Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Maisterintutkielma kestävyysviestinnän osuudesta ja tärkeydestä Suomen puutuoteteollisuuden verkkoviestinnässä

perjantaina, 05.06.2015

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yritys- ja sektoritasolla kuinka yritykset ja järjestöt kommunikoivat heidän sidosryhmiensä kanssa verkossa ja mitkä ovat verkkopohjaisen kestävyysviestinnän ajankohtaisimmat aiheet puutuoteteollisuudessa. Empiirinen aineisto kerättiin suorittamalla laadullinen sisällönanalyysi sekä induktiivisesti että deduktiivisesti metsäyritysten ja –järjestöjen verkkosivuihin pohjautuen. Hyödyntämällä molempia tutkimusmetodeja varmistetaan ajankohtaisten kestävyysteemojen havaitseminen aineistosta.

Aiemmat tutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet kestävän kehityksen raportointiin käsiteltäessä kestävyysviestintää puutuoteteollisuudessa. Digitalisaation yleistymisen jälkeen verkkopohjaisen kestävyysviestinnän tärkeys on kasvanut, erityisesti metsäyhtiöiden ja –järjestöjen keskuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pureutua verkkopohjaiseen kestävyysviestintään puutuoteteollisuudessa, sillä aikaisemmat tutkimukset ovat tältä osin olleet vähäisiä.

Tulosten mukaan metsäyhtiöiden ja –järjestöjen kestävyysviestintä perustuu edelleen ympäristöllisiin tekijöihin. Kuitenkin sosiaalisten tekijöiden kuten sidosryhmien osallistamisen osuus on kasvussa. Vaikka suurin osa metsäyhtiöistä ja –järjestöistä hyödyntää sosiaalisen median eri kanavia kommunikoidakseen sidosryhmiensä kanssa, on viestinnän tehokkuuden arviointi näissä vaikeaa ja vaatii lisätutkimuksia. Loppujen lopuksi, jotta yhteinen hyöty saavutettaisiin, yritysten tulee sitouttaa ja osallistaa sidosryhmiään päätöksentekoprosessiin yrityksen kestävyysasioista sosiaalisen median tai muiden verkkopohjaisten alustojen kautta.

Metsämiesten Säätiön lahjoittaman apurahan ansiosta tutkimus pystyttiin toteuttamaan sujuvasti ja yhtäjaksoisesti työstäen. Kiitän Säätiötä antamastanne tuesta maisterintutkielmassani.

Lisätietoja:

Elina Korhonen

Metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto,
anne.toppinen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.