Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Ryhmä ja luontoympäristö - pohja pohjoismaiselle luonnossa toteutetulle terapialle

keskiviikkona, 02.01.2019

Kuntoutus- ja terapiatyössä, joka on tuotettu luonto- ja seikkailutoimintojen kautta, tärkeintä ovat yhteisö, luontoympäristön terveysvaikutukset, jokaiselle räätälöity mahdollisuus kokea itsensä toimijana sekä terapeutin antama mahdollisuus reflektioon. 

Maisterin lopputyössä "Practitioners Views of Nordic outdoor-based therapy: Practices, Values and Experiences" tutkittiin laadullisen tutkimuksen menetelmin, fenomenomologista haastattelumenetelmää käyttäen, kuinka pohjoismaiset seikkailu- ja luontoterapian ammattilaiset määrittelevät ja perustelevat toteutuksensa ja minkälaisia tuloksia he ovat saaneet menetelmiä käyttäen. 

Lopputyössä haastateltiin viittä kuntoutus- ja terapiatyön ammattilaista, jotka toteuttivat työtään luonto- ja seikkailuinterventioiden pohjalta. Haastattelut tehtiin fenomenologisesti, jotta saavutettiin autenttinen tieto heidän omista kokemuksistaan ja näkemyksistään. Haastateltavina oli sekä naisia ja miehiä, iältään 30-55-vuotiaita. He edustivat tanskan, norjan, islannin, ruotsin ja suomen kansalaisuuksia. He yhdistivät luonto- ja seikkailumenetelmät jo olemassa olevaan sosiaali- ja terveysalan ammattiinsa, kuten psykologin, psykoterapeutin, sosiaalityöntekijän ja toimintaterapeutin ammatteihin. 

Osallistujat toivat ilmi, että:

  • seikkailuterapia tuo terapeutin ja asiakkaan lähemmäs toisiaan ja auktoriteettiasema vähenee
  • luonnossa saadaan otettua etäisyyttä arkeen ja siellä painaviin asioihin
  • ulkona toimiessa asiakkaat rentoutuvat ja avautuvat helpommin
  • luonto vähentää stressiä ja jännitettä
  • luonto avaa mahdollisuuden muiden ryhmäläisten kohtaamiseen
  • yhdessä toteutettu seikkailu vahvistaa ryhmässä toimimista ja näin sosiaalisia taitoja
  • seikkailu on aina luonnollista ja mahdollistaa välittömän palautteen myötä reflektion omista toimista
  • seikkailun luoman haasteen kautta asiakkaat pääsevät kosketuksiin ongelmien ja haasteidensa kanssa sekä kokevat voimaantumista haasteita ylittäessä

Kaikkien osallistujien kertomana korostettiin luonnon kanssa yhteistyössä toimimista ja sen kunnioittamista. Tämä voi kertoa pohjoismaisesta luontokulttuurista ja -perinteestä ja siitä kuinka se edelleen vaikuttaa suhteeseemme luonnon kanssa. 

Suomessa Green Care on tunnustettu ja sertifioitu luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia korostava työskentelytapa sosiaali- ja terveyspuolella, jota käytetään etenkin kuntoutustyössä apuna. Seikkailuterapiaa ei ole vielä tunnustettu viralliseksi hoitomuodoksi missään pohjoismaisessa maassa, mutta sen eteen tehdään töitä niin käytännön kentällä kuin tutkimuspuolella. Luonto- ja seikkailuinterventioiden hyöty terapeuttiselle ja kuntouttaville hoitomuodoille on näkyvää, todistettua ja ne ovat tulevaisuudessa varteen otettavia vaihtoehtoja perinteisempien hoitomuotojen rinnalle.  

Maisterin lopputyö tehtiin Norges Idrettshøgskolelle ja se oli osa maisterintutkintoa Transcultural European Outdoor Studies. Lopputyötä rahoitti Metsämiesten säätiö myöntämällä apurahan lopputyön kirjoittamiseen sekä matka-apurahaan Norjaan.

Lisätietoja:

Miia Happonen, miia.riihimaki(at)outlook.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.