Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Pienpuun varastoinnin haasteet hyönteistuholain kannalta

keskiviikkona, 03.06.2015

Työn toteutuksessa tutustuttiin hyönteistuholain asettamiin haasteisiin energiantuotannossa käytetyn pienpuun varastoinnissa. Kesäaikainen varastointi on usein välttämätöntä pienpuulle, jotta talviaikaan energiantuotantolaitoksilla käytettävä jaloste hake on riittävän laadukasta polttoon. Hyönteistuholaki taas rajoittaa havupuutavaran kesäaikaista varastointia välivarastoilla ja myös terminaali- ja tehdasvarastointia koskevat materiaalikierron hallintaan liittyvät määritteet. Työhön haastateltiin energiapuutoimijoita, jotka toimintaa suunnitellessaan joutuvat pohtimaan myös lainsäädännön asettamia rajoitteita.

Haastattelujen perusteella useat toimijoista kokivat lainsäädännön haasteellisena, koska kesäaikainen varastointi on välttämätöntä pienpuulle. Haastateltujen toimijoiden keskuudessa lainsäädännön velvoitteet oli välivarastoilla ratkaistu peittämällä pienpuuvarastot paperipeitteillä ja lehtipuukerroksella, sekä poistamalla pinojen pintakerrokset ennen poiskuljetusten takarajoja. Isommilla toimijoilla myös terminaalivarastoja käytettiin työkaluna hyönteistuholain velvoitteiden noudattamisessa.

Nykyisellään energiapuutoimijoilla on käytössä keinoja tuholaisten leviämisen ehkäisyyn välivarastoilta. Terminaaleissa tuhohyönteisten leviämisen ehkäisy on haasteellista ja useat lainsäädännössä esitetyt toimenpiteet tuhojen ehkäisyyn eivät ole käyttökelpoisia pienpuulle. Lainsäädännön taustoja ajatellen kesäaikaan varastojen keskittyminen terminaaleihin on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin laajalle alueelle hajaantuneet välivarastot. Tulevaisuudessa tuhojen ehkäisyä voitaisiin helpottaa toiminnanohjausjärjestelmillä, joilla seurataan paikallisesti pahimpien tuholaisten keväistä parveilun alkamista ja aikuistumisen kehitystä.

Metsämiesten Säätiön taloudellinen tuki oli arvokkaassa osassa työn tekemisessä ja osaltaan mahdollisti työn toteuttamisen.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Lassi Savolainen, lassi0savolainen(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.