatkuvasti uusia ihmisten, yritysten, toimialojen ja kansallisuuksien välisiä verkostoja, joissa toimiminen edellyttää uudenlaisia taitoja.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäosaajien verkosto-osaamisen ja -valmiuksien sekä verkostojohtamisen kehittäminen
 • Metsäalan yhteistyöverkostojen ja yhteistyön vahvistaminen yli perinteisten toimialarajojen
 • Metsäalan EU-vaikuttamisen kehittäminen
 • Opiskelijoiden kansainvälistymisen, opiskelijajärjestöjen sekä alan tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön lisääminen

4) Tunnettuus – Metsäalan tunnettuus ja vetovoima

Mielikuva metsäalasta liittyy vahvasti sen käytäntöihin, muuttuu ajassa ja kytkeytyy alan vetovoimaan, uusiutumiseen ja osaavaan työvoimaan. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Metsäalan uudistumisen tunnetuksi tekeminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen
 • Metsäalan osaamisen sekä työn merkittävyyden ja merkityksellisyyden näkyväksi tekeminen
 • Metsäviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
 • Kiinnostuksen lisääminen metsäalan työtehtäviin erityisesti naisten ja ulkomaalaistaustaisten keskuudessa
 • Metsien merkityksen tunnistaminen kansantalouden, huoltovarmuuden ja alueellisen elinvoiman näkökulmista

5) Metsäsuhde ja -kulttuuri

Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Metsäkulttuuri auttaa ymmärtämään metsien ja metsien käytön nykytilaa, lisää metsätyön arvostusta sekä alan ammattilaisten henkistä hyvinvointia.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Suomalaisen metsien käytön historian ja metsäsuhteen ymmärtäminen sekä hyödyntäminen alan kehittämisessä
 • Elinvoimainen ja monipuolinen metsäkulttuuri alan vetovoimatekijänä
 • Metsäkulttuuriperinnön säilyttäminen ja esilletuonti
 • Metsien käytön sosiaalisen kestävyyden laajempi ymmärtäminen

6) Ennakointi - Metsäalan tulevaisuuden ymmärtäminen ja tekeminen

Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla siihen suomalainen metsäalan osaaminen säilyttää kansainvälisen edelläkävijän aseman. Ennakoinnin tulee realisoitua viestintänä ja keskusteluna siitä mihin olemme menossa ja millaisella osaamisella menestymme.

Painopistealueen keskeiset sisällöt:

 • Tulevaisuuden muutosten analyysi, tulkinta ja ennakointi sekä vaikutukset metsäosaajiin
 • Metsäalan koulutus- ja tutkimustarpeiden ennakointi
 • Kansallinen ja kansainvälinen metsäpolitiikka sekä sitä tukeva tutkimus ja analyysi

Lisäksi Säätiö ottaa apurahanjaossaan ja toiminnassaan huomioon sulautuneiden säätiöiden ja lahjoittajien linjaukset, jotka löytyvät ajantasaisina Säätiön kotisivuilta.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.