Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro-gradu työ: Suomalaisen teollisen puurakentamisen tulevaisuuden markkinat

maanantaina, 04.11.2019

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida suomalaisen teollisen puurakentamisen tulevaisuuden markkinoita. Tutkimus on toteutettu analysoimalla sekundäärimateriaalia, aikaisempia tutkimuksia sekä luomalla tulevaisuuskuva suomalaisesta teollisesta puurakentamisesta ja erityisesti sen viennistä vuoteen 2030 mennessä. Tämä analyysi perustuu kvalitatiivisiin yksilöhaastatteluihin ja backcasting menetelmällä analysoituun asiantuntijapaneeli dataan. Lisäksi, tutkimus vertailee puutuoteteollisuuden tämän hetkistä tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä Suomen, Ruotsin ja Viron välillä analysoimalla sekundäärimateriaaleja, aikaisempia tutkimuksia sekä asiantuntijoiden näkemyksiä. 

Tutkimus toteutettiin kahden erilaisen kvalitatiivisen datasarjan avulla. Puolistrukturoidut temaattiset asiantuntijahaastattelut kerättiin Suomesta, Ruotsista ja Virosta. Asiantuntijahaastattelut käytettiin saamaan laajempi ymmärrys kotimaisesta teollisen puurakentamisen tämän hetkisestä tilanteesta ja vientimahdollisuuksista niin Suomesta, Ruotsista kuin Virosta. Suomalaisista asiantuntijoista koostuva paneeli kokoontui luomaan ideaali visiota teollisen puurakentamisen sektorista Suomessa ja sen viennistä vuonna 2030. Paneeli kokoontui työpajaan, missä ideaali visiot muodostettiin. Lisäksi, ennakko- ja jälkikyselyt olivat osa asiantuntijapaneelidataa.  Tämä data käytettiin tunnistamaan lupaavimmat teollisen puurakentamisen vientimaat/alueet ja kokonaisuudet (esimerkiksi, viedäänkö materiaaleja, moduuleja vai rakennusprojekteja).

Tulokset korostavat, että tarvitaan mahdollisimman pian konkreettisia yhteisiä toimenpiteitä tiedonjaon ja teollisen puurakentamisen markkinoinnin osalta. Perustuen kansainväliseen markkinoidenvalintamallin, joka yhdistää datan workshopista, haastatteluista, kirjallisuudesta ja kyselyistä vuonna 2030 tulevaisuuden markkinat ovat Keski-Eurooppa, Yhdistyneet Kansakunnat sekä Pohjoismaat. Muuten suomalaisten asiantuntijoiden näkemykset lupaavimmista viennin kokonaisuuksista vuonna 2030 vaihtelevat tuotteiden, osaamisen ja projektien välillä. Tutkimusprosessin aikana tunnistettiin, että tulevaisuuden markkinat tarvitsisivat tarkempaa tarkastelua erityisesti yrityksien näkökulmasta. 

Suomalaisilla asiantuntijoilla on vaihtelevia näkemyksiä teollisen puurakentamisen viennistä ideaali visiossa vuonna 2030. Tutkimus osoitti, että asiantuntijoiden näkemykset ovat jakautuneet. Useat heistä uskoivat, että vuonna 2030 Suomen tulisi viedä enemmän osaamista ja projekteja. Toiset taas uskoivat, että Suomen tulisi keskittyä jatkojalostetuiden materiaalien vientiin. Kuitenkin, kaikki asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi aktivoida kotimaanmarkkinaa ja harmonisoida sääntöjä, millä on ollut positiivisia vaikutuksia kyvykkyyteen ja osaamiseen. Ideaali visiossa, vuonna 2030 Suomi on kehittänyt verkostojaan ja yhteistyötä metsäteollisuuden keskuudessa, mutta myös muiden toimijoiden kanssa. Suomella on avoin jaettu digitaalinen alusta tiedonjakoon, ja standardit sekä määräykset ovat kehittyneet. Vuonna 2030 puurakennusteollisuus on vetovoimaisempi opiskelijoille ja asiantuntijoille kuin nyt ja kotimaanmarkkina on laajempi. Lisäksi Suomi on kasvattanut tietotaitoaan ja osaamista teollisesta puurakentamisesta. 

Suomalaiset asiantuntijat näkevät, että tulevaisuuden teollisen puurakentamisen vientimarkkinat ovat Kiina, Pohjoismaat, Saksa, Venäjä ja Keski-Eurooppa. Kiina nähtiin tulevaisuuden markkinana sen suuren markkina-arvon, nousevan ympäristötietoisuuden, vaurastuvan keskiluokan sekä lisääntyvän urbanisaation takia. Kuitenkin, Kiina ja muut kasvavat markkinat täytyy ottaa huomioon varauksella, koska niitä ei korostettu Viron, Ruotsin tai kirjallisuuteen perustuvassa data-analyysissa.  Toisaalta, Pohjoismaissa on samanlainen rakennuskulttuuri, ne sijaitsevat lähekkäin ja puunkäyttö on lisääntymässä. Yleensä ottaen, teollisen puurakentamisen kulttuuri ja ympäristötietoisuus ovat kasvussa Euroopassa ja erityisesti maissa, joissa on puurakentamisen perinteitä, kuten Keski-Eurooppa. Ruotsalaiset asiantuntijat näkivät markkinapotentiaalia ja kilpailukykyä Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa, mutta data Ruotsista on rajoittunut tutkijoiden näkemyksiin. Virolaiset asiantuntijat näkivät potentiaalia Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Saksassa ja Irlannissa vuonna 2030. Teollisen puurakentamisen tulevaisuuden markkinat ja vientikokonaisuudet, jotka jakoivat asiantuntijoiden näkemykset tarvitsisivat tarkempaa tutkimusta.

Lisätietoja:

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Anna Lilja, anna.r.lilja(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.