Toinen ”Viestintää tukeva työnantaja” -palkinto MTK Metsänomistajat -linjalle

tiistaina, 18.06.2024

Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

Järjestyksessään toinen Viestintää tukeva työnantaja -palkinto on nyt myönnetty MTK Metsänomistajat -linjalle. MTK Metsänomistajat on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n ”metsäosasto”, joka käsittää runsaat parikymmentä toimihenkilöä Helsingissä ja etenkin eripuolilla Suomea. Palkinto pitää sisällään 2 000 euron rahapalkinnon sekä kunniakirjan. Lisäksi palkinnon saaja saa käyttöönsä sen viestinnällisestä yhteiskuntavastuusta kertovan tunnuksen.

Palkintoesityksessä ehdotettiin MTK Metsänomistajat -linjaa palkinnon saajaksi seuraavasti: ”Työnantaja on jo pitkään kannustanut niin luottamushenkilöitä kuin toimihenkilöitäkin osallistumaan julkiseen metsäkeskusteluun monikanavaisesti ja moniäänisesti. Työnantaja on osoittanut luottamusta eikä ole sitonut käsiä saati tukkinut suuta tai ohjeistanut kädestä pitäen. Se on kannustanut itseohjautuvaan ja maalaisjärkiseen, mutta kantaaottavaan keskusteluun ja viestintään kilpailuoikeudellisten rajoitusten puitteissa. Pelisäännöt ovat siis ohjeelliset, neuvovat ja kannustavat. Lisäksi on järjestetty erilaista media- ja somekoulutusta, jolla on luotu edellytyksiä osallistua asialliseen keskusteluun.”

”Olemme onnistuneet, kun oma väkemme kokee työnantajan kannustavan ja rohkaisevan aktiiviseen viestintään. Viestintä on keskeinen osa vaikuttamista ja asiantuntijoille on siinä annettava hyvät työvälineet koulutuksella, sparrauksella, kannustuksella ja tulosten seurannalla. Kiitämme Metsämiesten Säätiötä palkinnosta, se antaa lisää intoa joukollemme”, iloitsee MTK Metsänomistajat -linjaa johtava metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

MTK Metsänomistaja -linjalla viestintä on keskeisessä roolissa viikkopalavereissa. Niissä käydään läpi viestinnän toimenpiteet, kannustetaan ja kehutaan onnistumisista. Haastavat tilanteet käydään läpi oppimis- ja kehittämisotteella. Pohditaan, mitä voidaan tehdä jatkossa toisin ja hieman paremmin. Kun kaikki toimihenkilöt ovat muutaman kerran vuodessa koolla, esihenkilöt nostavat esiin erilaisia onnistumisia ja niille skoolataan. Työnantajan taholta tullut huomioiminen kannustaa myös työkavereiden kehumiseen. Samalla kehittyy asioita eteenpäin vievä kannustava ja huomioiva kulttuuri.

”Meillä jengi on ammattilaisia ja viestintä on keskeinen osa kaikkien työtä. Viestinnälle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen on osa kehityskeskusteluita. Sen lisäksi suunnittelemme yhdessä, mistä asioista viestitään ja kuka on paras henkilö viestimään. Viestinnän tuloksia seuraamme seuranta- ja analyysityökalulla. Rinnalla seuraamme kyselyillä, miten viestimme tavoittavat ja miten ne on koettu”, kertoo Mäki-Hakola.

”Asiantuntijat ovat aktiivisesti yhteydessä medioihin ja tuottavat heille taustamateriaaleja ajankohtaisista asioista. Vaikuttavuusvalmennuksella parannamme valmiuksia esiintymiseen. Tärkeää on rohkaista jokaista olemaan viestinnässä oma itsensä ja sparrata asiakysymyksissä. Paras asiantuntijuus löytyy yleensä läheltä käytäntöä, arjen työn äärestä”, toteaa Mäki-Hakola.

Metsäalan esillä pitäminen ja sen merkityksestä kertominen muovaa käsityksiä metsäalasta ja sen tulevaisuudesta. Metsiin kohdistuu paljon erilaisia odotuksia ja toiveita yhteensovittaa metsänomistajien tavoitteita sekä metsään liittyviä erilaisia taloudellisia-, ekologisia-, virkistyksellisiä- ja kulttuurillisia arvoja. 

”Edunvalvonta on ennen kaikkea viestintää ja sen vaikuttavuus mitataan viestinnän määrällä ja laadulla. Onnistuneesta viestinnästämme hyödymme substanssiasioiden tiedon lisääntymisen sekä tunnettuuden kasvun kautta. Myös auki oleviin työpaikkoihimme on hyvin hakijoita ja järjestön jäsenyys kiinnostaa. MTK:ta halutaan kuulla”, summaa Mäki-Hakola tuloksia.

Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen tulevaisuus rakentuu luottamukseen. Sen rakentamisessa ei riitä ainoastaan hyvin tehty työ. Alan on tuotava osaaminen näkyväksi ja siinä viestinnän rooli on keskeinen. Metsäala on pitkälti itse vastuussa myös median metsätietämyksestä.

”Metsäasiat eivät ole enää tänä päivänä lähtökohtaisesti tuttuja metsäalan ulkopuolella. Mikä ei näy, sitä ei tunne ja sitä ei ole olemassa. Ja sellaista on myös mahdoton arvostaa. On tärkeää, että MTK Metsänomistajat kannustaa ja tukee henkilöstöään tavoitteellisesti viestimään metsäalan ajankohtaisista asioista ja niiden vaikutuksista”, toteaa Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Palkinnon myöntänyt Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa saamiaan lahjoituksia sekä omia sijoitustuottoja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein lähes kahden miljoonan euron arvosta vuosittain.

Lisätietoja:

www.mmsaatio.fi/stipendit-ja-palkinnot/viestintaa-tukeva-tyonantaja-palkinto.html

MTK Metsänomistajat -linjan metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola, puh. 040 502 6810

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.