Mistä aiheista metsäalalla tehdään opinnäytetöitä?

torstai, 24.11.2022

Metsämiesten Säätiö on teettänyt kaksi selvitystä opinnäytetöistä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tuloksena saatiin ensimmäistä kertaa kuva siitä, mistä aiheista opinnäytetöitä tehdään, miten ne asettuvat opintosuunnitelmiin ja vastaavat toimialan osaamishaasteisiin. Selvityksissä on mahdollisimman yhteneväisesti luokiteltu opinnäytetyöt aiheiden perusteella, verrattu aiheita opintosuunnitelmaan, tehty toimeksiantajista analyysi sekä kirjoitettu johtopäätökset ja annettu kehittämisehdotukset.

Ammattikorkeakouluissa opinnäytetöistä pääosa opintojen keskeisistä aiheista
Ammattikorkeakoulujen osalta tulokset osoittivat, että opinnäytetöiden aiheet jakautuvat suhteellisen tasaisesti kuuden eri kategorian kanssa, mitkä koostuivat metsäalan substanssiosaamisesta ja syventävästä osaamisesta. Myöskään suuria poikkeuksia eri ammattikorkeakoulujen kesken ei ollut. Tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että metsäenergia-aiheisia opinnäytetöitä ei ole viime aikoina tehty paljoa, vaikka se kuuluu kaikkien ammattikorkeakoulujen metsätalousinsinöörikoulutuksen opetussuunnitelmiin. 
Kansainvälisyysaiheiset opinnäytetyöt olivat erittäin aliedustettuina tuloksissa. Eniten opinnäytetöiden toimeksiantoja tulee metsäpalveluita tarjoavista yrityksistä, metsäteollisuuden yrityksistä ja metsänhoitoyhdistyksistä.

Yliopistojen pro gradu -tutkielmista kolmanneksella ei ole toimeksiantajaa
Pro gradu -tutkielmien aiheiden kolmen kärki on puunhankinta ja metsäteknologia, liiketoiminta ja johtaminen sekä metsänhoito, yhteensä yli puolet lukumäärästä. Kansainvälisiä tutkielmia on reilu kymmenen prosenttia. Metsäenergian osuus on niinikään pieni, vain prosentti. Tutkielmien kielenä on suomen lisäksi englanti 38,1 %:ssa ja ruotsi 0,3 %:ssa.  

Lähes joka kolmannella tutkielmalla ei ollut toimeksiantajaa ja oma yliopisto oli lähes joka neljännen toimeksiantaja. Metsäteollisuus ja metsäntutkimus olivat seuraavilla sijoilla suunnilleen yhtä suurella osuudella. Metsänhoitoyhdistys oli vain yhden tutkielman toimeksiantajana. 

Opinnäytetyöaiheet pitkälti harjoittelujen pohjalta
Toimeksiantajien opinnäytetöiden aiheet tulevat opiskelijoille usein harjoittelun myötä. Opiskelija voi tehdä toisinaan jo harjoittelussa opinnäytetyötä tukevia mittauksia tai taustatyötä. Aiheet ovat käytännön läheisiä ja tuottavat tietoa työnantajan antamaan aiheeseen. Metsäalan ajankohtaiset asiat, kuten ilmastonmuutos, monimuotoisuus ja hiilen sidonta, näkyvät opinnäytetöiden aiheissa. Yliopistojen osalta työelämästä tulevien aiheiden osuutta olisi hyvä lisätä ja saada käytännön ongelmia tutkittavaksi. 

Opinnäytetöiden hyödyllisyyttä toimeksiantajien osalta parantaisi se, että olisi valmiina lista aiheista, joista tarvittaisiin lisää tietoa toiminnan kehittämiseksi. Tällä hetkellä tilanne vaikuttaisi olevan pitkälti se, että kun opiskelija kysyy opinnäytetyötä, esihenkilö miettii ja etsii talosta aihetta. Kun jokin aihe löytyy, mennään sillä. Tilannetta voisi auttaa, jos toimeksiantajille olisi paikkoja, joihin voisi kirjata heti esille nousseen aiheen. Metsäkoulutus ry:llä on tällä hetkellä opinnäytetyöpankki olemassa, johon toimeksiantajat voisivat laittaa aiheita opiskelijoille tarjolle.

Opinnäytetyöt ja tutkielmat ovat hyvä näytönpaikka opiskelijalle ja testauspaikka työnantajalle
Opinnäytetyö tai tutkielma on opiskelijalle hieno mahdollisuus näyttää kykyjään ja markkinoida osaamistaan mahdolliselle työnantajalle. Työnantajalla taas on hyvä mahdollisuus pienellä kustannuksella saada kuva mahdollisen työntekijän osaamisesta ja motivaatiosta sekä sopeutumisesta työyhteisöön. Opinnäytetyöaiheiden kartoittamisella ja pidemmän aikavälin tavoitteiden suunnittelulla työnantajat voivat kasvattaa opinnäytetöiden hyödyllisyyttä.

Webinaarin esitykset ja tallenteet löydät täältä.

Lisätietoja:
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, puh. 040 631 4771
Mika Tapio, ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt, puh. 040 843 3893
Pauli Voutilainen, yliopistojen pro gradu -tutkielmat, puh. 045 120 5098

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.