Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Kokemuksia ja näkemyksiä metsätalouden koulutuksen verkko-opinnoista

maanantaina, 27.05.2019

Verkko-opetuksen osuus on kasvanut jatkuvasti viime vuosina kaikilla koulutusasteilla ja -aloilla. Verkko-opetus antaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella joustavasti missä ja milloin tahansa sekä muodostaa yksilöllisen oppimispolun kullekin opiskelijalle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) metsätalouden koulutuksen verkko-opintoja kehitetään jatkuvasti entistä laadukkaammaksi ja työelämälähtöisemmäksi. Opinnäytetyön taustalla oli toimeksiantajan eli Xamkin halu selvittää, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä metsätalouden päivä- ja monimuoto-opiskelijoilla sekä opettajilla on verkko-opetukseen liittyen. Opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään Digital forest pedagogy – DIGIFOR -hankkeessa, jossa kehitetään metsätalouskoulutuksen verkko-opintoja yhteistyössä partnerikorkeakoulujen kanssa.

Laadullisen tutkimuksen kohderyhmänä olivat Xamkin metsätalouden päivä- ja monimuoto-opiskelijat sekä opettajat. Aineisto kerättiin helmikuun 2019 aikana: opiskelijat vastasivat verkkokyselyyn ja opettajat osallistuivat teemahaastatteluihin. Aineisto analysoitiin ja raportoitiin maaliskuussa ja valmis työ esitettiin Xamkin Mikkelin kampuksella toukokuussa 2019.

Tutkimustulokset osoittavat, että suurimmalla osalla opiskelijoista oli hyviä kokemuksia verkko-opinnoista. Yli puolet opiskelijoista kokivat, että verkko-opiskelu on parantanut heidän ammatillista osaamistaan. Verkossa opiskeleminen koettiin teoreettisena, monipuolisena, helppona, yksin tekemisenä, mukavana, opettavaisena, itsenäisenä sekä joustavana. Sekä opiskelijat että opettajat antoivat käyttökelpoisia ideoita verkko-opetuksen kehittämiseen. Toimeksiantaja hyödyntää opinnäytetyön tuloksia metsätalousinsinöörikoulutuksen verkko-opintojen kehittämistyössä.

Verkko-opetukselle on kysyntää myös jatkossa. Hyvän verkko-opintojakso sisältää seuraavat tekijät: vapaus opiskella missä ja milloin tahansa, selkeä rakenne ja aikataulutus, laadukkaat tehtävät ja oppimateriaalit, opiskelijan saama palaute sekä vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajan välillä. Metsätalouden koulutuksen verkko-opintojen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nimettiin opintojaksojen rakenteiden selkeyttäminen, tehtävien ja oppimateriaalien kehittäminen, verkkopedagogiikkaosaamisen parantaminen ja verkkototeutuksien monipuolistaminen.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle opinnäytetyöni tukemisesta!

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Johanna Purhonen, johanna.purhonen(a)gmail.com, puh. 0440550632

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.