Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Verkko-opiskeluaineisto metsänhoidon kasvinsuojeluun

torstaina, 06.02.2020

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä metsänhoidossa on tehty opiskeluaineisto verkkoon, jonka avulla metsäammattilaiset ja metsänomistajat pystyvät itsenäisesti perehtymään kasvinsuojeluaineiden turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön. Aineisto painottuu metsänhoidon kasvinsuojelua ohjaavien säädösten velvoitteisiin ja juurikäävän torjuntaan mutta siinä käsitellään myös haitallisen kasvuston torjuntaa metsänuudistamisessa sekä hirvikarkotteiden käyttöä. Opiskeluaineisto antaa valmiudet metsänhoidossa tarvittavan kasvinsuojelututkinnon suorittamiseen.

Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttö edellyttää voimassa olevaa kasvinsuojelututkintoa myös metsätaloudessa, jossa erityisesti juurikäävän torjunnassa käytetään kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojeluainekoulutuksen ja -tutkinnon tarkoituksena on varmistaa, että kasvinsuojelutyö on tekijälleen ja ympäristölle turvallista sekä lopputulokseltaan laadukasta, jotta kasvinsuojelun tarkoitus saavutetaan. Työntekijältä edellytetään huolellisuutta kasvinsuojeluaineiden varastoinnissa ja käsittelyssä, levityslaitteen toimivuuden varmistamisessa sekä torjuntatyön toteutuksessa. Metsänhoidon kasvinsuojelun opiskeluaineistolla voi jokainen metsäammattilainen vahvistaa osaamistaan ja varmistua siitä, että kasvinsuojeluaineiden käyttö toteutuu turvallisesti ja laadukkaasti.

Hankkeen tuloksena oleva opiskeluaineisto auttaa metsäammattilaisia valmistautumaan myös kasvinsuojelututkinnon suorittamiseen. Verkosta saatavan aineiston hyötynä on, ettei kouluttautuminen edellytä matkustamista erilliselle kurssipaikalle. Opiskeluaineisto tulee avoimesti saataville Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuille helmikuun 2020 aikana osaksi Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö -verkkomateriaalia.

Kasvinsuojelututkinnon metsänhoidossa voi nykyisin suorittaa myös sähköisesti verkkopalvelussa omalta työpaikalta tai kotoa käsin. Verkossa suorittavan kasvinsuojelututkinnon toimintamalli kehitettiin Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa vuonna 2018 ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyi mallin käyttöön keväällä 2019. Nykyisin ainakin kolme toimijaa tarjoaa kasvinsuojelututkinnon suorittamisen verkkopalvelussa ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein.

Metsätaloudessa kasvinsuojeluaineiden käyttö painottuu juurikäävän torjuntaan, joka on lakisääteinen velvoite metsän hakkaajalle 1.5.–30.11. välisenä aikana tehdyissä hakkuissa. Velvoite koskee juurikäävän riskialueella tehtäviä kuusivaltaisten metsien hakkuuta kivennäis- ja turvemailla sekä mäntyvaltaisten metsien hakkuuta kivennäismailla. Juurikäävän torjunnan hakkuun yhteydessä tekee pääsääntöisesti hakkuukoneenkuljettaja. Juurikäävän torjunnan lisäksi metsänuudistusalojen heinän- ja vesakon torjunta glyfosaattivalmisteilla sekä hirvikarkotteiden käyttö taimikoissa ovat kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttöä. Tällöin työntekijältä ja myös ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita hankkivalta ja käyttävältä metsänomistajalta edellytetään kasvinsuojelututkintoa.

Hankkeen tulokset helpottavat ja nopeuttavat metsänhoidon kasvinsuojeluun kouluttautumista ja edesauttavat kasvinsuojelututkinnon suorittamista. Metsäkoneyrityksissä uusi työntekijä, jolta puuttuu kasvinsuojelututkinto tai se on vanhentunut, pystyy verkkomateriaalin avulla kouluttautumaan ja suorittamaan kasvinsuojelututkinnon noin puolessa päivässä. Tällöin ei tutkinnon suorittaja joudu odottelemaan sopivalla paikkakunnalla olevan koulutustilaisuuden ajankohtaa eikä hänen tarvitse matkustaa erilliselle kurssipaikalle. Tästä on selvää kustannushyötyä metsäkoneyrityksille ja muille toimijoille, joiden työntekijät tarvitsevat kasvinsuojelututkinnon.

Kasvinsuojelu metsänhoidossa –opiskeluaineiston ovat tehneet Koneyrittäjät ry, Metsäkoulutus ry, Turvallisuusja kemikaalivirasto TUKES sekä Tapio Palvelut Oy yhteisessä hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:

laatu- ja koulutusasiantuntija Ari Nieminen, Tapio Palvelut Oy, ari.nieminen(a)tapio.fi, puh. 040 718 2595

ylitarkastaja Pauliina Laitinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, pauliina.laitinen(a)tukes.fi, puh. 050 395 0071

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.